СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФДІАГНОСТИЧНОЇ І ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

  • Олена Ігнатович Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-0588-0620
  • Оксана Радзімовська Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0003-0728-2090

Анотація

В оглядовій статті розглянуті особливості профдіагностичної та профконсультативної діяльності шкільного психолога, зокрема представлені психологічні аспекти професійного самовизначення особистості як провідної мети профдіагностичної та профконсультаційної роботи психолога з учнями старших класів; розглянуті предмет, мета, завдання профдіагностики і профконсультації здобувачів загальної середньої освіти. З’ясовано, що профдіагностична та профконсультативна робота психолога з учнями закладів загальної середньої освіти охоплює проблематику професійного самовизначення, реалізує інформаційну, психодіагностичну, прогностичну і корекційну функції й передбачає послідовну систематизовану роботу за такими етапами, як: попередня бесіда, психологічна діагностика здібностей, корекція уявлень учня про себе і світ професій, визначення професійного вибору, створення професійного плану, корекція професійних планів.
Зроблено висновки про те, що профдіагностика та профконсультація у своїй єдності та цілісності є складною науково-практичною системою роботи, оволодіння якою дозволяє психологу проводити у закладах освіти профдіагностичні обстеження особистості, здійснювати групові та індивідуальні профконсультації учнів старших класів, випускників та абітурієнтів з питань вибору професії та професійного самовизначення.
Ключові слова: професійне самовизначення особистості; професійна діагностика; професійна консультація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Mcilveen, P. & Patton, W. (2007). Narrative career counselling: Theory and exemplars of practice. Australian Psychologist. 42 (3). 226–235. DOI: 10.1080/00050060701405592.

Peavy, R.V. (1996). Constructivist career counselling and assessment. Guidance & Counselling. 11 (3). 8-14.

Ihnatovych, О. & Polishchuk, S. (2020). Psychological Predictors of Innovativeness of Teaching Staff. Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University. S. 12. Psychological Sciences: collected scientific articles / at scientific edition I. Bulakh. Kyiv: Publishing House of National Pedagogical Dragomanov University, 11 (56). 132. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.11(56).06

Болтунов, А.П. (1932). Принципы и система профориентации в школе. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена. 158.

Вітковська, О.І. (2001). Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації: монографія. К.: Науковий світ. 91.

Єгорова, Є. В. та ін. (2012). Професійна орієнтація: підручник. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 240.

Федоришин, Б.О. (1996). Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ. 383.

Федоришин, Б.О. (2002). Сучасні засади професійної орієнтації школярів. Педагогічний процес: теорія і практика. 1. 226-237.

References (translated and transliterated)

Mcilveen, P. & Patton, W. (2007). Narrative career counselling: Theory and exemplars of practice. Australian Psychologist. 42 (3). 226–235. DOI: 10.1080/00050060701405592 [in English].

Peavy, R. V. (1996). Constructivist career counselling and assessment. Guidance & Counselling. 11(3). 8-14 [in English].

Ihnatovych, O. & Polishchuk, S. (2020). Psychological Predictors of Innovativeness of Teaching Staff. Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University. S. 12. Psychological Sciences: collected scientific articles / at scientific edition I. Bulakh. Kyiv : Publishing House of National Pedagogical Dragomanov University, 11 (56). 132. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.11(56).06 [in English].

Boltunov, A.P. (1932). Pryntsypy y systema proforyentatsyy v shkole [Principles and system of vocational guidance at school]. L.: LHPY ym. A.Y. Hertsena. 158 [in Russian].

Vitkovsʹka, O.I. (2001). Profesiyne samovyznachennya osobystosti i praktychni aspekty profesiynoyi konsulʹtatsiyi: monohrafiya [Professional self-determination and practical aspects of professional counseling]. Kyiv: Naukovyy svit – Scientific world. 91 [in Ukrainian].

Yehorova, YE.V. ta in. (2012). Profesiyna oriyentatsiya: pidruchnyk [Vocational orientation]. Kirovohrad: Imeks-LTD. 240 [in Ukrainian].

Fedoryshyn, B.O. (1996). Psykholoho-pedahohichni osnovy profesiynoyi oriyentatsiyi: dys. … d-ra. ped. nauk: 13.00.04 [Psychological and pedagogical bases of professional orientation]. Kyiv. 383 [in Ukrainian].

Fedoryshyn, B.O. (2002). Suchasni zasady profesiynoyi oriyentatsiyi shkolyariv [Modern principles of professional orientation of schoolchildren]. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka – Pedagogical process: theory and practice. 1. 226-237 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ