МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ОБРАЗУ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Лейла Султанова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-3324-6926

Анотація

У статті обґрунтовано модель формування суб’єктивного образу професійного майбутнього студентів гуманітарного профілю. Представлено узагальнене визначення моделювання як методу науковго пізнання й визначено специфічні особливості моделювання. Охарактеризовано етапи моделювання (постановка завдання; створення (вибір) моделі; дослідження моделі; перенесення знань про модель у знання про оригінал; перевірка істинності отриманих за допомогою моделі даних). Обґурнтовано логіку вибору структурно‐функціональної моделі для дослідження процесу формування суб’єктивного образу професійного майбутнього студентів гуманітарного профілю.  Описано методологічний, змістово-процесуальний та критеріально-діагностичний блоки структурно‐функціональної моделі формування суб’єктивного образу професійного майбутнього студентів гуманітарного профілю. Методологічний блок передбачає обґрунтування психодидактичного, особистісного, аксіологічного, міждисциплінарного та компетентнісного методологічних підходів формування образу професійного майбутнього, а також принципів діалогічності, особистісно-професійної трансформації, перетворювальної взаємодії та життєвої творчої самодіяльності. Змістово-процесуальний блок передбачає визначення мети та завдань формування образу професійного майбутнього; вибір форм і методів організації процесу формування образу професійного майбутнього. Критеріально-діагностувальний блок спрямований на розкриття основних складників образу професійного майбутнього (ціннісно-мотиваційного, когнітивного та операційного), на визначення критеріїв (система ціннісних орієнтацій студента, мотиваційний комплекс; теоретичні знання з питань формування образу професійного майбутнього; практичні уміння та навички, необхідні для успішного формування образу професійного майбутнього) та рівнів сформованості образу професійного майбутнього (індиферентний, особистісно-усвідомлюваний або ціннісно-значущий).

Ключові слова: метод наукового пізнання; модель; структурно-функціональна модель; професійне майбутнє; студенти гуманітарного профілю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Архангельский, С. (1980). Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. Москва: Высшая школа.

Глинский, Б., Грязнов, Б, Дынин, Б., Никитин, Е. (1965). Моделирование как метод научного исследования: гносеологический анализ. Минск: Изд‐во МГУ.

Гусинский, Э., Турчанинова, Ю., (2003). Введение в философию образования. Москва: Логос.

Дахин, А. (2003). Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и ... неопределённость. Педагогика, 4, 21–26.

Ерина, Т. (2009). Педагогические условия обучения студентов вуза самопроектированию учебно-профессиональной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Белгород: БГУ.

Іванова, О. (2011). Самопроектування як невід'ємна складова самовдосконалення особистості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: зб. наук. пр. 21 (74), 74-78.

Казаков, И. (2011). «Самопроектирование»: анализ понятия. Вестник СГУТиКД, 2 (16). URL.: http://www.vestnik.sutr.ru/joumals_n/1318571091.pdf

Конаржевский, Ю. (1986). Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса управления школою. Москва: Педагогика.

Корнев, Г., Непрокина, И., (1993). Физические модели: методическое пособие для системы повышения квалификации учителей физики. Тольятти.

Маслоу, А. (2003). Мотивация и личность. 3-е изд. СПб.: Питер. 352.

Новиков, Д. (2001). Модели и механизмы управления развитием региональных образовательных систем (концептуальные положения). Москва: ИПУ РАН.

Олпорт, Г. (1998). Личность в психологии. Л.: ЮВЕНТА.

Остапчук, О. (2009). Самопроектування як засіб професійної самореалізації майбутнього учителя. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія, 4(146). Донецьк: ДонНТУ. URL.: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/16584/4/ostapchuk.pdf

Роджерс, К. (2002). Свобода учиться. М.: Смысл.

Султанова, Л. (2016). Обґрунтування вибору методу моделювання у дослідженні процесу розвитку полікультурної компетентності майбутніх викладачів. Витоки педагогічної майстерності, 17, 169–174.

Шапран, Ю. (2015). Особенности моделирования профессиональной подготовки учительских кадров с позиций компетентностного подхода. Педагогика высшей школы, 1, 56–59.

Штофф, В. (1966). Моделирование и философия. М.‐Л.: Наука.

References (translated and transliterated)

Arhangel'skij, S. (1980). Uchebnyj process v vysshej shkole, ego zakonomernye osnovy i metody [The educational process in higher education, its legal foundations and methods]. Moskva: Vysshaja shkola [in Russian].

Glinskij, B., Grjaznov, B, Dynin, B., Nikitin, E. (1965). Modelirovanie kak metod nauchnogo issledovanija: gnoseologicheskij analiz [Modeling as a method of scientific research: epistemological analysis]. Minsk: Izd‐vo MGU [in Russian].

Gusinskij, Je., Turchaninova, Ju., (2003). Vvedenie v filosofiju obrazovanija [Introduction to the philosophy of education]. Moskva: Logos [in Russian].

Dahin, A. (2003). Pedagogicheskoe modelirovanie: sushhnost', jeffektivnost' i ... neopredeljonnost' [Educational modeling: essence, efficiency and ... uncertainty]. Pedagogika, 4, 21–26 [in Russian].

Erina, T. (2009). Pedagogicheskie uslovija obuchenija studentov vuza samoproektirovaniju uchebno-professional'noj dejatel'nosti [Pedagogical conditions for teaching university students to self-design educational and professional activities]: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Belgorod: BGU [in Russian].

Ivanova, O. (2011). Samoproektuvannja jak nevіd'jemna skladova samovdoskonalennja osobystostі [Self-design as an integral part of self-improvement of personality]. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkoli: zb. nauk. pr., 21 (74), 74–78 [in Ukrainian].

Kazakov, I. (2011). «Samoproektirovanie» analiz ponjatija [«Self-design» analysis of the concept]. Vestnik SGUTiKD. 2 (16). URL.: http://www.vestnik.sutr.ru/joumals_n/1318571091.pdf [in Russian].

Konarzhevskij, Ju. (1986). Pedagogicheskij analiz uchebno-vospitatel'nogo processa upravlenija shkoloju [Pedagogical analysis of the educational process of school management]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Kornev, G., Neprokina, I., (1993). Fizicheskie modeli: metodicheskoe posobie dlja sistemy povyshenija kvalifikacii uchitelej fiziki [Physical models: a methodological guide for the system of advanced training of physics teachers]. Tol'jatti [in Russian].

Maslou, A. (2003). Motivacija i lichnost' [Motivation and personality]. 3-e izd. SPb.: Pite [in Russian].

Novikov, D. (2001). Modeli i mehanizmy upravlenija razvitiem regional'nyh obrazovatel'nyh sistem (konceptual'nye polozhenija) [Models and mechanisms for managing the development of regional educational systems (conceptual provisions)]. Moskva: IPU RAN [in Russian].

Olport, G. (1998). Lichnost' v psihologii [Personality in psychologists]. L.: JuVENTA. 345 p. [in Russian].

Ostapchuk, O. (2009). Samoproektuvannja jak zasіb profesіjnoi samorealіzacіi majbutn'ogo uchytelja [Self-design as a means of professional self-realization of the future teacher].

Naukovi pratsi Donets'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Seriya: pedahohika, psykholohiya i sotsiolohiya – Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: pedagogy, psychology and sociology, 4(146). Donets'k: DonNTU. URL.: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/16584/4/ostapchuk.pdf

Rodzhers, K. (2002). Svoboda uchit'sja [The freedom to learn]. M.: Smysl [in Russian].

Sultanova, L. (2016). Obgruntuvannia vyboru metodu modeliuvannia u doslidzhenni protsesu rozvytku polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv [Substantiation of the choice of modeling method in the study of the process of development of multicultural competence of future teachers]. Vy`toky` pedagogichnoyi majsternosti – Тhe sources of pedagogical skills, 17, 169–174 [in Ukrainian].

Shapran, Ju. (2015). Osobennosti modelirovanija professional'noj podgotovki uchitel'skih kadrov s pozicij kompetentnostnogo podhoda [Features of modeling professional training of teachers from the standpoint of a competence-based approach]. Pedagogika vysshej shkoly – Pedagogy of high school, 1, 56-59 [in Russian].

Shtoff, V. (1966). Modelirovanie i filosofija [Modeling and philosophy]. M.‐L.: Nauka [in Russian].


Переглядів анотації: 58
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Султанова, Л. (2021). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ОБРАЗУ ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 113-122. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.113-122
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ