ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

  • Тамара Котирло Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-3256-5749

Анотація

Автором оглядової статті проаналізовано актуальні дослідження щодо професіоналізації педагогічного персоналу закладів вищої освіти в Україні. Наведено погляди дослідників щодо сутності професіоналізації андрагогів (як різнорівневе й багатоступінчасте явище (первинна і вторинна професіоналізація); як процес формування об’єктивної і суб’єктивної готовності до професійної діяльності; як складний конструкт, у структурі якого виокремлено певні модуси). Особливу увагу приділено професіоналізації як соціальному процесу, що обумовлено соціальною спрямованістю змісту професійної діяльності викладача закладу вищої освіти.
Наголошено на можливостях професіоналізації в умовах формальної і неформальної освіти. Схарактеризовано сутність і значення самоосвіти педагогічних і науково-педагогічних працівників для особистісно-професійного зростання. Акцентовано увагу на актуальних проблемах професіоналізації педагогічного персоналу закладів вищої освіти, обґрунтовано шляхи їх вирішення у системі вищої освіти.
Окреслено основні компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників (ключові, загальнофахові та спеціально-фахові). Зазначено, що розвиток професійних компетентностей педагогічного персоналу закладів вищої освіти забезпечує цілеспрямоване, правильно організоване управління як освітнім процесом, так і процесом саморозвитку та самовдосконалення викладача. Наголошено, що зростання ролі викладачів-професіоналів у сфері вищої освіти є нагальною потребою для входження України в європейський освітній простір.
Проаналізовано тенденції професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих у контексті андрагогічного підходу. Приділено увагу висвітленню питань, пов’язаних із організацією та змістом професійної підготовки педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих.
Ключові слова: освіта дорослих; заклад вищої освіти; педагогічний персонал; професіоналізація; професійний розвиток; формальна освіта; неформальна освіта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Базелюк, В.Г. (2017). Виклики та перспективи освіти дорослих в Україні, 8. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711097/1/Bazeliuk.pdf

Борова, Т. (2017). Особливості управління професійним розвитком викладачів вищих навчальних закладів. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології, К.: ЦІППО, 314.

Боронова, Г., Прусова, Н. (2010). Психологія праці. Конспект лекцій. URL: https://cutt.ly/yYjQsXo

Гуляєва, М.М. (2021). Професійна підготовка андрагогів в університетах Німеччини. Дис. канд. пед. наук, Київ, 51.

Закон України «Про освіту». (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Лапшина, В. (2005). Професіоналізація: сутність та структура поняття, 54-58. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2005/04/54-58__no-2-3__vol-7__2005__UKR.pdf

Лук’янова, Л. (2018). Аналіз освітніх потреб сучасного вчителя у контексті професійного і особистісного розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Педагогіка та психологія, 2(8), 25. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718421/1/7.pdf

Мельничук, І.М. (2012). Методологічний аналіз професіоналізації майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі. Медична освіта, 1, 11. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/276621636.pdf

Приходько Ю.О., Юрченко В.І. (2012). Психологічний словник-довідник (навчальний посібник). URL: https://cutt.ly/JYhvm1K

Сорочан, Т. (2017). Модуси професіоналізації андрагогів у контексті суспільства, яке навчається. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології, К.: ЦІППО, 11.

Скрипник, М.І. (2013). Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки, 15, 165-177.

References (translated and transliterated)

Bazeljuk V.Gh. (2017). Vyklyky ta perspektyvy osvity doroslykh v Ukrajini [Challenges and prospects of adult education in Ukraine], 8. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711097/1/Bazeliuk.pdf [іn Ukraіnіan].

Borova, T. (2017). Osoblyvosti upravlinnja profesijnym rozvytkom vykladachiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv [Features of professional development management of teachers of higher educational institutions]. Profesijnyj rozvytok fakhivciv u systemi osvity doroslykh: istorija, teorija, tekhnologhiji – Professional development of specialists in the system of adult education: history, theory, technologies, K.: CIPPO, 314 [іn Ukraіnіan].

Boronova, Gh., Prusova, N. (2010). Psykhologhija praci [Psychology of labor]. Konspekt lekcij – Lecture notes. URL: https://cutt.ly/yYjQsXo [іn Ukraіnіan].

Ghuljajeva, M.M. (2021). Profesijna pidghotovka andraghoghiv v universytetakh Nimechchyny [Professional training of andragogues in German universities]. Dys. kand. ped. nauk, Kyjiv, 51 [іn Ukraіnіan].

Zakon Ukrajiny «Pro osvitu». (2017). [Law of Ukraine «On Education»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [іn Ukraіnіan].

Lapshyna, V. (2005). Profesionalizacija: sutnistj ta struktura ponjattja [Professionalization: the essence and structure of the concept], 54-58. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2005/04/54-58__no-2-3__vol-7__2005__UKR.pdf [іn Ukraіnіan].

Luk'janova, L. (2018). Analiz osvitnikh potreb suchasnogho vchytelja u konteksti profesijnogho i osobystisnogho rozvytku [Analysis of the educational needs of modern teachers in the context of professional and personal development]. Naukovyj visnyk Mukachivsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija Pedaghoghika ta psykhologhija – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series Pedagogy and Psychology, 2(8), 25. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718421/1/7.pdf [іn Ukraіnіan].

Meljnychuk, I.M. (2012). Metodologhichnyj analiz profesionalizaciji majbutnjogho medychnogho pracivnyka u vyshhomu navchaljnomu zakladi [Methodological analysis of the professionalization of the future medical worker in higher education]. Medychna osvita – Medical education, 1, 11. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/276621636.pdf [іn Ukraіnіan].

Prykhodjko Ju.O., Jurchenko V.I. (2012). Psykhologhichnyj slovnyk-dovidnyk (navchaljnyj posibnyk) [Psychological dictionary-reference book (textbook)]. URL: https://cutt.ly/JYhvm1K [іn Ukraіnіan].

Sorochan, T. (2017). Modusy profesionalizaciji andraghoghiv u konteksti suspiljstva, jake navchajetjsja [Modes of professionalization of andragogues in the context of the learning society]. Profesijnyj rozvytok fakhivciv u systemi osvity doroslykh: istorija, teorija, tekhnologhiji – Professional development of specialists in the system of adult education: history, theory, technologies, K.: CIPPO, 11 [іn Ukraіnіan].

Skrypnyk, M.I. (2013). Doslidzhennja problem profesionalizmu naukovo-pedaghoghichnykh pracivnykiv u andraghoghici [Research of problems of professionalism of scientific and pedagogical workers in andragogy]. Naukovi zapysky Kyjivsjkogho universytetu turyzmu, ekonomiky i prava. Serija: filosofsjki nauky – Scientific notes of Kyiv University of Tourism, Economics and Law. Series: philosophical sciences, 15, 165-177 [іn Ukraіnіan].


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ