НАВИЧКИ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Анотація

В оглядовій статті здійснено аналіз навичок особистої ефективності у контексті професійної компетентності соціального працівника. Висвітлено спостереження щодо процесу активного дослідження ринку праці, який у цілому буде розширюватися і одні сфери зайнятості витісняться іншими. Зазначено, що на Всесвітньому економічному форумі інструментом успіху та економічного зростання держави визнана якісна безперервна освіта, яка забезпечить постійне вдосконалення фахівців різної сфери зайнятості, розширення їх професійної компетентності, вдосконалення умінь і навиків, зокрема групи навичок особистої ефективності. У даній статті авторами визначено місце навичок особистої ефективності у структурі професійної компетентності соціального працівника. Здійснено аналіз понять «компетентність» і «компетенція». Окреслено сутність професійної компетентності соціального працівника, детально описано кожну навичку з групи навичок особистої ефективності фахівця соціальної сфери. Серед них виокремлено вміння приймати рішення та працювати зі складними ситуаціями, уміння навчатися впродовж життя та управляти власним розвитком, навички планування та цілепокладання, виконання поставлених завдань, вміння грамотно розпоряджатися ресурсами та стресостійкість, конкурентоспроможність і відповідальність, вмотивованість й ініціативність, гнучкість і креативність, громадську активність та адекватну самооцінку, емоційний інтелект і самоконтроль, самокритичність і самоаналіз. Обґрунтовано, що справжній професіоналізм соціального працівника полягає не тільки у прийнятті правильних рішень в нестандартних ситуаціях, а й у здатності у процесі здійснення професійної діяльності прогнозувати результати свого впливу на клієнта. Зазначено, що навчання впродовж життя сприяє розвитку конкурентоспроможності та мобільності соціального працівника.

Ключові слова: «soft skills»; професійна компетентність; професійні навички; особиста ефективність; соціальний працівник.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Войлісовська, В. (2016). Оптимізація робочого часу. Особистий та командний тайм-менеджмент, квітень. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2016/april/issue-4/article-17119.html

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Ред від 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Михайлишин Г. & Кудла, Л. (2019). Ретроспективний аналіз розвитку поняття «soft skills» (м’які навички). Еврика – ХX: збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 102 –104.

Ростальна, М. (2019). Соціальна робота у США: ліцензування соціальних працівників. URL: P4EC_Webinar_5_20191223_ukr.pdf.

Arat, M. (2014). Acquiring soft skills at university. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 4(3), 46-51. URL: http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/09.arat.pdf

Baklashova, T. A., Galishnikova E, M., & Khafizova L, V. (2015). The effects of education on tolerance: research of students’ social and ethnic attitudes. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (1S3), 335-340. DOI: http://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s3p335

Boyer, W., & Crippen, C.L. (2014). Learning and teaching in the 21st century: An education plan for the new millennium developed in British Columbia, Canada. Childhood Education, 90(5), 343-353. DOI: http://doi.org/10.1080/00094056.2014.952218

Cimatti, B. (2016). Definition, development, assessment of soft skills and their role for the quality of organizations and enterprises. International Journal for Quality Research, 10(1), 97–130. DOI: http://doi.org/10.18421/ijqr10.01-05

The Future of Jobs Report. World Economic Forum, october 2020. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.

References (translated and transliterated)

Voylisovsʹka, V. (2016). Optymizatsiya robochoho chasu [Optimization of working time]. Osobystyy ta komandnyy taym-menedzhment – Personal and team time management, kvitenʹ. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2016/april/issue-4/article-17119.html [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»]: vid 01.07.2014. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Mykhaylyshyn, H., Kudla, L. (2019). Retrospektyvnyy analiz rozvytku ponyattya «soft skills» (mʺyaki navychky) [Retrospective analysis of the development of the concept of «soft skills»]. Evryka – XX : zbirnyk student•sʹkykh naukovykh pratsʹ. Ivano-Frankivsʹk: Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka, 102–104 [in Ukrainian].

Rostalʹna, M. (2019). Sotsialʹna robota u SSHA: litsenzuvannya sotsialʹnykh pratsivnykiv [Social work in the USA: licensing of social workers]. URL: P4EC_Webinar_5_20191223_ukr.pdf [in Ukrainian].

Arat, M. (2014). Acquiring soft skills at university. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 4(3), 46-51. URL: http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/09.arat.pdf [in English].

Baklashova, T.A., Galishnikova E, M., & Khafizova L, V. (2015). The effects of education on tolerance: research of students’ social and ethnic attitudes. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (1S3), 335-340. DOI: http://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s3p335 [in English].

Boyer, W., & Crippen, C.L. (2014). Learning and teaching in the 21st century: An education plan for the new millennium developed in British Columbia, Canada. Childhood Education, 90(5), 343-353. DOI: http://doi.org/10.1080/00094056.2014.952218 [in English].

Cimatti, B. (2016). Definition, development, assessment of soft skills and their role for the quality of organizations and enterprises. International Journal for Quality Research, 10(1), 97–130. DOI: http://doi.org/10.18421/ijqr10.01-05 [in English].

The Future of Jobs Report. World Economic Forum, october 2020. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf [in English].


Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Михайлишин, Г., & Мандро, Л. (2021). НАВИЧКИ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 92-102. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.92-102
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ