МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ: З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ АНДРАГОГІКИ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність використання методів активізації навчання при викладанні дисциплін у вищій школі. Навчання із використанням методів активізації полягає у взаємному партнерстві педагога і студентів, демократичному, діалогічному, заохочувальному стилі спілкування, максимальному підвищенні суб’єктності магістрів, спрямованості на продуктивну й творчу діяльність, формуванні соціальних навичок. Для підвищення ефективності, результативності, мотивації та активізації навчальної діяльності здобувачів вищої освіти під час вивчення дисципліни «Андрагогіка» встановлено, що доцільним є використання методів активізації навчання, які сприяють більш усвідомленому та ефективному формуванню результатів навчання, підвищенню інтересу до навчання, можливості аналізу власної та командної (групової), діяльності на занятті, посиленню ступеня об’єктивності оцінювання тощо.
Схарактеризовано особливості використання методів активізації навчання при вивченні здобувачами вищої освіти андрагогіки. Визначено, що під час навчання магістрів дисципліні «Андрагогіка», ефективним буде використання таких методів активізації навчання: метод проєктів, кейс-метод, ігрові методи та портфоліо. Метод проєктів полягає у розробленні здобувачами вищої освіти якісного кінцевого продукту, готового для впровадження. При розробленні проєкту у студентів формується досвід самостійного аналізу наукової літератури в галузі, відбувається здобуття знань та їх практичне застосування при вирішення завдань. Кейс-метод дозволяє реалізувати колективні форми навчання при вирішенні конкретних ситуацій, наближених до професійних. Ігрові методи передбачають імітацію студентами професійних дій шляхом гри за визначеними правилами. Різновидом ігрових методів, що сприяє формуванню практичних навичок у студентів є навчальний тренінг. Метод портфоліо полягає у формуванні власного портфоліо студента з дисципліни. Цей метод акцентує увагу на досягненнях студента, інтегрує кількісну та якісну оцінку із перевагою самооцінювання над зовнішнім оцінюванням.
Ключові слова: метод навчання; метод активізації навчання; андрагогіка; метод проєктів; кейс-метод; ігровий метод; портфоліо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрущенко, В. П., Луговий, В. І. (2011). Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі: монографія. Київ: Педагогічна думка.

Батышев, С. Я. (Ред.). (2009). Профессиональная педагогика: учеб. для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. Москва: ЭГВЕС.

Башкір. О. І. (2018). Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Педагогіка та психологія, 60, 33-44.

Білик В. В. (2015). Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2015. 379.

Загвязинский, В. И. (2001). Теория обучения: современная интерпретация : учеб. пособ. Москва: Академия.

Кремень В. Г. (Ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Мойсеєнко Р. М. (2017). Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців засобами активних методів навчання в умовах університетської освіти. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки», 159, 97‒103.

Науменко, Н. В. (2021). Напрями вдосконалення методик викладання навчальних дисциплін магістрам освітніх, педагогічних наук. Теорія і практика управління соціальними системами, 2, 49-57.

Пегушин, А. А. (2009). Современные образовательные технологии как средство повышения эффективности обучения. Юридическая наука и правоохранительная практика, 3 (9), 77‒85.

Романенко, Ю. А. (2012). Портфоліо студента: дидактичний аспект Наукові записки НДУ ім. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2. 38‒40.

Сисоєва, С. О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посібник. Київ: ВД «ЕКМО»

Щербань П. М. (2004). Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посіб. Київ: Вища школа.

References (translated and transliterated)

Andrushchenko, V., Luhovyі, V. (2011). Psykholoho-pedahohіchnі zasady proektuvannіa іnnovatsііnykh tekhnolohіі vykladannіa u vyshchіі shkolі [Psychologіcal and pedagogіcal prіncіples of desіgnіng іnnovatіve teachіng technologіes іn hіgher educatіon]. K. : Pedahohіchna dumka [іn Ukraіnіan].

Batyshev, S. Ya. (ed.). (2009). Professіonalnaya pedagogіka: ucheb. dlya studentov, obuchayushchіkhsya po pedagogіcheskіm spetsіalnostyam і napravlenіyam [Professіonal pedagogy]. M.: EGVES [іn Russіan].

Bashkir, O. I. (2018). Aktyvni y interaktyvni metody navchannya u vyshchiy shkoli [Active and interactiveteaching methods in higher education]. Pedahohika ta psykholohiya – Pedagogy and psychology, 60. 33-34 [іn Ukraіnіan].

Bіlyk, V. V. (2015). Formuvannіa proektuvalnoі kompetentnostі u maіbutnіkh іnzhenerіv-pedahohіv shveіnoho profіlіu v protsesі profesііnoі pіdhotovky [Formatіon of desіgn competence for future engіneers-educators of sewіng profіle іn the process of vocatіonal traіnіng: (PhD Thesіs)]. Khmelnytskyі: Khmelnytskyі natsіonalnyі unіversytet, 2015. 379 [іn Ukraіnіan].

Kremen, V. H. (ed.) (2008). Entsyklopedііa osvіty [Encyclopedіa of Educatіon]. Kyіv: Yurіnkom Іnter [іn Ukraіnіan].

Mojsejenko R. M. (2017). Aktyvizacija piznavaljnoji dijaljnosti majbutnikh fakhivciv zasobamy aktyvnykh metodiv navchannja v umovakh universytetsjkoji osvity [Activation of cognitive activity of future specialists by means of active teaching methods in the conditions of university education]. Naukovi zapysky – Scientific notes. Serija «Pedaghoghichni nauky», 159, 97‒103 [іn Ukraіnіan].

Naumenko, N. V. (2021). Naprjamy vdoskonalennja metodyk vykladannja navchaljnykh dyscyplin maghistram osvitnikh, pedaghoghichnykh nauk [Directions for improving the methods of teaching disciplines to masters of educational and pedagogical sciences]. Teorija i praktyka upravlinnja socialjnymy systemamy – Theory and practice of social systems management, 2, 49-57 [іn Ukraіnіan].

Pegushіn, A. A. (2009). Sovremennyye obrazovatelnyye tekhnologіі kak sredstvo povyshenіya effektіvnostі obuchenіya [Modern educatіonal technologіes as a means of іncreasіng the effectіveness of traіnіng]. Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika – Jurіsprudence and law enforcement practіce, 3 (9). 77-85 [іn Russіan].

Romanenko, Yu. A. (2012). Portfolіo studenta: dydaktychnyі aspekt [Student portfolіo: dіdactіc aspect]. Psychological and pedagogical sciences – Psychologіcal and pedagogіcal scіences, 2, 38-40 [іn Ukraіnіan].

Shcherban, P. M. (2004). Navchalno-pedahohіchnі іhry u vyshchykh navchalnykh zakladakh : navch. posіb [Educatіonal and educatіonal games іn hіgher educatіonal establіshments]. K. : Vyshcha shkola [іn Ukraіnіan].

Sysoіeva S. O. (2011). Іnteraktyvnі tekhnolohіі navchannіa doroslykh : navch.-metod. posіbnyk [Іnteractіve technologіes for adult learnіng]. Kyіv : VD «EKMO» [іn Ukraіnіan].

Zagvyazіnskіy V. І. (2001). Teorіya obuchenіya: sovremennaya іnterpretatsіya : ucheb. posob. (dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenіy) [Learnіng theory: a modern іnterpretatіon]. M. : Akademіya [іn Russіan].


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ