МІСЦЕ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІОГРАМІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Анотація

В оглядовій статті проаналізовано професіограму сучасного вчителя іноземної мови з огляду на вимоги сьогодення; уточнено складники професіограми, а саме: базовий, особистісний, соціальний, професійний; виявлено модель формування креативного мислення майбутніх фахівців, яку складають природні здібності, внутрішньо особистісні фактори, середовищні детермінанти та набуті навички. Обґрунтовано, що якість підготовки майбутнього вчителя іноземної мови безпосередньо залежить від соціально-економічних умов та викликів, які постали перед сучасними закладами вищої педагогічної освіти. Відкриваються кордони, можливості міжнаціональної взаємодії як на економічному, так і на культурному рівнях, зростає роль міжнародної комунікації, що зумовлює вибудовування якісно нової підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, перегляду його професіограми та процедури підготовки. Акцентовано увагу на тому, що сутнісними характеристиками креативного мислення є технологічні елементи навчальної діяльності, які вчитель пропонує або змінює в залежності від ситуації; змістові елементи навчання (культурно-історичні аналоги, інформаційні дані, власні судження); когнітивні способи навчання (питання, протиріччя, узагальнення); дії, що викликають або стимулюють креативну діяльність учнів (схвалення, захоплення, заохочення). Доведено, що креативне мислення вчителя іноземної мови забезпечує врахування ним психологічних і вікових особливостей учнів; використання сучасних форм, методів, прийомів і засобів навчання; створення атмосфери, яка сприятиме генерації учнями нових ідей і думок та необхідного творчого середовища, що передбачає зміни просторово-предметного оточення, програм і засобів навчання; збільшення проєктної, командної та групової діяльності в педагогічному процесі; поєднання класичних варіантів організації навчального простору з новітніми, наприклад, мобільними робочими місцями, що легко трансформувати для різних видів роботи; планування та дизайн навчальних приміщень з урахуванням вимог ергономіки; використанням нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання.

Ключові слова: підготовка; учитель; іноземна мова; творчість; креативність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бажанюк, В.С. & Баняс, О.С. (2013). Модель формування креативного мислення у студентів. Освіта розвиток обдарованої особистості. № 7 (14). 49-52.

Башкір, О.І. (2010). Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Харків. 176.

Зимняя, И.А. (2002). Педагогическая психология: учебник [для вузов]. Москва: Логос. 384.

Креативность как ключевая компетентность педагога (2013). Монография. Ред.: М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева, Т.В. Огородова. Ярославль: ИПК «Индиго». 392.

Котун, К. (2020). Законодавче забезпечення професійного розвитку вчителя в Україні. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», (2), 13-17. https://doi.org/10.35387/ucj.2(2).2020.13-17

Передій, О. (2018). Розвиток креативного мислення старшокласників як пріоритетний напрямок діяльності сучасної української школи. Наука і освіта. 11-12, 16-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2018_11-12_5

Поташник, М.М. (1988). Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: пособие для учителя. Київ : Рад. шк., 1988. 187.

Роменець, В.А. (2001) Психологія творчості : навч. посібник : 2-ге вид., доп. Київ: Либідь. 288.

Ружиэйро, В.Р. (2006). Мышление: пятнадцать уроков для начинающих авторов. Москва : Флинта; Наука, 2006.

Barbot, B., & Heuser, B. (2017). Creativity and identity formation in adolescence: A developmental perspective. In M. Karwowski & J.C. Kaufman (Eds.). The creative self: Effect of beliefs, self-efficacy, mindset, and identity. 87–98. Elsevier Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809790-8.00005-4

Gajda, A., Karwowski, M. & Beghetto, R. (2017). Creativity and academic achievement: A meta-analysis, Journal of Educational Psychology, 109/2, 269-299. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/edu0000133.

Kaufman, S. et al. (2016). Openness to experience and intellect differentially predict creative achievement in the Arts and Sciences. Journal of Personality, 84/2, 248-258. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jopy.12156.

References (translated and transliterated)

Bazhanjuk, V.S. & Banjas, O.S. (2013). Model' formuvannja kreatyvnogo myslennja u studentiv [Model of formation of creative thinking in students]. Osvita rozvytok obdarovanoi' osobystosti – Education is the development of a gifted personality. 7 (14), 49-52 [in Ukrainian].

Bashkir, O. (2010). Formuvannja gotovnosti majbutnih uchyteliv do pedagogichnoi' improvizacii' v procesi fahovoi' pidgotovky [Formation of readiness of future teachers for pedagogical improvisation in the course of professional preparation]. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Zimnjaja, I. (2002). Pedagogicheskaja psihologija: uchebnik [dlja vuzov] [Educational psychology: student [for universities]. Moscow: Logos. 384 p. [in Russian].

Kreativnost' kak kljuchevaja kompetentnost' pedagoga [Creativity as a key competence of a teacher] (2013): monografija / prof. M.M. Kashapova, doc. T.G. Kiselevoj, doc. T.V. Ogorodovoj (Eds.). Yaroslavl: IPK Indigo. 392. [in Russian].

Perediy, O. (2018). Rozvytok kreatyvnogo myslennja starshoklasnykiv jak priorytetnyj naprjamok dijal'nosti suchasnoi' ukrai'ns'koi' shkoly [Development of creative thinking of high school students as a priority area of modern Ukrainian school]. Nauka i osvita – Science and education. 11-12. 16-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2018_11-12_5 [in Ukrainian].

Potashnik, M. (1988). Pedagogicheskoe tvorchestvo: problemy razvitija I opyt: posobie dlja uchitelja [Pedagogical creativity: development problems and experience: a guide for the teacher]. Kiev, 187 [in Russian].

Romenetsʹ, V.A. (2001) Psykholohiya tvorchosti [Psychology of creativity]: navch. posibnyk: 2-he vyd., dop. Kyiv: Lybidʹ. 288 [in Ukrainian].

Ruzhieiro, V.R. (2006). Myshlenie: pjatnadcat' urokov dlja nachinajushhih avtorov [Thinking: Fifteen Lessons for Beginning Writers]. Moscow: Flinta: Nauka, 440 [in Russian].

Barbot, B., & Heuser, B. (2017). Creativity and identity formation in adolescence: A developmental perspective. In M. Karwowski & J.C. Kaufman (Eds.). The creative self: Effect of beliefs, self-efficacy, mindset, and identity. 87–98. Elsevier Academic Press. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809790-8.00005-4 [in English].

Gajda, A., Karwowski, M. & Beghetto, R. (2017). Creativity and academic achievement: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology, 109/2, 269-299. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/edu0000133 [in English].

Kaufman, S. et al. (2016). Openness to experience and intellect differentially predict creative achievement in the Arts and Sciences. Journal of Personality, 84/2, 248-258. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jopy.12156 [in English].


Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Житницька, А. (2021). МІСЦЕ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІОГРАМІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 64-72. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.64-72
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ