ОСВІТА ДОРОСЛИХ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ВЧЕНИХ НАПН УКРАЇНИ

  • Світлана Лапаєнко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського http://orcid.org/0000-0002-0412-6618

Анотація

У статті висвітлено основні наукові підходи вчених НАПН України щодо розвитку освіти дорослих (освіти впродовж життя) в Україні.
Охарактеризовано принцип людиноцентризму (В. Кремень), який в освіті дорослих передбачає сприяння розвитку особистості, самореалізації людини в особистому та професійному житті, підвищенню її компетентності й конкурентоспроможності. Саме розвиток людини є потужним чинником розвитку суспільства й економіки. Дотримання цього принципу забезпечує максимальне наближення освіти дорослих до освітньо-культурних потреб і здібностей, життєвих планів особистості.
Обґрунтовано (Н. Ничкало), що створення відповідних умов для широкого залучення різних категорій дорослого населення до освіти впродовж життя, є ключовою умовою забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці, що закономірно посилює роль освіти дорослих у розвитку сучасного суспільства на основі андрагогічно орієнтованих підходів до навчання в нових умовах цифрового суспільства.
З’ясовано (Л. Лук’янова), що на сучасному етапі розвитку освіти дорослих необхідне створення її нової моделі, яка має передбачати адекватні й варіативні умови для участі у процесах неперервної освіти, набуття нових загальних і професійних знань, цінностей і компетентностей, які сприятимуть універсалізації дорослої людини в сучасних соціокультурних умовах, а також формуванню світоглядних прагнень, активізації її участь у розвитку інститутів суспільства.
Акцентовано увагу (О. Аніщенко) на взаємодоповнюваності формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. Підкреслено доцільність створення розгалуженої мережі закладів неформальної освіти, у тому числі й центрів освіти (і навчання) дорослих.
Досліджено (С. Сисоєва), що навчання дорослої людини повинно здійснюватися за андрагогічною моделлю навчання, з урахуванням психологічних особливостей навчання дорослого; перевага повинна надаватися інтерактивним технологіям навчання, які найбільш ефективно забезпечують комунікаційні зв’язки, сприяють утвердженню партнерських відносин, урахування професійного і життєвого досвіду суб’єктів педагогічної взаємодії.
Ключові слова: освіта дорослих; андрагогіка; освіта упродовж життя; особистісний і професійний розвиток; інтерактивні технології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко, О. В. (2019). Концепція розвитку неформальної освіти дорослих в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1(15), 20-39. URL: http://www.adulteducationjournal.com.ua/index.php/aej/article/view/89

Кремень, В. Г. (2018). Освіта дорослих у вимірах людиноцентризму (передмова). Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей. Київ: Знання України. 9‒11.

Кремень, В. (2021). Педагогічна специфіка освіти дорослих. Доповідь на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Освіта і наука». URL: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/156/199.

Луговий, В. І., & Таланова, Ж. В. (2018). Засади системної організації простору освіти дорослих / Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей. Київ: Знання України. 12‒21.

Лук’янова, Л. (2011). Концепція освіти дорослих в Україні. URL: https://lib.iitta.gov.ua/7529

Лук’янова, Л. Б., Аніщенко, О. В., & Москаленко, Л. М. (2019). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. ГС «Українська асоціація освіти дорослих»; ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: ТОВ «ДКС Центр».

Лук’янова, Л. (2019). Освіта впродовж життя в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 1 (15). 10‒20.

Ничкало, Н. (2020). Розвиток освіти дорослих на філософсько-педагогічних засадах андрагогіки. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія. Харків: ФОП Бровін О.В. 12‒23.

Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр. (2017). URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/

Сисоєва, С. О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих: Навчально-методичний посібник. Київ: ВД «ЕКМО».

Сисоєва, С. О. (2018). Інтерактивне навчання дорослих: теоретико-методичний аспект. / Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей. Київ: Знання України. 52‒59.

EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL:http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO %20%20%20007%.

References (translated and transliterated)

Anishchenko, O. (2019). Kontseptsiia rozvytku neformalnoi osvity doroslykh v Ukraini [The concept of non-formal adult education in Ukrain]. Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience, prospects. URL: http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/article/ view/89/52 [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2018). Osvita doroslykh u vymirakh liudynotsentryzmu (peredmova) [Adult education in the dimensions of anthropocentrism (preface)]. Kontseptualni zasady rozvytku osvity doroslykh: svitovyi dosvid, ukrainski realii i perspektyvy: zbirnyk naukovykh statei – Conceptual principles of adult education development: world experience, Ukrainian realities and prospects: a collection of scientific articles. Kyiv: Znannia Ukrainy – Kyiv: Knowledge of Ukraine, 9‒11 [in Ukrainian].

Kremen, V. (2021). Pedahohichna spetsyfika osvity doroslykh. Dopovid na Vseukrainskomu Forumi «Ukraina 30. Osvita i nauka» [Pedagogical specifics of adult education. Report at the All-Ukrainian Forum «Ukraine 30. Education and Science»]. URL: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/156/199 [in Ukrainian].

Luhovyi, V. I., Talanova, Zh. V. (2018). Zasady systemnoi orhanizatsii prostoru osvity doroslykh [Principles of system organization of adult education space]. Kontseptualni zasady rozvytku osvity doroslykh: svitovyi dosvid, ukrainski realii i perspektyvy: zbirnyk naukovykh statei – Conceptual principles of adult education development: world experience, Ukrainian realities and prospects: a collection of scientific articles. Kyiv: Znannia Ukrainy – Kyiv: Knowledge of Ukraine, 12‒21 [in Ukrainian].

Lukianova, L. (2011). Kontseptsiia osvity doroslykh v Ukraini [The concept of adult education in Ukraine]. URL: https://lib.iitta.gov.ua/7529 [in Ukrainian].

Lukianova, L. B., Anishchenko, O. V., & Moskalenko, L. M. (2019). Kontseptsiia rozvytku osvity doroslykh v Ukraini [The concept of adult education development in Ukraine]. HS «Ukrainska asotsiatsiia osvity doroslykh»; IPOOD imeni Ivana Ziaziuna NAPN Ukrainy. Kyiv: TOV «DKS Tsentr».

Lukianova, L. (2019). Osvita vprodovzh zhyttia v umovakh informatsiino-tekhnolohichnoho suspilstva [Lifelong learning in an information technology society]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience, prospects. 1 (15), 10‒20 [in Ukrainian].

Nychkalo, N. (2020). Rozvytok osvity doroslykh na filosofsko-pedahohichnykh zasadakh andrahohiky [Development of adult education on the philosophical and pedagogical principles of andragogy]. Osvita doroslykh: svitovi tendentsii, ukrainski realii ta perspektyvy : monohrafiia [Adult education: world trends, Ukrainian realities and prospects: a monograph]. Kharkiv: FOP Brovin OV, 12‒23 [in Ukrainian].

Priorytetni napriamy (tematyka) naukovykh doslidzhen ta naukovo-tekhnichnykh (eksperymentalnykh) rozrobok NAPN Ukrainy na 2018–2022 rr. (2017). [Priority areas (topics) of scientific research and scientific and technical (experimental) developments of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2018–2022]. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/ [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Interactive technologies of adult learning: A textbook]. Kyiv: VD «EKMO» [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2018). Interaktyvne navchannia doroslykh: teoretyko-metodychnyi aspekt [Interactive adult learning: theoretical and methodological aspect]. Kontseptualni zasady rozvytku osvity doroslykh: svitovyi dosvid, ukrainski realii i perspektyvy: zbirnyk naukovykh statei – Conceptual principles of adult education development: world experience, Ukrainian realities and prospects: a collection of scientific articles. Kyiv: Znannia Ukrainy – Kyiv: Knowledge of Ukraine, 52‒59 [in Ukrainian]. EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO %20%20%20007% [in English].


Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ