Публікаційна етика

Редакційна колегія збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами щодо наукових публікацій, що уособлюють правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів тощо. У своїй діяльності редакція послуговується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання у світовій науковій спільноті, виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Це Положення відповідає політиці збірника наукових праць і є однією з головних складових його рецензування та видання.

Принципи професійної етики у діяльності авторів, редакторів, рецензентів

Автори

Автори рукописів, передаючи їх до редакції, гарантують наявність у них авторських прав на наукові твори і дають згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвища та ініціали авторів, місця їх роботи, e-mail авторів для кореспонденції) у збірнику, переклад іноземними мовами, а також на поширення у друкованій версії, розміщення електронних копій в мережі Інтернет на сайтах збірника, наукометричних, реферативних баз даних. Водночас за авторами зберігається право використання опублікованих у збірнику матеріалів в особистих цілях (наукових, освітніх тощо). Відтворення опублікованої інформації третіми особами у будь-якій формі, включаючи переклад іншими мовами, можливе за умови обов'язкового зазначення бібліографічного посилання.

При поданні рукопису до редакції автори гарантують відсутність у них раніше опублікованих або поданих до розгляду в інші наукові видання матеріалів з аналогічним змістом. В іншому випадку автори надають інформацію щодо попередньої публікації даних, відображених у рукописі статті.

Автори

- несуть відповідальність за достовірність даних, поданих у рукописах, а також за ситуації, що розцінюються як недотримання академічної доброчесності;

- несуть відповідальність за те, що поданий рукопис не перебуває на розгляді в інших редакціях і не був опублікований до моменту подання до редакції. Приховування факту публікації одержаних результатів в інших виданнях неприпустимо;

- усвідомлюють необхідність визнання внеску всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження; при поданні рукопису вказуються всі особи, які зробили істотний внесок у його написання (авторський колектив);

- у списку літературних джерел наводяться всі значущі дослідження у відповідній галузі, які вплинули на хід дослідження, інтерпретацію результатів. За умови використання результатів інших досліджень, умовиводів тощо необхідно подавати посилання на першоджерела (доцільно уникати цитувань оглядів літератури, в яких наведено посилання на ці першоджерела). Неприпустимим є використання необгрунтованих (недоречних у контексті досліджуваної проблематики) цитувань власних та інших праць;

- за умови виявлення помилок, неточностей у своїй роботі (у процесі розгляду рукопису та після його опублікування) автори зобов'язуються поінформувати про це головного редактора.

Редактор

- при розгляді рукописів редактор передусім бере до уваги достовірність результатів і наукове значення рукопису;

- на редактора покладено оцінювання інтелектуального змісту рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціальної приналежності, політичних уподобань авторів;

- до моменту публікації статті її результати не використовуються в інтересах редактора, а також не розголошуються третім особам (крім рецензентів);

- редактор в обов'язковому порядку розглядає всі можливі скарги і звернення, пов'язані з процесом рецензування та публікації рукописів;

- рукописи, виконані з порушенням етичних принципів, до друку не приймаються;

- головний редактор, рецензенти мають забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. За необхідності, при вирішенні питання про залучення нового рецензента його може бути поінформовано про імена попередніх рецензентів.

Рецензенти

Метою рецензента є об’єктивне/неупереджене оцінювання якості поданої статті та визначення ступеня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам.

Рецензенти

- рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають проблематиці статті;

- для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без його дозволу;

- у разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;

- на рецензента покладено оцінювання інтелектуального змісту рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціальної приналежності, політичних уподобань авторів;

- звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями;

- у разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторського рукопису.