МЕНТОРСЬКИЙ СУПРОВІД І РОЛЬ ОЧІЛЬНИКІВ КАФЕДР ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1991 – 2010 РР.)

Анотація

В оглядовій статті досліджуються питання організації та досвіду наукової діяльності кафедр дошкільної педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти України. Проаналізовано стан професійної діяльності колективу та очільників кафедр дошкільної ланки закладів вищої педагогічної освіти. Висвітлено наукові доробки в рамках окресленої проблеми та схарактеризовано еволюцію наукової думки. Акцентовано увагу на тих питаннях, які залишилися поза увагою вітчизняних дослідників на науковців сьогодення. Наголошено, що в науково-педагогічній літературі висвітлено окремі аспекти становлення й розвитку кафедр дошкільної педагогіки у структурі закладів вищої педагогічної освіти. Зазначено, що відсутність об’єктивної інтерпретації специфіки становлення й розвитку кафедр дошкільної освіти в системі вищої освіти України не дозволяє відтворити цілісну картину щодо особливостей їх розвитку, що спонукає до здійснення більш детального історико-педагогічного дослідження з метою вивчення науково-педагогічного досвіду із подальшим упровадженням його конструктивних ідей, що мають прогностичне значення. Зауважено, що за останні десятиріччя українська історико-педагогічна наука, зокрема дошкільна, переживає складні, суперечливі трансформації: відбуваються переосмислення наукових парадигм, а отже, й пошуку нових теоретико-методологічних орієнтирів. Акцентовано увагу на тому, що зростає потреба в оновленні змісту та напрямів наукової діяльності кафедр дошкільної педагогіки, що зафіксовано у відповідних законодавчих документах. Наголошено, що розвиток історико-педагогічної науки має практико орієнтовану спрямованість на очільника, тобто лідера, діяльність якого відповідає завданням удосконалення системи вищої освіти та дошкільного виховання у питаннях, окреслених в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

Ключові слова: кафедра дошкільної педагогіки; завідувач кафедри, наукова думка; історико-педагогічний аналіз; науково-дослідницький потенціал, заклад вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Артемова, Л.В. (2006). Історія педагогіки України: підручник. Київ: Либідь.

Башкір, О.І. (2017). Науково-педагогічна діяльність кафедри педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України: історико-педагогічний аспект: монографія. Харків: Видавництво Іванченка І.С. 518.

Біницька, К. (Ред.). (2013). Педагогічна історіографія – сучасний стан напрямку історико-педагогічних досліджень. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький: ХГПА, (15). 58-62.

Вітвицька, С.С. (2005). Практикум з педагогіки вищої школи: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури.

Гнізділова, О. (2013). Грані науково-педагогічної діяльності академіка А.М. Богуш. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до: 31, V (47): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 112–121.

Гупан, Н.М. (2001). Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект): дис. … д-ра пед. наук. Київ.

Золотухіна, С.Т. ( Ред.). (2011). Роль кафедри в підготовці наукових кадрів. Матеріали науково-практичного семінару деканів і завідувачів кафедр. Харків.

Золотухіна, С.Т. (2015). Напрями роботи кафедри педагогіки: досвід і перспективи. Педагогіка та психологія. Харків. (50), 182–190.

Саяпіна, С.А. (2016). Публікації та дисертації вітчизняних авторів із питань виховання та навчання дітей дошкільного віку (1969 р. – початок XXI століття): бібліограф. покажчик. Слов’янськ. Б.І. Маторіна.

Стражнікова, І. (2013). Джерельна база історико-педагогічних досліджень Західного регіону України. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, (15). 687–691.

References (translated and transliterated)

Artemova, L.V. (2006). Istoriia pedahohiky Ukrainy [History of pedagogy of Ukraine]: pidruchnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bashkir, O.I. (2017). Naukovo-pedahohichna diialnist kafedry pedahohiky u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy: istoryko-pedahohichnyi aspect [Scientific-pedagogical activities of the department of pedagogy in higher pedagogical educational institutions of Ukraine: historical-pedagogical aspect]: monohrafiia. Kharkiv: Ivanchenko I.S. Publishing House [in Ukrainian].

Binytska, K. (2013). Pedahohichna istoriohrafiia – suchasnyi stan napriamu istoryko-pedahohichnykh doslidzhen [Pedagogical historiography – modern state of direction of historical-pedagogical studies]. Pedahohichnui dyskurs: zbirnyk naukovykh prats, 15, 58-62. Khmelnytskyi: KhHPA [in Ukrainian].

Vitvytska, S.S. (2005) Praktykum z pedahohiki vyshchoi shkoli [Workshop on higher school pedagogy]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Center for Educational Literature, 396 [in Ukrainian].

Hnizdilova, O. (2013). Hrani naukovo-pedahohichnoi diialnosti akademika A.M. Bohush [Facets of scientific-pedagogical activities of Academician A.M. Bohush]. Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Dodatok 1 do: 31, V(47): Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru», 112-121. Kyiv: Hnozys [in Ukrainian].

Hupan, N.M. (2001). Rozvytok istorii pedahohiky v Ukraini (istoriohrafichnyi aspect) [Development of history of pedagogy in Ukraine (historiographical aspect)]: Doctor`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Zolotukhina, S.T. (2011). Rolʹ kafedry v pidhotovtsi naukovykh kadriv [The role of the department in the training of scientific personnel]. Materialy naukovo-praktychnoho seminaru dekaniv i zaviduvachiv kafedr [Proceedings of the scientific – practical seminar of deans and heads of departments] / (Ed.). Al. Prokopenko. Kharkiv, 359 [in Ukrainian].

Zolotukhina, S.T. (2015). Napryamy roboty kafedry pedahohiky: dosvid i perspektyvy [The directions of the Department of Pedagogy: experience and prospects]. Pedahohika ta psykholohiya – Pedagogy and psychology. Kharkiv. (50), 182-190 [in Ukrainian].

Saiapina, S.A. (2016). Publikatsii ta dysertatsii vitchyznianykh avtoriv iz pytan vykhovannia ta navchannia ditei doshkilnoho viku (1969 r. – pochatok XXI stolittia) [Publications and thesis of domestic authors on issues of upbringing and training preschool children (1969-the beginning of the 21st century)]: bibliograf. рokazhchyk. Sloviansk: B.I. Matorin Publishing House [in Ukrainian].

Strazhnikova, I. (2013). Dzherelna baza istoryko-pedahohichnykh doslidzhen Zakhidnoho rehionu Ukrainy [Source base of historical-pedagogical researches of the western region of Ukraine]. In I.M. Shorobura (Ed.). Pedahohichnyi dyskurs: zbirnyk naukovykh prats, 15, 687-691. Khmelnytskui: KhHPA [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Іотковська, М. (2021). МЕНТОРСЬКИЙ СУПРОВІД І РОЛЬ ОЧІЛЬНИКІВ КАФЕДР ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1991 – 2010 РР.). ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(19), 159-170. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.159-170
Розділ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНИХ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ