СУЧАСНА БЕЗПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

  • Лариса Коваленко Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» https://orcid.org/0000-0002-3076-1279
  • Ілона Шевченко Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» https://orcid.org/0000-0001-5585-8547

Анотація

В оглядовій статті розглянуто специфіку сучасної безперервної педагогічної освіти як об'єкта наукового дослідження з позиції її соціальної природи, як складової освітньої практики та соціально-культурного середовища, спрямованого на удосконалення професійної діяльності педагогічних працівників.
Здійснено соціально-культурологічний підхід до вивчення особливостей організації та сфер діяльності системи безперервної педагогічної освіти у системі післядипломної педагогічної освіти у зв’язку з потребою практичної реалізації завдань реформування сучасної освіти.
Схарактеризовано основні особливості загальнодержавної системи освіти, освітніх цілей, змісту, моделей, видів та форм отримання освіти на різних рівнях та визначено умови ефективності післядипломної освіти як системи передачі знань, умінь, технік, методик, технологій, вироблених стандартів: безперервний розвиток, оновлення та орієнтація на майбутнє; відповідність часу і ґрунтування на стратегії розвитку суспільства і людини в ньому. Представлено такі моделі професійного розвитку педагогів у системі безперервної педагогічної освіти, як компетентнісну, пролонговану, диференційовану, диверсифіковану, особистісно орієнтовану, у співвідношенні з основними моделями сучасної освіти – традиційною моделлю (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. Фінн та ін.), раціоналістичною моделлю (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер та ін.), моделлю розвивальної освіти (В. Давидов, В. Рубцов та ін.), феноменологічною (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та ін.), неінституціональною моделлю освіти (П. Гудман, І. Ілліч, Ж. Гудлед, Ф. Клейн, Дж. Холт, Л. Бернар і ін.).
Визначено концептуальні аспекти соціокультурного підходу до формування змісту безперервної педагогічної освіти: світоглядно-філософський; соціальний; методологічний; психологічний; дидактичний; методичний.
Ключові слова: безперервна педагогічна освіта; компетентність вчителя; соціальний підхід; культурний підхід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баніт, О. В. (2016). Відображення концептуальних положень неперервного професійного розвитку дорослих у міжнародних документах. Адаптивне управління: теорія і практика, 1. URL: https://lib.iitta.gov.ua/705943/1/banit.pdf.

Даниленко, Л. І. (2004). Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Монографія. К.: Міленіум, 358.

Закон України «Про вищу освіту». (2012). Урядовий кур’єр. 15 червня. (86). 5-16.

Закон України «Про освіту». (2021). Відомості Верховної Ради, № 38-39, 380. Редакція від 02.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Лук'янова, Л. Б., & Аніщенко, О. В. (2017). Освіта дорослих в Україні: нові можливості для розвитку педагогічної освіти і практики. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України), 267-275. URL: https://lib.iitta.gov.ua/709266

Олійник, В. В. (2001). Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: Навч. посібник. К.: ЦІППО, 2001. 148 с.

Ортинський, В. Л. (2009). Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 472.

Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку (2005): Наук.-метод. посібник. За заг. ред. В.В. Олійника, Л.І. Даниленко. К.: Міленіум, 230.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. (2016). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р., № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n2

References (translated and transliterated)

Banit, O.V. (2016). Vidobrazhennya kontseptualʹnykh polozhenʹ neperervnoho profesiynoho rozvytku doroslykh u mizhnarodnykh dokumentakh [Reflection of conceptual provisions of continuous professional development of adults in international documents]. Adaptyvne upravlinnya: teoriya i praktyka – Adaptive control: theory and practice URL: //lib.iitta.gov.ua/705943/1/banit.pdf [in Ukrainian].

Danylenko L. (2004). Upravlinnia innovaciynou diyalnistu v zagalnoosvitnih zakladah: Monografia [Management of innovative activity in general educational establishments]. К.: Milenium, 2004. 358 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro Vyshu Osvitu». (2012) [Law of Ukraine «About Higher Education»]. Uriadovyi kurier – Governmental courier. 15 chervnia (86), 5-16 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro Osvitu». (2017). [Law of Ukraine is «About Education]. Vidomosti Verhovnoi Rady – Lists of Verhovna Rada, № 38-39, 380. Redakcia vid 02.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Luk'yanova, L.B., Anishchenko, O.V. (2017). Osvita doroslykh v Ukrayini: novi mozhlyvosti dlya rozvytku pedahohichnoyi osvity i praktyky [Adult education in Ukraine: new opportunities for the development of pedagogical education and practice]. Naukove zabezpechennya rozvytku osvity v Ukrayini: aktualʹni problemy teoriyi i praktyky (do 25-richchya NAPN Ukrayiny) – Scientific support of education development in Ukraine: current issues of theory and practice (to the 25th anniversary of the NAPS of Ukraine, 267-275. URL: https://lib.iitta.gov.ua/709266 [in Ukrainian].

Oliynyk, V. (2001). Dystanciyne navchannya v pislyadyplomhiy pedagogichniy osviti: organizaciyno-pedagogichny aspect: navch.posibnyk [Distance studies in retraining pedagogical education: organizationally-pedagogical aspect]. К.: CIPPO, 148 [in Ukrainian].

Ortynskiy, V.L. (2009). Pedagogika vyshoi shkoly: navchalʹnyy posibnyk [Pedagogics of high school]. К.: Tsentr uchbovoyi literatury. 472. [in Ukrainian].

Pisliadyplomna pedagogichna osvita Ukrainy: suchasnist I perspectyvy rozvytku: nauk.-metod. posibnyk za zag. Red. V. Oliynyka, L. Danylenka. [Retraining pedagogical education of Ukraine: contemporaneity and prospects of development]. K., Milenium, 2005. 230 [in Ukrainian].

Pro shvalennya Koncepcii realizacii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zagalnoi serednioi osvity «Nova Ukrainska Shkola» na period do 2029 poku [About approval of Conception of realization of public policy in the field of reformation of universal middle education «New Ukrainian School» on a period 2029 to]. (2016). Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 grudnia 2016 r. № 988-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n2 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ