ЄВРОПЕЙСЬКІ СТРАТЕГІЇ, ПІДХОДИ І МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

  • Людмила Пуховська Центральний Інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України http://orcid.org/0000-0002-0313-7761

Анотація

У статті розкриваються європейські стратегії розвитку феномену освіти дорослих в умовах відкритості та інтернаціоналізації освітньо-наукового простору. Автор наголошує на завданнях розбудови освіти і навчання дорослих як ефективного сектора в структурі цілісної системи освіти кожної країни. Характеризуються теорії освіти дорослих, які найбільш поширені у світі – андрагогічна, навчання на основі досвіду, трансформаційна та розкриваються можливості щодо їх використання в контексті нових підходів до навчання фахівців. Обґрунтовується думка про те, що нові підходи західних вчених до теоретичного осмислення освіти дорослих можна представити у вигляді системи концепцій, об’єднаних вихідним педагогічним контекстом – теорією освіти упродовж життя, з її сучасним наголосом на дорослій половині людського життя після отримання основної освіти. У статті доводиться, що завдання переосмислення освіти і підготовки фахівців в ХХІ ст. в Україні і за кордоном актуалізує емпіричні теорії навчання, центральним концептом яких є досвід. Автором аналізуються положення трансформаційного навчання, результатом впровадження якого в освітній процес може стати трансформація професійного розвитку педагогів, особистісний розвиток і підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів. Виокремлюються базові ідеї трансформаційної теорії навчання дорослих про те, що перспективні перетворення особистості мають три виміри: психологічний (зміни в розумінні себе), ціннісний (перегляд системи переконань) і поведінковий (зміни в стилі життя). Робиться огляд сучасних успішних моделей професійного розвитку педагогів в зарубіжній практиці освіти модель «Школа професійного розвитку» (Professional Development School – PDS), клінічна модель (clinical model), модель навчання на робочому місці (work-based learning), модель навчання на базі проектів (project-based learning), модель навчання на основі реальних проблем (PBL), модель навчання на базі досвіду (experience-based learning systems – EBLS), матрична модель свідомої компетентності (matrix model of conscious competence). Зроблено висновок про необхідність використання в Україні зарубіжних теоретичних надбань у сфері освіти дорослих з метою вибудови максимально ефективного навчання на всіх етапах – від створення концепції до практичної реалізації; формування стратегій з урахуванням контексту навчання; використання педагогами технологій, які максимально відповідають контексту; професійного розвитку педагогів як рефлексуючих практиків.
Ключові слова: європейські стратегії; теорії освіти дорослих; моделі освіти дорослих; трансформація професійного розвитку; зарубіжний досвід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

COUNCIL RECOMMENDATION of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. (2016/ C484/01). Official Journal of the European Union, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_484_R_0001

COUNCIL RECOMMENDATION of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving (2011/C 191/01). Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011H0701%2801%29

Eliase, M., Rockefeller, E., Goleman, D., Gullotta, T., & Sluyter, D. [et.al.] (1997). Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators. Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, Virginia, USA. URL: https://earlylearningfocus.org/wp-content/uploads/2019/12/promoting-social-and-emotional-learning-1.pdf

European Commission. EPALE-Electronic Platform for Adult Learning in Europe. URL: https://epale.ec.europa.eu/en

European Commission/EACLA/Eurydice (2021). Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications. Eurydice Report. Luxembourg: Publication Office of European Union. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/adult_education_and_training_in_europe_2020_21.pdf

Kennedy, A. (2005) Models of Continuing Professional Development: a framework for analysis. Journal of In-service Education, 31(2). 235-250. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13674580500200277

Kolb, E.Y., Kolb, D. A., Passarelli, A., Sharma, G. (2014). On Becoming an Experiential Educator: The Educator Role Profile. Simulation & Gamin, 45 (2), 204-234. DOI: 10.1177/1046878114534383

Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning. (2019). European Association for the Education of Adults (EAEA). URL: https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

Mezіrow, J. (1991). Transformatіve dіmensіons of adult learnіng / J. Mezіrow. – San Francіsco: Jossey-bass, URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/074171369204200309

Tusting, K., & Barton D. (2003). Models of adult learning: a literature review of models applicable to Skills for Life. London: National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC). URL: https://dera.ioe.ac.uk/22486/1/doc_2768.pdf

Петренко, Л., Романова, Г., Пуховська, Л., Султанова, Л., & Олешко, П. (2020). Моделі неперервного професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників у контексті відкритої освіти / Професійний розвиток фахівців в умовах цифрового суспільства: сучасні тренди: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 12-13 листопада 2020. Житомир: Житомирський державний університет імені Франка, 243-250.

References (translated and transliterated)

COUNCIL RECOMMENDATION of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. (2016/ C484/01). Official Journal of the European Union, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_484_R_0001 [in English].

COUNCIL RECOMMENDATION of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving (2011/C 191/01). Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011H0701%2801%29 [in English].

Eliase, M., Rockefeller, E., Goleman, D., Gullotta, T., Sluyter, D., [et.al.] (1997). Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators. Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, Virginia, USA. URL: https://earlylearningfocus.org/wp-content/uploads/2019/12/promoting-social-and-emotional-learning-1.pdf [in English].

European Commission. EPALE-Electronic Platform for Adult Learning in Europe. URL: https://epale.ec.europa.eu/en [in English].

European Commission/EACLA/Eurydice (2021). Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications. Eurydice Report. Luxembourg: Publication Office of European Union. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/adult_education_and_training_in_europe_2020_21.pdf [in English].

Kennedy, A. (2005) Models of Continuing Professional Development: a framework for analysis. Journal of In-service Education, 31(2). 235-250. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13674580500200277 [in English].

Kolb, E.Y., Kolb, D. A., Passarelli, A., Sharma, G. (2014). On Becoming an Experiential Educator: The Educator Role Profile. Simulation & Gamin, 45 (2), 204-234. DOI: 10.1177/1046878114534383 [in English].

Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning. (2019). European Association for the Education of Adults (EAEA). URL: https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/ [in English].

Mezіrow, J. (1991). Transformatіve dіmensіons of adult learnіng. San Francіsco: Jossey-bass, URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/074171369204200309 [in English].

Petrenko, L., Romanova, G., Puhovska, L., Sultanova, L., & Oleshko, Р. (2020). Modeli neperervnoho profesiynoho rozvytku pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u konteksti vidkrytoyi osvity [Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education]. Profesiynyy rozvytok fakhivtsiv v umovakh tsyfrovoho suspilʹstva: suchasni trendy: Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu 12-13 lystopada 2020. Zhytomyr: Zhytomyrsʹkyy derzhavnyy universytet imeni Franka, 243-250 [in Ukrainian].

Tusting, K., Barton, D. (2003). Models of adult learning: a literature review of models applicable to Skills for Life. London: National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC). URL: https://dera.ioe.ac.uk/22486/1/doc_2768.pdf [in English].


Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ