Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Надсилання статей

- Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел і посилання на них.

- Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати та скорочувати текст статей, листуватися в разі необхідності з авторами.

- Думка редакції може не збігатися з думкою авторів.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

Під час подання рукопису до збірника автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. До опублікування у збірнику наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися в наукових виданнях і відповідають тематиці видання, рецензії або огляди нової науково-педагогічної літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо).
 2. Матеріали до друку подаються в електронному вигляді на e-mail редакції: zbirnyk_od_17@ukr.net
 3. Обсяг статті – 10-12 сторінок.
 4. Текст статті має бути набраний і відредагований у редакторі Word, без переносів, збережений у форматі doc або rtf, шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5 см,, відступ – 1,25 см, вирівнювання – по ширині, всі поля – по 2 см, відступ між словами – 1 пробіл.
 5. Таблиці та діаграми створювати у редакторах Word або Excel. Елементи графіки мають бути згрупованими. Колір тексту та графіків – чорно-білий.
 6. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman 12 кеглем.
 7. Рисунки й таблиці розміщуються в тексті статті з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом у рамках поля набору. Рисунки й таблиці подаються в статті безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов’язкові покликання.
 8. Лапки – «». Якщо є цитата в цитаті або в цитаті міститься слово в лапках, то зовнішні лапки – «», а внутрішні – “”.
 9. Нерозривні пробіли застосовуємо між ініціалами, ініціалами та прізвищем, словом і наступним тире, у датах, останнім словом і покликанням, сторінкою та її цифровим позначенням (с. 35).

СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК ……. (Універсальний десятковий класифікатор)

Прізвище Ім’я По батькові – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи: назва установи (у родовому відмінку)

ORCID ID

e-mail: …

Прізвище Ім’я По батькові (для кожного співавтора) науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи: назва установи (у родовому відмінку)

ORCID ID

e-mail: …

Назва статті (укр. мовою)

Анотація (укр. мовою). Анотація має бути обсягом не менше 1800 і не більше 2100 знаків.

Ключові слова (укр. мовою): поняття1; поняття 2; поняття3 (від 3-х до 6-и) (розділяються крапкою з комою). З метою підвищення цитування та кращого розпізнавання пошуковими системами статті не рекомендуємо використовувати ключові поняття, що представлені одним словом або реченням.

Name N. Surname – Academic degree, Academic title, position, Work place: identify the organization (university, department, etc.)

ORCID ID

e-mail: …

Name N. Surname (for each co-author) – Academic degree, Academic title, position, Work place: identify the organization (university, department, etc.)

ORCID ID

e-mail: …

ARTICLE'S TITLE IN ENGLISH

Abstract. Abstract’s text in English (1800–2100 characters with spaces). Переклади назви, анотації та ключових слів на англійську мову виконувати із залученням професійного перекладача із знанням психолого-педагогічної термінології. Текст має бути літературно грамотною мовою. Редакція журналу не надає послуг із перекладу.

Key words: term 1; term 2; term 3…

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел

References (translated and transliterated)

Покликання у статті та список використаних джерел (останній подається в кінці статті мовою оригіналу) оформлюються згідно з вимогами АРА – American Psychological Association Style (методичні рекомендації додаються; (онлайн конвертер за стандартом АРА: http://reffor.us або http://www.citationmachine.net).).

У підзаголовку «References (translated and transliterated)» подається перекладений і транслітерований латиницею список використаної літератури, який оформлюється так:

 • Весь список літератури транслітерується із збереженням стилю АРА; Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використовувати онлайн-сервіси. Для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport); для російськомовних джерел – http://translit.ru/; для інших мов застосовуються регіональні сервіси. Англомовні джерела не транслітеруються.
 • назви статей, конференцій, журналів, книг тощо перекладаються англійською мовою та зазначаються у квадратних дужках.

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ, ОФОРМЛЕНИХ У СТИЛІ APA У РУБРИЦІ «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»

 • Бусел, В. Т. (Ред.). (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Перун.
 • Загородня, О. Ф. (2018). Асоціативні поля суспільно-політичної лексики в мовній картині світу українців (комп’ютерне опрацювання результатів психолінгвістичного експерименту. Дис. канд. філол наук. Київ.
 • Леонтьев, А.А. (1977). Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах. А.А. Леонтьев (Ред.), Словарь ассоциативных норм русского языка (c. 5-16). Москва: Изд-во Московского университета.
 • Buzan, T. (2003). Mind Maps for Kids. London Harper Thorsons.
 • Gawda, B. (2019). The Structure of  the concepts related to  love spectrum: emotional verbal fluency technique  application, initial psychometrics, and  its  Journal of Psycholinguistic  Research, 48, 1339–1361. https://doi.org/10.1007/s10936-019-09661-y
 • Pryima,, Dayong, Y., Anishchenko, O., Petrushenko, Y., Vorontsova, A. (2018). Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management. Problems and Perspectives in Management, 16 (3). 1-13. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.01

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ У РУБРИЦІ «REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)»

 • Buzan, T. (2003). Mind Maps for Kids. London Harper Thorsons [in English].
 • Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi  movy [Great Dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Perun [in Ukrainian].
 • Zahorodnia, O. F. (2018). Asotsiatyvni polia suspilno-politychnoi leksyky v movnii kartyni svitu ukraintsiv (kompiuterne opratsiuvannia  rezultativ psykholinhvistychnoho  eksperymentu) [Associative  fields  of socio-political  vocabulary in the linguistic picture of the world of Ukrainians (computer processing of the results of the psycholinguistic  experiment)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 • Leontev, A. A. (1977). Obschye svedenyia ob assotsyatsyiah i as sotsyatyvnyih normakh [General information  about  associations  and associative norms]. In A.A. Leontev (Ed.), Slovar  assotsyativnyh norm russkoho  yazyika  –  Dictionary  of  associative  norms of the Russian language (pp. 5–16). Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta [in Russian]
 • Gawda, B. (2019). The Structure of  the concepts  related to  love spectrum: emotional verbal fluency technique  application, initial psychometrics,  and  its  Journal  of Psycholinguistic  Research, 48, 1339–1361. https://doi.org/10.1007/s10936-019-09661-y [in English].
 • Pryima, S., Dayong, Y., Anishchenko, O., Petrushenko, Y., Vorontsova, A. (2018). Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management. Problems and Perspectives in Management, 16 (3). 1-13. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.01 [in English].

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.