ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Ксенія Місайлова Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0001-5444-6823

Анотація

У статті актуалізовано питання створення системи попередньої підготовки викладачів англійської мови авіаційного профілю для успішної реалізації педагогічної діяльності у військових і цивільних закладах вищої освіти авіаційної галузі. Введено та обгрунтовано нове науково-педагогічне поняття – «попередня підготовка викладачів». Така підготовка необхідна викладачам вищої школи при переведенні на вищу посаду у заклад вищої освіти з іншою спеціалізацією, як перехід з цивільного закладу у військовий для проведення педагогічної діяльності, а саме викладання іноземної мови професійного спрямування. Наголошено на тому, що в умовах трансформаційних процесів при переході України на стандарти НАТО та ІКАО, треба в першу чергу підготувати кваліфікований педагогічний та інструкторський склад для Повітряних Сил Збройних Сил України, щоб в подальшому гарантувати високу якість підготовки майбутніх спеціалістів. Автором проаналізовано вимоги, висунуті Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) до викладачів, які викладають авіаційну англійську мову пілотам і диспетчерам з управління повітряним рухом у закладах вищої освіти або на базі акредитованих навчальних організацій. Зроблено висновок щодо доцільності та необхідності використання цих вимог для впровадження в систему професійної підготовки викладачів авіаційної англійської мови в закладах вищої освіти України, а саме закладах вищої військової освіти авіаційного профілю. Викладено орієнтовний зміст авторського курсу попередньої підготовки викладачів авіаційної англійської мови, в результаті проходження якого викладачі мають змогу набути необхідних знань і навичок для викладання авіаційної англійської мови.

Ключові слова: попередня підготовка викладачів; викладач авіаційної англійської мови; кваліфікація викладача; міжнародні вимоги; ІКАО; освітній процес; міжнародна організація цивільної авіації; пілот; диспетчер; управління повітряним рухом; радіообмін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Єльникова, Г.В. (2014). Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у т. ч. керівників, професійно-технічних навчальних закладів, навчання на підприємстві. Теорія і методика професійної освіти, 1, 5, 1–13.

Калінін, В.О. (2004). Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в новій мовній політиці. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: зб. наук. праць. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 193–196.

Кочарян, А.Б. (2014). Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища. Комп’ютер у школі та сім’ї, 4, 16–18.

Олійник, В.В. (2003). Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти. Монографія. Київ, Міленіум, 594 с.

Фурсенко, Т.М. (2016). Вимоги до професійної компетентності викладача лінгвістичних дисциплін у немовному ВНЗ. Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма: Міжвуз. наук.-практ. конф. Київ: НАУ.

Irfan Muzaffar, H.R. (2011). Designing Effective Introductory Teacher Education Programs. USA: American Institutes for Research.

MaryAnn Christison, F.L. (2015). A Handbook for Language Program Administrators. USA: ALTA English Publishers.

Organization, I.C. (2009). Doc ICAO 323 Guidelines for Aviation English Training Programs. Montréal, Quebec, Canada: International Civil Aviation Organization.

Organization, I.C. (2010). Doc 9835 Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements. Montréal, Quebec, Canada: International Civil Aviation Organization.

Petrashchuk, O. (2017). Defining Competency and Excellence in Teaching Aviation English. The International Journal for ESP Practitioners, 03, 7–13.

Petrashchuk, O. (2016). Defining Competency Qualification of Aviation English Instructor. Warsow: Studi@ Naukowe: Changing Perspectives on Aviation English Training, 29 (2), 73–79.

References (translated and transliterated)

Yelnykova, G. (2014). Pidvyshchennia kvalifikatsii pedagogichnyh pratsivnykiv u t.ch. kerivnykiv, profesijno-tehnichnyh navchalnyh zakladiv, navchannia na pidpryemstvi [Pedagogical staff qualification improvement, including managers, at vocational educational establishments, studying at enterprises]. In Teoriia i metodyka profesijnoi osvity – Theory and Methodic of Professional Education, 1, 5, 1–13 [in Ukrainian].

Kalinin, V. (2004). Osoblyvosti formuvannia profesijnoi kompetentnosti majbutniogo vchytelia inozemnoi movy v novij movnij politytsi [Future Foreign Language Teacher Professional Competence Formation Peculiarities in terms of new liguistic policy]. In: Formuvannia profesijnoi kompetentnosti majbutniogo vchytelia inozemnoi movy zasobamy innovatsijnyh tehnologij – Formation of the professional competence of a future Foreign Language Teacher by means of innovation educational technologies. Zhytomyr: Franko ZhDU, 193–196 [in Ukrainian].

Kotcharian, A. (2014). Vymohy do profesijnoi kompetentnosti naukovo-pedagogichnyh pratsivnykiv universytetu za umov stvorennia elektronnogo osvitniogo seredovyshcha [Requirements to professional competence of the Academic staff of the University under conditions of electronic educational environment creation]. Kompjuter u shkoli i simji – Computer at school and in the family, № 4, 16–18 [in Ukrainian].

Olijnyk, V. (2003). Naukovi osnovy upravlinnia pidvyshchenniam kvalifikatsii pedagogichnyh pratsivnykiv proftehosvity [Scientific fundamentals of vocational education pedagogical staff professional improvement]. Monograph.: Kyiv, Milenium, 594 p. [in Ukrainian].

Fursenko, T.M. (2016). Vymohy do profesiinoi kompetentnosti vykladacha linhvistychnykh dystsyplin u nemovnomu VNZ [Requirements for the professional competence of a teacher of linguistic disciplines in a non-language university]. In: Aktualni problemy formuvannia anhlomovnoi kompetentsii dlia spetsialnykh tsilei: kompetentnisna paradyhma – Actual problems of formation of English-language competence for special purposes: competence paradigm: Mizhvuz. nauk.-prakt. konf. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Irfan Muzaffar, H.R. (2011). Designing Effective Introductory Teacher Education Programs. USA: American Institutes for Research [In English].

MaryAnn Christison, F.L. (2015). A Handbook for Language Program Administrators. USA: ALTA English Publishers [In English].

Organization, I.C. (2009). Doc ICAO 323 Guidelines for Aviation English Training Programs. Montréal, Quebec, Canada: International Civil Aviation Organization [In English].

Organization, I.C. (2010). Doc 9835 Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements. Montréal, Quebec, Canada: International Civil Aviation Organization [In English].

Petrashchuk, O. (2017). Defining Competency and Excellence in Teaching Aviation English. The International Journal for ESP Practitioners, 03, 7-13 [In English].

Petrashchuk, O. (2016). Defining Competency Qualification of Aviation English Instructor. Warsow, Studi@ Naukowe: Changing Perspectives on Aviation English Training, 29: (2), 73–79 [In English].


Переглядів анотації: 50
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Місайлова, К. (2021). ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 102-113. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.102-113
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ