ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

  • Лариса Лук'янова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-0982-6162

Анотація

У статті розкрито специфіку навчання дорослої людини, яка ґрунтується передусім на психолого-фізіологічних особливостях літнього віку. Окремо схарактеризовано наукові розвідки щодо навчальних можливостей людей літнього віку, зокрема обґрунтовано соціальні, економічні, демографічні чинники, що зумовлюють необхідність освітньої діяльності у пізньому віці та доведено позитивну роль інтелектуального потенціалу усіх вікових груп на життєву позицію особистості: (Р. Дж. Хавігхурст (всебічне навчання, зосереджене на індивідуальних потребах і прагненнях), П. Ласлетт (потреба ціложиттєвого інтелектуального розвитку людини, що позитивно впливає і на якість життя); Г. Муді (спрямованість освіти на усунення «безсенсовості життя після виходу на пенсію).
Виявлено два суперечливі погляди на особливості навчання людей похилого віку. Одна група вчених переконана, що розвивальні можливості загалом та освітні зокрема є обмеженими в часі і, досягнувши відповідного віку, людина не здатна навчатися. Інша група вчених наводить переконливі докази, що, незважаючи на певні психолого-фізіологічні зміни, які відбуваються з кожною людиною, вона здатна сприймати інформацію, інтеріоризувати її, навчатися впродовж усього життя. Іноді ці процеси у дорослих відбуваються навіть швидше, ніж у дитячо-юнацькому віці.
Схарактеризовано сукупність підходів, що випливають із необхідності урахування психолого-фізіологічних особливостей літніх людей у навчанні та впливають на вибір стилів навчання. Найбільш вагомими з них є: формування конструктивної мотивації; вибір доцільного стилю навчання; активне залучення усіх суб’єктів навчання до співпраці; створення атмосфери комфорту й взаємоповаги; відповідність індивідуальним особливостям учасників; узгодженість із андрагогічними принципами навчання.

Ключові слова: літній вік; психолого-фізіологічні особливості; безперервне навчання; психологічні теорії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ананьев, Б.Г. (1971). Структура развития физиологических функций взрослого человека / Б.Г. Анаьев (Ред.). Возрастные особенности взрослых в различные периоды зрелости. Ленинград, 5–13.

Савчин, М.В., & Василенко, Л.П. (2005). Вікова психологія. Київ: Академвидав.

Фельдшгейн, Д.И. (1995). Проблемы возрастной и педагогической психологии: Избранные психологические труды. Москва: Междунар. пед. академия.

Baltes, P.B., Reese, H.W., & Lipsitt, L.P. (1980). Life-span developmental psychology. Annual Review of Psychology, 31, 65–110. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.000433

Creighton, S., & Hudson, L. (2002) Participation Trends and Patterns in Adult Education: 1991 to 1999: Statistical Analysis Report. URL: http://www.education.rekom.ru/2_2007/32.html

Erikson, E.H. (1982). The Lifecycle Completed. A Review. New York: Norton.

Havighurst, R.J. (1963). Successful aging. In R.H. Williams, C. Tibbits, & Donahue, W. (Eds.), Processes of Aging). New York: Atherton Press. 299–320.

Havighurst, R.J. (1962). Developmental Tasks and Education. New York: David McKay, Co.

Laslett, P.A. (1991). Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Moody, H. (1976). Philosophical presuppositions of education for old age. Educational Gerontology, 1, 1–16.

Tennant, M., & Pogson, P. (1995). Learning and change in the adult years: A developmental perspective (6th ed.). San Francisco, Calif: Jossey-Bass.

Tough, A. (1971). The adult's learning projects: A fresh approach to theory and practice in adult learning. Toronto: OISE.

References (translated and transliterated)

Ananev, B.G. (1971). Struktura razvitiya fiziologicheskih funktsiy vzroslogo cheloveka [The structure of the development of physiological functions of an adult.]. V B.G. Anaev (Red.), Vozrastnyie osobennosti vzroslyih v rahlichnyie periody zrelosti. Leningrad, 5–13. [in Russian].

Savchyn, M.V., & Vasylenko, L.P. (2005). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Feldshgeyn, D.I. (1995). Problemyi vozrastnoy i pedagogicheskoy psihologii: Izbrannyie psihologicheskie [Problems of developmental and educational psychology]. Trudy. Moskva: Mezhdunar. ped. akademiya [in Russian].

Baltes, P.B., Reese, H.W., & Lipsitt, L.P. (1980). Life-span developmental psychology. Annual Review of Psychology, 31, 65–110. URL: https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.000433 [in English].

Creighton, S., & Hudson, L. (2002) Participation Trends and Patterns in Adult Education: 1991 to 1999: Statistical Analysis Report. URL: http://www.education.rekom.ru/2_2007/32.html [in English].

Erikson, E.H. (1982). The Lifecycle Completed. A Review. New York: Norton.

Havighurst, R.J. (1963). Successful aging. In R.H. Williams, C. Tibbits, & Donahue, W. (Eds.), Processes of Aging (pp. 299–320). New York: Atherton Press [in English].

Havighurst, R. J. (1962). Developmental Tasks and Education. New York: David McKay, Co [in English].

Laslett, P. A. (1991). Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age. Cambridge, MA: Harvard University Press [in English].

Moody, H. (1976). Philosophical presuppositions of education for old age. Educational Gerontology, 1, 1–16 [in English].

Tennant, M., & Pogson, P. (1995). Learning and change in the adult years: A developmental perspective (6th ed.). San Francisco, Calif: Jossey-Bass [in English].

Tough, A. (1971). The adult's learning projects: A fresh approach to theory and practice in adult learning. Toronto: OISE [in English].


Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Лук’янова, Л. (2021). ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 9-18. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.9-18
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають