ПСИХОПЕДАГОГІКА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • Валентин Рибалка Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-8279-7468

Анотація

У статті проаналізовано досвід організації проєктної діяльності освітянського осередку територіальної громади як форми її демократичної поведінки в умовах реформи децентралізації влади. На основі узагальнення поглядів американського філософа і педагога Д. Д’юї, педагогічної системи А.С. Макаренка, досвіду відповідної роботи громадянського суспільства Швейцарії, США та офіційних документів, зокрема Конституції України (1996), Указу Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26 лютого 2016 року (2016), Концепції розвитку громадянської освіти в Україні (2018) тощо, запропоновано проєктно орієнтований алгоритм роботи освітянського осередку громадянського суспільства в умовах закладів освіти як центрів територіальних громад. Даний алгоритм був апробований в ході психолого-педагогічних експедицій в ряді областей України у формі проведення тренінгу. Він передбачає 5 етапів, що відповідають принципам і процедурам демократії, засадам формування осередку громадянського суспільства, організації його продуктивної роботи, зокрема: 1. Збір членів громади, її самоорганізація та правова підготовка. 2. Висування нагальних ініціатив, проблем, обговорення пропозицій та їх пріорітетивізація шляхом голосування. 3. Формування осередком проєктів вирішення пріоритетних проблем та їх прийняття референдумом. 4.Мобілізація суспільних, державних, кадрових, фінансових ресурсів на виконання прийнятих проєктів. 5. Втілення проєктів у життя.
Вказаний алгоритм, тренінг і побудована на його основі технологія роботи реалізуються через послідовність дій освітянського осередку громадянського суспільства, що відповідають специфіці та графіку роботи територіальної громади і осередку громадянського суспільства. Структура проєкту включає такі його складові, як: аналіз проголосованої пріоритетної проблема; прийняття назви проєкту; постановка мети; визначення методів, виконавців, ресурсів, термінів виконання; контроль та відповідальність за виконання; прогнозування очікуваного ефекту; організація співпраці громадянського суспільства, влади і державних установ; технічне та економічне оформлення прийнятого проєкту у план дій та його подальше інноваційне просування. Дана технологія потребує свого подальшого удосконалення у певних напрямках.
Ключові слова: реформа децентралізації влади; територіальна громада; демократизація освіти; психопедагогічні засади; освітянський осередок; проєктна діяльність; алгоритм і тренінг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Джинчарадзе, Н. Г. & Ожеван, М. А. & Толстоухов, А. В. та ін. (2006). Основи громадянського суспільства: Словник: Для студ. вищ. навч. закл. Київ: Знання України. 232.

Д’юї, Дж. (2003).Демократія і освіта. Львів: Літопис. 294.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996.(1996). Київ: Феміна. 64.

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні. (2018). Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 710-р. Ред. від 26.02.2020. Підстава: 76-2020-р.https:/zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-p#Text.

Рибалка, В. В. (2019). Самонавчання демократії юної та дорослої особистості: Методичний посібник. Київ: Талком. 208.

Рибалка, В. В. & Самодрин, А. П. & Моргун, В. Ф. (2019). Психопедагогічні експедиції шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства: Методичний посібник. Київ: Талком. 280.

Ткачук, А. Ф. (2016). Децентралізація для всіх: від загальної інформації до конкретних порад. Київ: ІКЦ «Легальний статус». 52.

Указ Президента України №68/2016: «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26 лютого 2016 року. «Стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». (2016). Офіційне інтернет-представництво Президента України. httpwww.president.gov.ua/documents/ 682016-19805.

References (translated and transliterated)

Dzhyncharadze, N. H., Ozhevan, M. A. & Tolstoukhov, A. V. ta in. (2006). Osnovy hromadianskoho suspilstva: Slovnyk: Dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Fundamentals of Civil Society: Dictionary: For students of higher textbook lock]. Kyiv: Znannia Ukrainy. 232 [in Ukrainian].

Diui, Dzh. (2003). Demokratiia i osvita [Democracy and education]. Lviv: Litopys. 294 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996. (1996) [The Constitution of Ukraine: Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996]. Kyiv: Femina. 64 [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku hromadianskoi osvity v Ukraini. Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 zhovtnia 2018 roku № 710-r. Red. vid 26.02.2020. (2018) [The concept of development of civic education in Ukraine. (2018). Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 3, 2018 № 710-r. Ed. from 26.02.2020]. Pidstava: 176-2020-r. URL: https:/zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-p#Text. [in Ukrainian].

Rybalka, V. V. (2019). Samonavchannia demokratii yunoi ta dorosloi osobystosti: Metodychnyi posibnyk [Self-study of democracy of young and adult personality: Methodical manual]. Kyiv: Talkom. 208 [in Ukrainian].

Rybalka, V. V., Samodryn, A. P. & Morhun, V. F. (2019). Psykhopedahohichni ekspedytsii shliakhamy demokratyzatsii zhyttia osobystosti, osvity ta hromadianskoho suspilstva: Metodychnyi posibnyk [Psychopedagogical expeditions to democratize the life of the individual, education and civil society: A guide]. Kyiv: Talkom. 280 [in Ukrainian].

Tkachuk, A. F. (2016). Detsentralizatsiia dlia vsikh: vid zahalnoi informatsii do konkretnykh porad [Decentralization for all: from general information to specific advice]. Kyiv: IKTs «Lehalnyi status». 52 [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy №68/2016: «Pro spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini» vid 26 liutoho 2016 roku. «Stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini». (2016) [Decree of the President of Ukraine №68 / 2016: «On promoting the development of civil society in Ukraine» of February 26, 2016. «Strategy for Promoting the Development of Civil Society in Ukraine»]. Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. URL: httpwww.president.gov.ua/documents/ 682016-19805 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ