ОСВІТНЬО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР

Анотація

Оглядова стаття ґрунтується на вивченні теоретичних передумов іншомовної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки. У наш час кібербезпека як сукупність професійних дій і заходів щодо програмного, технічного захисту стає дедалі затребуванішим напрямом діяльності, що актуалізує питання про шляхи вдосконалення професійної підготовки здобувачів, майбутніх фахівців у цій галузі в технічних університетах. Одним із суттєвих показників відповідності фаховим вимогам і виявом професійної компетентності є рівень сформованості іншомовного комунікативного потенціалу здобувачів. Зокрема, це зумовлено необхідністю активної комунікації для збагачення власного професійного, практичного досвіду інноваційними, прогресивними напрацюваннями іноземних спеціалістів. Теоретичне підґрунтя професійного вишколу становлять грамотно розроблені нормативні документи, що регулюють зміст підготовки. У статті проаналізовано базове освітньо-нормативне забезпечення й окреслено передумови, які визначають алгоритм іншомовної підготовки майбутніх фахівців і визначають рівень її результативності. З’ясовано, що опорні точки іншомовної підготовки фокусуються в компетентнісній парадигмі профілів нормативних документів. Наголошено на необхідності розвитку іншомовної комунікативної компетентності здобувачів у контексті збалансованого співвідношення загальної іноземної мови й іноземної професійного спрямування. Схарактеризовано основні суперечності, усунення яких уможливлює покращення якості іншомовної підготовки фахівців. Спрогнозовано подальший напрям наукового дослідження в порівняльному контексті діяльності британських університетів, що здійснюють підготовку інженерів із кібербезпеки.

Ключові слова: кібербезпека; фахівець із кібербезпеки; компетентність; іншомовна підготовка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ванівська, О.М. (2016). Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищій школі. Науковий вісник ужгородського університету, 1 (38), 71–75.

Вступне слово до проекту ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес. (2006). URL: https://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf

Гаманюк, В.А. & Амеліна, С.М. (2014). Стандартизація іншомовної підготовки в контексті інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору. Педагогіка вищої та середної школи, 42, 234–244.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. (2003). Наук. ред. С.Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт.

Коваль, Т.І. & Матвієнко, О.В. (2012). Сучасні напрями мовної підготовки майбутніх фахівців в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: III Міжнар. наук.-практ. конф. ЛДУБЖД, 256–261.

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання. (2016). Пер. з англ. Ю. Рашкевич. Київ: ТОВ «Поліграф плюс».

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 р. № 600 (у редакції наказу МОН України від 21 грудня 2017 р. № 1648). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf

Нітенко, О.В. (2015). Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ: ІВО НАПН України.

Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування I (2020). Робоча програма кредитного модуля для підготовки здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 113 «Прикладна математика», 125 «Кібербезпека», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Уклад. Д. С. Приходько. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: https://kamts2.kpi.ua/node/418

Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування ІІ. (2020). Робоча програма кредитного модуля для підготовки бакалаврів за спеціальністю 113 «Прикладна математика», 125 «Кібербезпека». Уклад. Д.С. Приходько. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: https://kamts2.kpi.ua/node/418

Про вищу освіту. Закон України № 1556–VII від 1.07.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Програма з англійської мови для професійного спілкування. (2005). Київ: Ленвіт.

Синекоп, О.С. (2015). Особистісний компонент в особистісно-діяльнісному підході навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей засобами міждисциплінарних зв’язків. Педагогічні науки, 126, 132-138.

Системи, технології та математичні методи кібербезпеки (2020). Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: https://drive.google.com/file/d/16EkuksXYQ19-SeL5nobth6xRlY_6kRcI/view

Системи, технології та математичні методи кібербезпеки. (2020). Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: https://drive.google.com/file/d/1O6hImxhQdZZlSgGaIBmUbNemKyXlk2ca/view

Стандарт вищої освіти України за спеціальніcтю «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. (2021). Київ: МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стандарт вищої освіти України за спеціальніcтю «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. (2018). Київ: МОН України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/125-kierbezpeka-bakalavr.pdf

References (translated and transliterated)

Vanivska, O.M. (2016). Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v protsesi vykladannia inozemnoi movy u vyshchii shkoli [Implementation of the competence approach in the process of teaching a foreign language in higher school]. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu, 1 (38), 71–75 [in Ukrainian].

Vstupne slovo do proektu TIUNINH – harmonizatsiia osvitnikh struktur u Yevropi. Vnesok universytetiv u Bolonskyi protses [The introductory word to the TUNING project – harmonization of educational structures in Europe. The contribution of universities to the Bologna Process]. (2006). URL: https://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf [in Ukrainian].

Hamaniuk, V.A. & Amelina, S.M. (2014). Standartyzatsiia inshomovnoi pidhotovky v konteksti intehratsii do zahalnoievropeiskoho osvitnoho prostoru [Standardization of foreign language training in the context of integration into the European educational space]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly – Higher and secondary school pedagogy, 42, 234–244 [in Ukrainian].

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Recommendations for language education: study, teaching, assessment]. (2003). Nauk. red. S.Yu. Nikolaieva. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Koval, T.I. & Matviienko, O.V. (2012). Suchasni napriamy movnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv v umovakh vprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u vyshchii shkoli [Modern trends of language training of future specialists in the conditions of introduction of information and communication technologies in higher school]. Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy: III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. LDUBZhD, 256–261 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii dlia rozroblennia profiliv stupenevykh prohram, vkliuchaiuchy prohramni kompetentnosti ta prohramni rezultaty navchannia [Guidelines for developing profiles of degree programs, including program competencies and program learning outcomes]. (2016). Per. z anhl. Yu. Rashkevych. Kyiv: TOV «Polihraf plius» [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity [Methodical recommendations for the development of higher education standards]: zatv. Nakazom MON Ukrainy vid «01» chervnia 2017 № 600 (u redaktsii nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 21 hrudnia 2017 № 1648). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf [in Ukrainian].

Nitenko, O.V. (2015). Inshomovna pidhotovka fakhivtsiv prava v trytsyklovii systemi vyshchoi osvity: yevropeiskyi dosvid [Foreign language training of legal professionals in the tricycle system of higher education: European experience]. DSc thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Praktychnyi kurs inozemnoi movy dlia naukovoho spilkuvannia I [Practical foreign language course for scientific communication I]. (2020). Robocha prohrama kredytnoho modulia dlia pidhotovky zdobuvachiv stupenia mahistra za spetsialnistiu 113 «Prykladna matematyka», 125 «Kiberbezpeka», 105 «Prykladna fizyka ta nanomaterialy» [Work program of the credit module for preparation of masters on the specialty 113 «Applied mathematics», 125 «Cybersecurity», 105 «Applied physics and nanomaterials»]. Uklad. D.S. Prykhodko. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. URL: https://kamts2.kpi.ua/node/418 [in Ukrainian].

Praktychnyi kurs inozemnoi movy dlia profesiinoho spilkuvannia II [Practical foreign language course for professional communication II]. (2020). Robocha prohrama kredytnoho modulia dlia pidhotovky bakalavriv za spetsialnistiu 113 «Prykladna matematyka», 125 «Kiberbezpeka» [Work program of the credit module for preparation of bachelors on the specialty 113 «Applied mathematics», 125 «Cyber security»]. Uklad. D.S. Prykhodko. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. URL: https: //kamts2.kpi.ua/node/418 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrainy [About higher education [The Law of Ukraine] № 1556–VII vid 1.07.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Prohrama z anhliiskoi movy dlia profesiinoho spilkuvannia [English language program for professional communication]. (2005). Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Synekop, O.S. (2015). Osobystisnyi komponent v osobystisno-diialnisnomu pidkhodi navchannia anhliiskoi movy studentiv tekhnichnykh spetsialnostei zasobamy mizhdystsyplinarnykh zviazkiv [Personal component in the personal-activity approach of teaching English to students of technical specialties by means of interdisciplinary links]. Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences, 126, 132-138 [in Ukrainian].

Systemy, tekhnolohii ta matematychni metody kiberbezpeky [Systems, technologies and mathematical methods of cybersecurity]. (2020). Osvitno-profesiina prohrama druhoho (mahisterskoho) rivnia za spetsialnistiu 125 «Kiberbezpeka» haluzi znan 12 «Informatsiini tekhnolohii» [Educational and professional program of the second (master’s) level in the specialty 125 «Cybersecurity» in the field of knowledge 12 «Information Technology»]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. URL: https://drive.google.com/file/d/16EkuksXYQ19-SeL5nobth6xRlY_6kRcI/view [in Ukrainian].

Systemy, tekhnolohii ta matematychni metody kiberbezpeky [Systems, technologies and mathematical methods of cybersecurity]. (2020). Osvitno-profesiina prohrama pershoho (bakalavrskoho) rivnia za spetsialnistiu 125 «Kiberbezpeka» haluzi znan 12 «Informatsiini tekhnolohii» [Educational and professional program of the first (bachelor’s) level in the specialty 125 «Cybersecurity» in the field of knowledge 12 «Information Technology»]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. URL: http://surl.li/yvnv [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy za spetsialnictiu «Kiberbezpeka» haluzi znan 12 «Informatsiini tekhnolohii» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [The standard of higher education of Ukraine in the specialty «Cybersecurity» in the field of knowledge 12 «Information technology» for the second (master's) level of higher education]. (2021). Kyiv: MON Ukrainy. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy za spetsialnictiu «Kiberbezpeka» haluzi znan 12 «Informatsiini tekhnolohii» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [The standard of higher education of Ukraine in the specialty «Cybersecurity» in the field of knowledge 12 «Information technology» for the first (bachelor’s) level of higher education]. (2018). Kyiv: MON Ukrainy. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni% 20standarty/12/21/125-kierbezpeka-bakalavr.pdf [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Ящук, О. (2021). ОСВІТНЬО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 141-149. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.141-149
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ