ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

В оглядовій статті обґрунтовано сутність і визначено основні складові комунікативного процесу. Конкретизовано умови спілкування. Розкрито сутність способів поводження з комунікативним партнером, серед яких виокремлюються співробітництво, партнерство, домінування, маніпуляція, конфлікт. Зазвичай комунікація розглядається науковцями як складне явище і важливий чинник впливу на соціальні процеси. Вербальна комунікація відбувається як цілеспрямований процес створення, передавання та інтерпретації повідомлень засобами мови (мовного коду). Саме цей аспект міжособистісної взаємодії втілюється в комунікативний процес, який має складний динамічний характер, є соціолінгвістичним комплексом, безперервною взаємодією учасників комунікації. Акцентовано увагу на доцільності використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх вчителів іноземної мови, як оптимального навчального середовища для опануванням студентами вміннями і навичками організації ефективного комунікативного процесу. В ході наукової розвідки принципами вербальної взаємодії визначено принцип ввічливості, тобто взаємоприхильності комунікантів, та принцип кооперації – взаємного оперування інформацією. Спосіб поводження з комунікативним партнером будується за канонами комунікативної поведінки. Апробувати оптимальні зразки способів поводження з комунікативним партнером у подальшый професійній діяльності майбутні вчителі іноземної мови мають змогу шляхом активної участі в інтерактивних ситуаціях фахового спрямування під час здобуття вищої освіти. Авторами статті узагальнено, що організація комунікативного процесу має складний динамічний характер і визначається безперервною взаємодією учасників комунікації.
Ключові слова: майбутні вчителі; професійна діяльність; комунікативний процес; спілкування; комуніканти; інтерактивні технології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреева, Г. М. (2000). Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения); Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) / Г. М. Андреева (Ред.) Психология влияния. СПб.: Питер, 99–114.

Арутюнова, Н. Д. (2003). Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. Москва. 383.

Батаршев, А. В. (2006). Диагностика способности к общению. Питер, 2006. 176.

Бацевич, Ф. С. (2002). Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу. Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». 12–19.

Биркенбиль, В. Ф. (2002). Коммуникационный тренинг: наука общения для всех. Москва. 352.

Почепцов, Г. Г. (2001). Теория коммуникации. Москва. 256.

Семенюк, О. А., Паращук В. Ю. (2010). Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія». 240.

Чорній В. Я. (2011). Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль. 324.

References (translated and transliterated)

Andreeva H. M. (2000). Obsluhovuvannya yak obmin informatsiyeyu (komunikatyvna storona suspilstva) [Communication as information exchange (communicative side of communication)]. Obshchenye kak vzaymodeystvye (ynteraktyvnaya storona obshchenyya) [Communication as interaction (interactive side of communication)]. Psikhologiya vliyaniya – The psychology of influence. SPb.: Pyter, 2000. 99–114 [in Russian].

Arutyunova N. D. (2003). Predlozhenye y eho smysl: Lohiko-semantychni problem [Sentence and its meaning: Logical and semantic problems]. 3-e yzd., Ster. M. : Edytoryal URSS, 2003. 383 [in Russian].

Batarshev A. V. (2006). Diahnostyka zdibnostey do suspilstva [Diagnosis of the ability to communicate]. SPb. : Pyter, 2006. 176 [in Russian].

Batsevych F. S. (2002). Terminolohiya komunikatyvnoyi linhvistyky: aspekty dyskursyvnoho pidkhodu [Terminology of communicative linguistics: aspects of the discursive approach]. Visnyk nats. un-tu «Lvivska politekhnika». 2002. 12–19 [in Ukrainian].

Byrkenbyl V. F. (2002). Komunikatsiynyy treninh: nauka suspilstva dlya vsikh; per. s nem. N. Chupeeva [Communication training: the science of communication for all]. M.: FAYR-PRESS, 2002. 352 [in Russian].

Pocheptsov H. H. (2001). Teoryya kommunykatsyy [Theory of communication]. M.: Refl-buk; K. : Vakler, 2001. 256 [in Ukrainian].

Semenyuk O. A., Parashchuk V. YU. (2010). Osnovy teoriyi movnoyi komunikatsiyi: navch. posibnyk [Fundamentals of the theory of speech communication]. K.: VTS «Akademiya», 2010. 240 [in Ukrainian].

Chorniy V. YA. (2011). Formuvannya hotovnosti do profesiynoho spilkuvannya maybutnikh fakhivtsiv finansovo-ekonomichnoyi sfery: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 [Formation of readiness for professional communication of future specialists of financial and economic sphere]. Ternopil, 2011. 324 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ