ПАРАДИГМАЛЬНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТІСНОГО, ПРОФЕСІЙНОГО Й ПРОФЕСІЙНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

  • Олександр Кучерявий Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0001-5469-0949

Анотація

В оглядовій статті з акме-синергетичних, аксіо-культурних, особистісно-діяльнісних і цілісних позицій схарактеризовано концептуальну схему та структуру авторської парадигмальної концептуальної моделі особистісного, професійного і професійно-культурного розвитку вчителя. До цілісної сукупності сутнісних характеристик розробленої моделі віднесено такі: 1) її аксіологічно детерміновану акме-синергетичну парадигму; 2) концептуальність; 3) спіралеподібність просторової форми; 4) системну побудову як ієрархічно впорядкованої; 5) ціннісно-смислову наступність фаз розвитку особистості вчителя як особливої підсистеми; 6) багатовимірний і системний характер функцій професійно-педагогічної культури як стратегічної домінанти цілісного розвитку вчителя. Парадигмальний і концептуальний характер багаторівневої моделі передусім віддзеркалюється в її концептуальній платформі й принципах кар’єрного саморуху педагога – загальних і специфічних (їх сформульовано на основі визначених критеріїв). Просторова форма спроєктованого ідеального об’єкту у вигляді спіралі насамперед віддзеркалює цінності-цілі відповідного розвивального процесу: аксіосфери компетентного вчителя і педагогічного професіоналізму, аксіо-культуросферу професійно-педагогічної культури, кожна з яких побудована у тривимірній системі цілісної активності педагога. Загалом сама модель представлена як цілісна сукупність таких взаємопов’язаних і упорядкованих підсистем: підсистема аксіологічних утворень особистісного, професійного і професійно-культурного розвитку вчителя; підсистема базової цілісної активності педагога в кар’єрному саморусі – інтелектуальної, афективної й комунікативної; підсистема фаз саморуху вчителя до вершин професійної зрілості на різних її рівнях: 1) фаза кар’єрного зростання до рівня професійної компетентності; 2) фаза саморуху до рівня педагогічного професіоналізму; 3) фаза сходження вчителя до рівня професійно-педагогічної культури. Провідною особливістю фаз є їх ціннісно-смислова наступність, яка забезпечується спеціально описаним механізмом. У різних вимірах розкрито функції професійно-педагогічної культури й основні цілісні властивості особистісного, професійного і професійно-культурного розвитку вчителя. Окреслено його засоби – самотворчість і професійну творчість.

Ключові слова: розвиток; цілісний розвиток учителя; фази і принципи розвитку; концептуальна схема; парадигмальна концептуальна модель; аксіосфера; аксіо-культуросфера; професійна компетентність; педагогічний професіоналізм; професійно-педагогічна культура.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вознюк, О.В. (2012). Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика: монографія. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка.

Гриньова, В.М. (1998). Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти): монографія. Харків: Основа.

Гузій, Н.В. (2004). Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: монографія. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Зязюн, І.А. (2008). Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Костюк, Г.С. (1989). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості (за ред. Л.М. Проколієнко). Київ: Рад. школа.

Кучерявий, О.Г. (2019). Феномен професійно-педагогічної культури: аспект терміносистеми її теорії у цілісному вимірі. Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. М.О. Носко (гол. ред). Чернігів: НУЧ, 1 (157), 81-86. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2621165

Кучерявий, О.Г. (2020). Закономірності й принципи професійно-культурного розвитку вчителя. Естетика і етика педагогічної дії. Київ-Полтава: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун.-т імені В.Г. Короленка, 22, 21-31. DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2020.22.221983

Педагогічний словник. (2001). М.Д. Ярмаченко (голов. ред). Київ: Педагогічна думка. 516.

Семенова, А.В. (2009). Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів: монографія. Одеса: Юридична література.

Федірчик, Т.Д. (2015). Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект): монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т.

References (translated and transliterated)

Voznyuk, O.V. (2012). Pedahohichna synerhetyka: heneza, teoriya i praktyka [Pedagogical synergetics: genesis, theory and practice]: monohrafiya. Zhytomyr: ZHDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Hrynʹova, V.M. (1998). Formuvannya pedahohichnoyi kulʹtury maybutnʹoho vchytelya (teoretychnyy ta metodychnyy aspekty) [Formation of pedagogical culture of the future teacher (theoretical and methodical aspects)]: monohrafiya. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Huziy, N.V. (2004). Pedahohichnyy profesionalizm: istoryko-metodolohichni ta teoretychni aspekty [Pedagogical professionalism: historical-methodological and theoretical aspects]: monohrafiya. Kyiv: NPU im. M.P. Drahomanova [in Ukrainian].

Zyazyun, I.A. (2008). Filosofiya pedahohichnoyi diyi [Philosophy of pedagogical action]: monohrafiya. Cherkasy: CHNU im. B. Khmelʹnytsʹkoho [in Ukrainian].

Kostyuk, H.S. (1989). Navchalʹno-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality]. Rad. shkola – Soviet school. Kyiv [in Ukrainian].

Kucheryavyy, O.H. (2019). Fenomen profesiyno-pedahohichnoyi kulʹtury: aspekt terminosystemy yiyi teoriyi u tsilisnomu vymiri [The phenomenon of professional and pedagogical culture: an aspect of the terminological system of its theory in its holistic dimension]. Visnyk natsionalʹnoho universytetu «Chernihivsʹkyy kolehium» imeni T.H. Shevchenka – Bulletin of the Taras Shevchenko National University «Chernihiv Collegium». Chernihiv: NUCH, 1 (157), 81-86 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2621165 [in Ukrainian].

Kucheryavyy, O.H. (2020). Zakonomirnosti y pryntsypy profesiyno-kulʹturnoho rozvytku vchytelya [Regularities and principles of professional and cultural development of a teacher]. Estetyka i etyka pedahohichnoyi diyi – Aesthetics and ethics of pedagogical action. Kyiv-Poltava, 22, 21-31. DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2020.22.221983 [in Ukrainian].

Pedahohichnyy slovnyk [Pedagogical dictionary]. (2001). M.D. Yarmachenko (Еd). Pedahohichna dumka – Pedagogical thought, Kyiv, 516 [in Ukrainian].

Semenova, A.V. (2009). Paradyhmalʹne modelyuvannya u profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh uchyteliv [Paradigmatic modeling in the professional training of future teachers]: monohrafiya. Yurydychna literatura – Legal literature. Odesa [in Ukrainian].

Fedirchyk, T.D. (2015). Rozvytok pedahohichnoho profesionalizmu molodoho vykladacha vyshchoyi shkoly (teoretyko-metodychnyy aspekt) [Development of pedagogical professionalism of a young teacher of higher school (theoretical and methodological aspect)]: monohrafiya. Chernivtsi [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Кучерявий, О. (2021). ПАРАДИГМАЛЬНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТІСНОГО, ПРОФЕСІЙНОГО Й ПРОФЕСІЙНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 82-92. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.82-92
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ