ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

  • Олена Тринус Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0003-2945-0796

Анотація

В оглядовій статті досліджено проблему планування самовиховної діяльності та створення програми професійного самовиховання. Обгрунтовано методологічні підходи, що забезпечують ефективність такої діяльності, провідними з яких є антропологічний, акмеологіний, андрагогічний, системний, діяльнісний, компетентнісний. З’ясовано, що сутність цих підходів до планування самовиховної діяльності полягає в тому, що цей процес визначається формуючим у становленні особистості вчителя, є основою досягнення найвищих показників у професійній діяльності, має відбуватися за умови врахування особливостей учителя як дорослої людини до безперервного цілеспрямованого саморозвитку. Досліджено, що завдання вчителя щодо підвищення рівня професійної компетентності, у контексті компетентнісного підходу, полягають у реалізації власного професійного потенціалу, оволодінні інноваційними способами й прийомами діяльності, подоланні професійних та особистісних труднощів та охарактеризовано основні професійні компетентності сучасного вчителя (предметна, комунікативна, психологічна, організаторська, інформаційно-цифрова, рефлексивна, самоосвітня). Встановлено, що набір цих професійних компетентностей може стати орієнтувальною основою для визначення напрямів самовиховної діяльності, створення індивідуальної програми (плану) професійного самовиховання з урахуванням особливостей і рівнів власного розвитку вчителя. З метою удосконалення психологічної компетентності вчителя запропоновано орієнтовний індивідуальний план самоформування вчителем психологічної стійкості у фаховій діяльності. Зроблено висновок, що програма професійного самовиховання вчителя є основою якісної оцінки його професійної компетентності, оволодіння навичками аналізу сильних та слабких сторін діяльності, вчасній корекції способів її виконання з метою більш повної педагогічної самореалізації.

Ключові слова: професійне самовиховання; програма професійного самовиховання; професійна компетентність; сучасний вчитель.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончаренко, С.У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне: Волинські обереги.

Дубасенюк, О.А. (2015) Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно-орієнтованої педагогічної освіти. Проблеми освіти, 84. 25–30.

Зязюн, І.А. (2008). Педагогічна майстерність: підручник. Київ: СПД Богданова А. М.

Зязюн, І.А. (2005). Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія. Київ. 10–18.

Іванова, С.В. (2008). Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка, 42. 106–110.

Кучерявий, О.Г. (2015). Акмеологічні детермінанти самоосвіти і самовиховання майбутніх учителів як засоби формування педагогічної майстерності. Естетика і етика педагогічної дії, 12. 9–19.

Кучерявий, О.Г. (2010). Професійне самовиховання у вищій школі: підручник. Київ: Освіта України.

Сотська, Г.І., Тринус, О.В. (2020). Андрагогічні аспекти професійного самовиховання сучасного вчителя. Імідж сучасного педагога, 4, 5–9.

Котун, К. (2020). Законодавче забезпечення професійного розвитку вчителя в Україні. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», (2), 13-17. https://doi.org/10.35387/ucj.2(2).2020.13-17

Хатунцева, С.М. (2018). Теоретичні і методичні засади формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення у процесі індивідуалізації професійної підготовки: дис. … д-ра пед. наук. Бердянськ.

References (translated and transliterated)

Honcharenko, S.U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O.A. (2015) Akmeolohichnyi pidkhid yak stratehichnyi oriientyr osobystisno-oriientovanoi pedahohichnoi osvity [Acmeological approach as a strategic landmark of personality-oriented pedagogical education]. Problemy osvity – Problems of education, 84. 25–30 [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (2008). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]: pidruchnyk. Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (2005). Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy [Philosophy of progress and forecast of the educational system]. Pedahohichna maisternist: problemy, poshuky, perspektyvy – Pedagogical skills: problems, searches, prospects: monohrafiia. Kyiv. 10–18 [in Ukrainian].

Ivanova, S.V. (2008). Funktsionalnyi pidkhid do vyznachennia profesiinoi kompetentnosti vchytelia biolohii ta orhanizatsiia yii vdoskonalennia v zakladi pisliadyplomnoi osvity [Functional approach to determining the professional competence of a biology teacher and the organization of its improvement in the institution of postgraduate education]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka – Zhytomyr Ivan Franko State University Journal, 42. 106–110 [in Ukrainian].

Kucheriavyi, O.H. (2015). Akmeolohichni determinanty samoosvity i samovykhovannia maibutnikh uchyteliv yak zasoby formuvannia pedahohichnoi maisternosti [Acmeological determinants of self-education and self-education of future teachers as a means of forming pedagogical skills]. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii – Aesthetics and ethics of pedagogical action, 12. 9–19 [in Ukrainian].

Kucheriavyi, O.H. (2010). Profesiine samovykhovannia u vyshchii shkoli [Professional self-education in high school]: pidruchnyk. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Sotska, H. I., Trynus, O. V. (2020). Andrahohichni aspekty profesiinoho samovykhovannia suchasnoho vchytelia [Andragogical aspects of professional self-education of a modern teacher]. Imidzh suchasnoho pedahoha – The image of a modern teacher, 4, 5–9 [in Ukrainian].

Khatuntseva, S.M. (2018). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia u maibutnikh uchyteliv hotovnosti do samovdoskonalennia u protsesi indyvidualizatsii profesiinoi pidhotovky [Theoretical and methodological principles of formation of future teachers' readiness for self-improvement in the process of individualization of professional training]: dys. … dokt. ped. nauk. Berdiansk [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 97
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Тринус, О. (2021). ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 130-140. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.130-140
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ