ОСОБЛИВОСТІ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Алла Самко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0003-0785-0510

Анотація

В оглядовій статті проаналізовано особливості професійної діяльності андрагога в умовах безперервної освіти, охарактеризовано андрагогічну компетентність педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти. Зазначено, що андрагог, який працює з дорослими, повинен розуміти специфічні цілі, що стоять перед різними категоріями дорослих-учнів, мотиви їх освітньої діяльності, вміти надавати освітню допомогу та забезпечувати соціально-психологічну підтримку, розвивати рефлексивні вміння дорослих, вміти діагностувати освітні потреби та можливості дорослих.
На основі аналізу наукових джерел автором виокремлено особливості, що визначають специфіку андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти. З’ясовано, що це: диференціація суб’єктів навчального процесу; соціально-психологічні особливості; диференційованість та гнучкість професійної діяльності андрагога; специфіка освітнього середовища; мотиваційна сфера професійної діяльності педагога.
Зроблено висновок, що визначені особливості андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти взаємопов’язані та взаємообумовлені. Зауважено, що професійна діяльність сучасного фахівця-андрагога містить сукупність різних інформаційних, освітніх, організаційно-управлінських, експертних, соціально-проєктних, дослідницьких та інших ролей і функцій, отже є диференційованою та гнучкою.
Ключові слова: андрагог; специфіка; андрагогічна компетентність; педагогічний персонал; післядипломна педагогічна освіта; освіта дорослих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Додонов, Б.И. (1984). Структура и динамика мотивов деятельности. Вопросы психологии. 4. 126–130.

Кутик, О. & Жадан, Р. Навчання педагога протягом життя: мотиваційна складова. URL: https://ru.calameo.com/read/00313072025c3c0aa33ca

Лук’янова, Л.Б. (2013). Зміст інтегрально-рольової позиції педагога-андрагога у зарубіжній науковій думці. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 7. 257–266.

Маркова, А.К. (1996). Психология профессионализма. М.: Международный гуманитарный фонд «Знание». 312. Особистість у сучасній психології. Психологічна характеристика. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/10026/

Панченко, С.М. (2018). Нові можливості та механізми післядипломної освіти педагога: контекст Закону України «Про освіту». Освіта Сумщини. 2 (38). 2-7.

Самко, А.М. & Калюжна, Т.Г. (2021). Андрагогічні засади освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, ЧНУ імені Ю. Федьковича. 270-275.

Семенова, О. (2020). Андрагогічна компетентність як необхідний складник професіоналізму науково-педагогічного персоналу закладу вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. 33, т. 2. 307-312.

Семиченко, В. А. (2002). Актуальні проблеми реформування системи післядипломної освіти в Україні. Післядипломна освіта в Україні. 2. 56–60.

Толочко, С.В. (2019). Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної освіти: дис. … д-ра пед. н. Київ. 451.

Цвяк, Л.В. (2014). Психолого-педагогічні умови ефективного навчання дорослих іноземної мови. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_30_66

Adult leaning professions in Europe, a study on current situation, trends and issues: Research voor Beleid: final report. (2008). Brussels: European Commission.

Brookfield, S. (1986). Understanding and Facilitating Adult Learning: A comprehensive analysis of principles and effective practices. San-Francisco, CA.: Jossey-Bass. 400.

Galbraith, M.W., Shedd, P.E. (1990). Building skills and proficiencies of the community college instructor of adult learners. Community College Review. 18 (2). 6-14.

Knowles, M. (2005). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (6th ed.). Burlington, MA: Elsevier. 342.

Ross-Gordon, J. (2001). Contemporary viewpoints on teaching adults effectively. San-Francisco, CA: Jossey-Bass. 127.

Smith, R.M. (1983). Leaming How to Leam. Applied Theory for Adults. Milton Keynes. 37.

References (translated and transliterated)

Dodonov, B.I. (1984). Struktura i dinamika motivov deyatel'nosti [Structure and dynamics of motives of activity]. Voprosy psikhologii – Questions of psychology. 4. 126–130 [in Russian].

Kutyk, O., Zhadan R. Navchannya pedahoha protyahom zhyttya: motyvatsiyna skladova [Teacher training during life: motivational component]. URL: https://ru.calameo.com/read/00313072025c3c0aa33ca [in Ukrainian].

Lukʺyanova, L.B. (2013). Zmist intehralʹno-rolʹovoyi pozytsiyi pedahoha-andrahoha u zarubizhniy naukoviy dumtsi [The content of the integral-role position of the teacher-andragogue in foreign scientific thought]. Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience, prospects. 7. 257–266 [in Ukrainian].

Markova, A.K. (1996). Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Mezhdunarodnyy gumanitarnyy fond «Znaniye» – International Humanitarian Foundation «Knowledge», M., 312 [in Russian]. Osobystistʹ u suchasniy psykholohiyi. Psykholohichna kharakterystyka [Personality in modern psychology. Psychological characteristics]. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/10026/ [in Ukrainian].

Panchenko, S.M. (2018). Novi mozhlyvosti ta mekhanizmy pislyadyplomnoyi osvity pedahoha: kontekst Zakonu Ukrayiny «Pro osvitu» [New opportunities and mechanisms of postgraduate teacher education: the context of the Law of Ukraine «On Education»]. Osvita Sumshchyny – Education of Sumy region. 2 (38). 2-7 [in Ukrainian].

Samko, A.M., Kalyuzhna, T.H. (2021). Andrahohichni zasady osvitnʹoho protsesu v systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Andragogical principles of the educational process in the system of postgraduate pedagogical education]. Rozvytok osvitnikh system v umovakh yevrointehratsiynykh transformatsiy – Development of educational systems in the conditions of European integration transformations: zb. materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, CHNU imeni YU. Fedʹkovycha, 270-275 [in Ukrainian].

Semenova, O. (2020). Andrahohichna kompetentnistʹ yak neobkhidnyy skladnyk profesionalizmu naukovo-pedahohichnoho personalu zakladu vyshchoyi osvity [Andragogical competence as a necessary component of professionalism of scientific and pedagogical staff of higher education institution]. Aktualʹni pytannya humanitarnykh nauk – Current issues of the humanities. Vyp. 33, t. 2. S. 307-312 [in Ukrainian].

Semychenko, V.A. (2002). Aktualʹni problemy reformuvannya systemy pislyadyplomnoyi osvity v Ukrayini [Actual problems of reforming the system of postgraduate education in Ukraine]. Pislyadyplomna osvita v Ukrayini – Postgraduate education in Ukraine. 2. 56–60 [in Ukrainian].

Tolochko, S.V. (2019). Teoretychni y metodychni zasady formuvannya naukovo-metodychnoyi kompetentnosti vykladachiv u systemi pislyadyplomnoyi osvity: dys. … d-ra ped. n. [Theoretical and methodical bases of formation of scientific and methodical competence of teachers in system of postgraduate education]. Kyyiv, 451 [in Ukrainian].

Tsvyak, L.V. (2014). Psykholoho-pedahohichni umovy efektyvnoho navchannya doroslykh inozemnoyi movy [Psychological and pedagogical conditions for effective adult language learning]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_30_66 [in Ukrainian].

Adult leaning professions in Europe, a study on current situation, trends and issues: Research voor Beleid: final report. Brussels: European Commission, 2008. 157 [in English].

Brookfield, S. (1986). Understanding and Facilitating Adult Learning: A comprehensive analysis of principles and effective practices. San-Francisco, CA.: Jossey-Bass. 400 [in English].

Galbraith, M. W., & Shedd, P. E. (1990). Building skills and proficiencies of the community college instructor of adult learners. Community College Review. 18 (2), 6-14 [in English].

Knowles, M. (2005). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (6th ed.). Burlington, MA: Elsevier. 342. [in English].

Ross-Gordon, J. (2001). Contemporary viewpoints on teaching adults effectively. San-Francisco, CA: Jossey-Bass. 127. [in English].

Smith, R. M. (1983). Leaming How to Leam. Applied Theory for Adults. Milton Keynes. 37 [in English].


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ