АНДРАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ

  • Олена Аніщенко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України http://orcid.org/0000-0002-6145-2321
  • Ольга Баніт Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0001-9002-6439
  • Тетяна Калюжна Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0003-3118-2575

Анотація

Авторами оглядової статті проаналізовано сутність андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, доцільність її розгляду в контексті професіоналізації освіти дорослого населення. Доведено, що андрагогічну компетентність педагогічного персоналу доцільно тлумачити як важливу складову його професійної компетентності. Уточнено сутність андрагогічної компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників. Викладено авторське визначення андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Відповідно до структури андрагогічної компетентності визначено критерії й показники її сформованості. Охарактеризовано чотири компоненти й відповідні критерії сформованості андрагогічної компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників: ціннісно-мотиваційний компонент (критерій – мотиваційно-аксіологічний), когнітивно-змістовий компонент (критерій –знаннєво-інформаційний), рефлексивно-оцінний компонент (критерій – рефлексивний), операційно-діяльнісний компонент (критерій – процесуально-технологічний).
Наголошено, що сформованість андрагогічної компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників є однією з найважливіших умов забезпечення ефективності освітнього процесу у закладах формальної і неформальної освіти дорослих. Обґрунтовано доцільність формування й розвитку андрагогічної компетентності педагогів у традиційному, дистанційному й змішаному форматах в умовах формальної і неформальної освіти.
Ключові слова: андрагогічна компетентність; компоненти, критерії і показники андрагогічної компетентності; педагогічний персонал у сфері освіти дорослих; професіоналізація освіти дорослих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко, О. В. (2020). До питання про стан і перспективи підготовки андрагогів в Україні. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис. Гол. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 13-14 [VІ Морозівські читання]. 12-16.

Аніщенко, О. В. (2021). Сутність андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного персоналу в умовах трансформаційних змін: матеріали доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2020 рік (23-29 березня 2020 р.). Київ: ДКС-Центр, 2021.

Баніт, О. В. (2020). Аналіз структурних компонентів андрагогічної компетентності фахівців з розвитку персоналу у сфері корпоративної освіти. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр., 2, 54-65.

Дубасенюк, О. А. (1999). Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: збірник науково-методичних праць. Ред. кол. О. А. Дубасенюк та ін. К. : ІЗМН. Житомир : Держ. пед. інститут.

Жихорська, О. В. (2017). Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти: дис. … канд. пед. н. Київ: ІВО НАПН України. 200.

Закон України «Про вищу освіту». (2014). Від 01.07.2014 р. №1556-VI. Редакція від 02.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Лук’янова, Л. Б. (2021). Андрагогіка. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В.І. Луговий, О.М. Топузов; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва …]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер. 38-39.

Михальчук, О. О. (2012). Формування андрагогічної компетентності студентів педагогічних університетів Польщі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Черкаси. 24.

Огієнко, О. І. (2012). Андрагогічна компетентність педагога: традиції та інновації у зарубіжному досвіді. Освіта впродовж життя: вимоги часу. Київ: ІПООД НАПН України. 194-198.

Curriculum globALE. (2015). Global curriculum for Adult Learning & Education. Authors (2nd Edition): M. Avramovska, T. Czerwinski, S. Lattke [Published by: Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV International); German Institute for Adult Education Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE). DVV International, DIE ; Warlich Mediengruppe, 43.

Jakimiuk, B. (2019). Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych. Edukacja zawodowa i ustawiczna, 4, 187-203. URL: http://www.aps.edu.pl/media/3404584/31_eziu_4-2019_b_jakimiuk.pdf

References (translated and transliterated)

Anishchenko, O. V. (2020). Do pytannia pro stan i perspektyvy pidhotovky andrahohiv v Ukraini [On the state and prospects of andragogy training in Ukraine]. Istoryko-pedahohichni studii – Historical and pedagogical studies: Naukovyi chasopys. Hol. red. N.M. Demianenko. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 13-14 [VI Morozivski chytannia]. 12-16 [in Ukrainian].

Anishchenko, O. V. (2021). Sutnist andrahohichnoi kompetentnosti pedahohichnoho personalu u sferi osvity doroslykh [The essence of andragogical competence of pedagogical staff in the field of adult education]. Psykholoho-pedahohichne zabezpechennia pidhotovky pedahohichnoho personalu v umovakh transformatsiinykh zmin: materialy dopovidei Zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Instytutu pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh imeni Ivana Ziaziuna NAPN Ukrainy za 2020 rik (23-29 bereznia 2020 r.). Kyiv: DKS-Tsentr, 2021 [in Ukrainian].

Banit, O. V. (2020). Analiz strukturnykh komponentiv andrahohichnoi kompetentnosti fakhivtsiv z rozvytku personalu u sferi korporatyvnoi osvity [Analysis of structural components of personnel development specialists’ andragogical competencies in the field of corporate education]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy – Adult Education: theory, experience, prospects: zb. nauk. рrats,, 2, 54-65 [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (1999). Teoretychni ta metodychni zasady sotsialno-pedahohichnoi pidhotovky vchytelia: zbirnyk naukovo-metodychnykh prats. Red. kol. O. A. Dubaseniuk ta in. K. : IZMN. Zhytomyr : Derzh. ped. instytut [in Ukrainian].

Zhykhorska, O. V. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti navchalno-dopomizhnoho personalu vyshchoho navchalnoho zakladu v umovakh intehratsii neformalnoi ta informalnoi osvity [Formation of professional competence of teaching and support staff of higher education in the integration of non-formal and informal education] : dys. … kand. ped. n. Kyiv: IVO NAPN Ukrainy. 200 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro Vyshu Osvitu». (2014). [Law of Ukraine «About Higher Education»]: vid 01.07.2014 №1556-VI. Redaktsiia vid 02.11.2021 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Lukianova, L. B. (2021). Andrahohika [Androgogy]. Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Nats. akad. ped. nauk Ukrainy; [hol. red. V.H. Kremen; zast. hol. red. V.I. Luhovyi, O.M. Topuzov; vidp. nauk. sekr. S.O. Sysoieva …]: 2-he vyd., dopov. ta pererob. Kyiv: Yurinkom Inter. 38-39 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, O. О. (2012). Formuvannia andrahohichnoi kompetentnosti studentiv pedahohichnykh universytetiv Polshchi [The formation of andragogical competence of pedagogical university students in Poland]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Cherkasy. 24 [in Ukrainian].

Ohiienko, O. I. (2012). Andrahohichna kompetentnist pedahoha: tradytsii ta innovatsii u zarubizhnomu dosvidi [Andragogical competence of a teacher: traditions and innovations in foreign experience]. Osvita vprodovzh zhyttia: vymohy chasu. Kyiv: IPOOD NAPN Ukrainy. 194-198 [in Ukrainian].

Curriculum globALE. (2015). Global curriculum for Adult Learning & Education. Authors (2nd Edition): M. Avramovska, T. Czerwinski, S. Lattke [Published by: Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV International); German Institute for Adult Education Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE). DVV International, DIE; Warlich Mediengruppe, 43 [in English].

Jakimiuk, B. (2019). Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych [Professionalization of Adult Educators]. Edukacja zawodowa i ustawiczna, 4, 187-203 [in Polish].


Переглядів анотації: 84
Завантажень PDF: 296
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ