ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ І АНДРАГОГІКИ» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

В оглядовій статті окреслено особливості вивчення навчальної дисципліни «Історія розвитку теорії та практики освіти дорослих і андрагогіки» в процесі підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Зазначено, що можливість використання позитивних здобутків минулого допомагає простежити процес виникнення і розвитку різних моделей освіти дорослих, спрогнозувати їх функціонування та подальший поступ. Освіта дорослих тісно пов’язана з андрагогікою, яка обґрунтовує напрями та організаційно-методичні засади андрагогічної моделі навчання дорослої людини. Розглянуто підходи до визначення поняття «андрагогіка». Визначено мету, об’єкт, предмет та завдання вивчення навчальної дисципліни. Передумовами вивчення є набуті раніше компетентності та результати навчання з визначених освітніх компонент. Наведено програмні (загальні та фахові) компетентності, що будуть сформовані у здобувачів після успішного завершення вивчення курсу, та очікувані результати навчання. Зазначено тематику програми навчальної дисципліни. Серед методів навчання здобувачів виокремлено: поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання з використанням інноваційних технологій, наочні методи, практичні методи, відеометод. Звертається увага на те, що після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе критично осмислювати теорії, основні концепції педагогічних технологій навчання дорослих, обирати технології навчання залежно від стратегічних цілей і завдань, забезпечувати навчально-методичний супровід дорослих; розширювати фахові компетенції та особистісний потенціал педагога-андрагога. Зроблено висновки про те, що вивчення навчальної дисципліни «Історія розвитку теорії та практики освіти дорослих і андрагогіки» сприяє опануванню майбутніми викладачами закладів вищої освіти особливостями провадження практичної роботи педагога-андрагога та розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності. Окреслено перспективи подальших досліджень означеної проблеми.

Ключові слова: андрагогіка; освіта дорослих; викладач закладу вищої освіти; навчальна дисципліна; загальні компетентності; фахові компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко, О.В., Лук’янова, Л.Б., Зінченко, С.В., Баніт, О.В. & Дорошенко, Н.І. (2013). Сучасні технології освіти дорослих: посібник. Кіровоград : Імекс-ЛТД.

Беспарточна, О.І. (2014). Вивчення андрагогіки як навчальної дисципліни: теоретико-методологічний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 37 (90), 88-92.

Лук’янова, Л.Б. (2014). Андрагогіка: ретроспективний аналіз походження терміну та особливості сучасного змістового наповнення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2, 107-116.

Мельниченко, О. (2020). Андрагогічні принципи освіти дорослих та забезпечення якості неперервної педагогічної освіти. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, (33), 24-30. URL: https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.33.3

Тимчук, Л.І. (2016). Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття): автореф. дис. … д-ра пед. наук. Тернопіль. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6313

References (translated and transliterated)

Anishhenko, O.V., Luk'janova, L.B., Zinchenko, S.V., Banit, O.V. & Doroshenko, N.I. (2013). Suchasni tekhnologhiji osvity doroslykh [Modern technologies of adult education]: posibnyk. Kirovoghrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Bespartochna, O.I. (2014). Vyvchennja andraghoghiky jak navchaljnoji dyscypliny: teoretyko-metodologhichnyj aspekt [The study of andragogy as a discipline: theoretical and methodological aspect]. Pedaghoghika formuvannja tvorchoji osobystosti u vyshhij i zaghaljnoosvitnij shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, 37 (90), 88-92 [in Ukrainian].

Luk'janova, L.B. (2014). Andraghoghika: retrospektyvnyj analiz pokhodzhennja terminu ta osoblyvosti suchasnogho zmistovogho napovnennja [Andragogy: a retrospective analysis of the origin of the term and features of modern content]. Osvita doroslykh: teorija, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience, prospects, 2, 107-116 [in Ukrainian].

Meljnychenko, O. (2020). Andraghoghichni pryncypy osvity doroslykh ta zabezpechennja jakosti neperervnoji pedaghoghichnoji osvity [Andragogical principles of adult education and quality assurance of continuing pedagogical education]. Pedaghoghichna osvita: Teorija i praktyka. Psykhologhija. Pedaghoghika – Pedagogical education: Theory and practice. Psychology. Pedagogy, (33), 24-30 [in Ukrainian].

Tymchuk, L.I. (2016). Stanovlennja ta rozvytok andraghoghiky jak teoriji i praktyky osvity doroslykh v Ukrajini (kinecj ХІХ – ХХ stolittja) [Formation and development of andragogy as a theory and practice of adult education in Ukraine (late XIX-XX centuries)]. Extended abstract of Doctor’s theses. Ternopilj [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 70
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Топольник , Я. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ І АНДРАГОГІКИ» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 123-129. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.123-129
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ