ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  • Анна Демків Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» https://orcid.org/0000-0002-1604-1793
  • Лариса Петренко Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» https://orcid.org/0000-0002-7604-7273

Анотація

В оглядовій статті аналізуються правові основи підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчально-методичних центрів (далі – НМЦ) цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Авторами розглянуто окремі статті Конституції України, які забезпечують право кожної людини на вільний розвиток і освіту, а також низку законів України: «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійний розвиток працівників» (2012). Здійснено критичний аналіз галузевих нормативно-правових актів щодо професійного розвитку фахівців з питань цивільного захисту та організації підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти. У статті наведено статистичні дані підвищення кваліфікації на базі закладів вищої і післядипломної освіти цивільного захисту. Особлива увага авторів приділяється вивченню особливостей професійного розвитку кваліфікації педагогічних працівників НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у системі підвищення кваліфікації. Автори пропонують ґрунтовний аналіз специфіки їхньої діяльності, яка визначається забезпеченням функціонального навчання керівних кадрів і фахівців сфери цивільного захисту згідно з державним замовленням та договірними зобов’язаннями для потреб місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Розглянуто перелік послуг, які надають педагогічні працівники методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Конкретизовано коло професійних інтересів цих фахівців, пов’язаних з реалізацією потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. Автори наводять висновки щодо правових основ варіативності професійного розвитку педагогічних працівників НМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Ключові слова: підвищення кваліфікації, педагогічні працівники; післядипломна освіта; навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; правові основи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Petrenko, L.M., Varava, I.P. & Pikilnyak, A.V. (2020). Motivation readiness of future software engineer's professional self-improvement and prospects of its formation in college cloud environment. CEUR Workshop Proceedings, 2643. 626-647. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper37.pdf

Демків, А.М. (2019). Професійний розвиток педагогічних працівників сфери цивільного захисту як актуальна проблема сучасності. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (з іноз. уч.). Кривий Ріг: КПГТЛ, 311-314.

Євдін, О.М. (Ред.). (2019). Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік. 258 272. URL: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/AO_2018.pdf.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556 VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17.

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 р. №103/98-ВР. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text.

Качан, Є.П. (Ред). (2008). Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / [Дяківи О.П., Надвиничний Н.А. та ін.]. К.: Знання, 407.

Кодекс України «Кодекс цивільного захисту України» від 02.10.2012 р. № 5403 VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Наказ МВС України «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту» від 26.05.2020 р. № 412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-20#Text.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» від 30.04.2014 р. № 535. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14#Text.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. № 930. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text.

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» від 23.03.2021 р. № 610. URL: https://cutt.ly/bmAwGPa

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.07.2013 р. № 593. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593-2013-%D0%BF#Text>.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 06.02.2019 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26.06.2013 р. № 444. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF#Text>.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» від 23.10.2013 р. № 819. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF#Text.

References (translated and transliterated)

Petrenko, L.M., Varava, I.P. & Pikilnyak, A.V. (2020). Motivation readiness of future software engineer's professional self-improvement and prospects of its formation in college cloud environment. CEUR Workshop Proceedings, 2643. P. 626-647. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper37.pdf [in English].

Demkiv, A.M. (2019). Profesiinyi rozvytok pedahohichnykh pratsivnykiv sfery tsyvilnoho zakhystu yak aktualna problema suchasnosti [Professional development of pedagogical workers in the field of civil protection as an urgent problem of today]. Teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky konkurentozdatnykh fakhivtsiv u konteksti suchasnoho rynku pratsi: materialy II vseukr. nauk.-prakt. konf. (z inoz. uch.), Kryvyi Rih: KPHTL, 311-314 [in Ukrainian].

Yevdin, O.M. (Red.). (2019). Analitychnyi ohliad stanu tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky v Ukraini za 2018 rik [Analytical review of the state of man-made and natural security in Ukraine in 2018]. 258 272. URL: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/AO_2018.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] vid 01.07.2014 r. №1556 VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» [Law of Ukraine «On Civil Service»] vid 10.12.2015 r. №889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] vid 05.09.2017 r. №2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro profesiinyi rozvytok pratsivnykiv» [Law of Ukraine «On Professional Development of Employees»] vid 12.01.2012 r. № 4312 VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro profesiinu (profesiino-tekhnichnu) osvitu» [Law of Ukraine «On Vocational (Vocational) Education»] vid 10.02.1998 r. №103/98-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Kachan, Ye.P. (Red). (2008). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations]: navch. posib. K.: Znannia, 407 [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy «Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy» [Code of Ukraine «Code of Civil Protection of Ukraine»] vid 02.10.2012 r. № 5403 VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Nakaz MVS Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii osib riadovoho i nachalnytskoho skladu sluzhby tsyvilnoho zakhystu» [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine «On approval of the Procedure for training, retraining and advanced training of members of the rank and file and senior staff of the Civil Defense Service»] vid 26.05.2020 r. №412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-20#Text [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On approval of the Procedure for professional development of teachers of vocational schools»] vid 30.04.2014 r. №535. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14#Text [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro atestatsiiu pedahohichnykh pratsivnykiv» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On approval of the Standard Regulations on the certification of teachers»] vid 06.10.2010 r. №930. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy «Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu na hrupu profesii «Vykladachi zakladiv vyshchoi osvity» [Order of the Ministry of Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine «On approval of the professional standard for the group of professions «Teachers of higher education institutions»] vid 23.03.2021 r. №610. URL: https://cutt.ly/bmAwGPa [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers»] vid 21.08.2019 r. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok prokhodzhennia sluzhby tsyvilnoho zakhystu osobamy riadovoho i nachalnytskoho skladu ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Regulations on the Procedure for Civil Service of Persons of the Private and Chief and Recognition of Certain Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine»] vid 11.07.2013 r. №593. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593-2013-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils»] vid 06.02.2019 r. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia navchannia naselennia diiam u nadzvychainykh sytuatsiiakh» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Procedure for training the population to act in emergencies»] vid 26.06.2013 r. №444. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia navchannia kerivnoho skladu ta fakhivtsiv, diialnist yakykh poviazana z orhanizatsiieiu i zdiisnenniam zakhodiv z pytan tsyvilnoho zakhystu» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Procedure for training of management and specialists whose activities are related to the organization and implementation of measures for civil protection»] vid 23.10.2013 r. №819. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF#Text [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 135
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Демків, А., & Петренко, Л. (2021). ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 52-63. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.52-63
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ