ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Тетяна Калюжна Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0003-3118-2575

Анотація

В оглядовій статті автор розкриває проблему професійного саморозвитку як складової формування андрагогічної компетентності викладача післядипломної педагогічної освіти. Наголошується на важливості особистості викладача, яка є ключовою фігурою реформ української освіти. Проаналізовано та конкретизовано понятійно-термінологічний апарат дослідження. Розкрито поняття «професійний розвиток» та вказано, що цей термін трактується науковцями як багатокомпонентний, цілеспрямований, пролонгований і поетапний процес професійного становлення, розвитку та саморозвитку особистості, зорієнтований на набуття нових компетентностей; характеризується неперервністю, системністю, динамізмом, циклічністю і синергізмом та передбачає перетворення ціннісно-світоглядних орієнтирів, мотиваційної сфери, психологічної структури професійно-педагогічної діяльності, засвоєння та реалізацію інноваційних професійних ролей і функцій. Автор виходить з того, що професійний саморозвиток викладача післядипломної педагогічної освіти тісно пов'язаний з формуванням у нього андрагогічної компетентності й впливає на процес підготовки та перепідготовки педагогічних працівників, а також є невід'ємною складовою андрагогічної компетентності. Акцентовано увагу на тому, що професійний саморозвиток викладача закладу післядипломної педагогічної освіти має бути усвідомленою потребою в неперервному самовдосконаленні, ставленні до навчання як пріоритету професійної діяльності, а сукупність набутих знань, умінь, навичок, якостей і ціннісних орієнтацій, які необхідні для виконання ролі андрагога – андрагогічна компетентність буде реалізуватись через освітню діяльність, розвиваючи соціально-значимі якості дорослої людини.

Ключові слова: професійний розвиток; саморозвиток; андрагогічна компетентність; викладач; післядипломна педагогічна освіта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ільчук, В. (2016). Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця.

Кириченко, М. (2016). Інноваційні підходи до професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. 16-30. URL: https://cutt.ly/9b0JVrK

Конькова, В.В. (2016). Самоменеджмент керівника навчального закладу. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. 372-375. URL: https://cutt.ly/9b0JVrK

Котун, К. (2020). Законодавче забезпечення професійного розвитку вчителя в Україні. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», (2), 13-17. https://doi.org/10.35387/ucj.2(2).2020.13-17

Лозовецька, В. (2011). Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1. 33-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2011_1_7

Лук’янова, Л. (2015). Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання. Проблеми освіти, 84, 31-36. URL: https://cutt.ly/Yb0KjHj

Остапенко, Е. (2015). Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ.

Подолець, К. (2019). Загальні теоретичні заходи щодо самоформування психолого-педагогічної проблеми «Шлях до досконалості». URL: https://cutt.ly/6b0Kv9U

Приходько, В. (2012). Системні аспекти моніторингу професійних якостей педагога-андрагога в системі післядипломної освіти. Особистість у єдиному освітньому просторі: зб. наукових тез ІІІ Міжнародного Форуму 26-29 квітня 2012 р. 1 (7). URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Prihodko.pdf

Сидоренко, В. (2016). Педагогічне дорадництво як інноваційний напрям акмепрофесіогенезу фахівців у системі ППО. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. Київ, 28 жовтня 2016 р. 145-148. URL: https://cutt.ly/vb0KRCj

Сорочан, Т. & Данильєв, А. (2013). Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня (за мат. Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), 524. URL: https://lib.iitta.gov.ua/26581/

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: препринт (аналітичні матеріали) (2017). Авт. кол.: О. Бульвінська, Н. Дівінська, Н. Дяченко, О. Жабенко, І. Линьова, Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Ярошенко; за ред. О. Ярошенко. К.: ІВО НАПН України. У 2-х ч. Ч. 1. URL: https://cutt.ly/eb0KSS0

References (translated and transliterated)

Ilchuk, V. (2016). Pedahohichni umovy profesiinoho samorozvytku vykladachiv fakhovykh dystsyplin u vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladakh [Pedagogical conditions of professional self-development of teachers of professional disciplines in higher agrarian educational institutions]. Сandidate's theses: 13.00.04. Vinnytsia, 254 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. (2016). Innovatsiini pidkhody do profesiinoho rozvytku pedahohichnykh, naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv ta kerivnykh kadriv osvity u vidkrytomu suspilstvi. Profesiinyi rozvytok ta upravlinnia liudskymy resursamy v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti transformatsii osvity Ukrainy [Innovative approaches to the professional development of pedagogical, scientific and pedagogical workers and managers of education in an open society. Professional development and human resources management in the system of postgraduate pedagogical education in the context of transformation of education in Ukraine]: zb. materialiv Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf., Kyiv, 28 zhovtnia 2016 r., 16-30. URL: https://cutt.ly/9b0JVrK [in Ukrainian].

Konkova, V. (2016). Samomenedzhment kerivnyka navchalnoho zakladu. Profesiinyi rozvytok ta upravlinnia liudskymy resursamy v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti transformatsii osvity Ukrainy [Self-management of the head of the educational institution. Professional development and human resources management in the system of postgraduate pedagogical education in the context of transformation of education in Ukraine]: zb. materialiv Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf., Kyiv, 28 zhovtnia 2016 r., 372-375. URL: https://cutt.ly/9b0JVrK [in Ukrainian].

Lozovetska, V. (2011). Kontseptualni zasady profesiinoho samorozvytku suchasnoi osobystosti [Conceptual principles of professional self-development of modern personality]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika. – Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Professional pedagogy, 1, 33-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2011_1_7 [in Ukrainian].

Lukianova, L. (2015). Akmeolohichnyi resurs andrahohichnoi modeli navchannia [Acmeological resource of andragogical model of education]. Problemy osvity – Problems of education, 84, 31-36. URL: https://cutt.ly/Yb0KjHj [in Ukrainian].

Ostapenko, E. (2015). Formuvannia hotovnosti maibutnikh ekonomistiv do profesiinoho samorozvytku [Formation of readiness of future economists for professional self-development]. Extended abstract of Сandidate's theses. Kyiv [in Ukrainian].

Podolets, K.V. (2019). Zahalni teoretychni zakhody shchodo samoformuvannia psykholoho-pedahohichnoi problemy «Shliakh do doskonalosti» [General theoretical measures for self-formation of psychological and pedagogical problems «Path to perfection»]. URL: https://cutt.ly/6b0Kv9U [in Ukrainian].

Prykhodko, V. (2012). Systemni aspekty monitorynhu profesiinykh yakostei pedahoha-andrahoha v systemi pisliadyplomnoi osvity. Osobystist u yedynomu osvitnomu prostori [Systemic aspects of monitoring the professional qualities of an andragogue teacher in the system of postgraduate education. Personality in a single educational space]: zb. naukovykh tez III Mizhnarodnoho Forumu 26 – 29 kvitnia 2012 r., 1 (7). URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Prihodko.pdf [in Ukrainian].

Sydorenko, V. (2016). Pedahohichne doradnytstvo yak innovatsiinyi napriam akmeprofesiohenezu fakhivtsiv u systemi PPO. Profesiinyi rozvytok ta upravlinnia liudskymy resursamy v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti transformatsii osvity Ukrainy [Pedagogical counseling as an innovative direction of acmeprofessiogenesis of specialists in the air defense system. Professional development and management of human resources in the system of postgraduate pedagogical education in the context of transformation of education in Ukraine]: zb. materialiv Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf., Kyiv, 28 zhovtnia 2016 r., 145–148. URL: https://cutt.ly/vb0KRCj [in Ukrainian].

Sorochan, T., Danyliev, A. (2013). Profesiinyi rozvytok kerivnykiv i pedahohichnykh pratsivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u pisliadyplomnii pedahohichnii osviti rehionalnoho rivnia [Professional development of heads and pedagogical workers of general educational institutions in postgraduate pedagogical education of regional level]: (za mat. Luhanskoho oblasnoho instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity). URL: https://lib.iitta.gov.ua/26581 [in Ukrainian].

Teoretychni osnovy i tekhnolohiia profesiinoho rozvytku naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv universytetiv v umovakh intehratsii vyshchoi osvity i nauky (2017). [Theoretical bases and technology of professional development of scientific and pedagogical workers of universities in the conditions of integration of higher education and science]. Preprynt (analitychni materialy): U 2-kh ch. Ch. 1. К. 131. URL: https://cutt.ly/eb0KSS0 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Калюжна, Т. (2021). ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ . ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 72-81. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.72-81
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ