УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УКРАЇНІ

  • Руслан Троцький Київський інститут Національної гвардії України
  • Олексій Манжос Київський інститут Національної гвардії України

Анотація

В оглядовій статті проаналізовано особливості фахової підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах МВС України. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення змісту фахових дисциплін шляхом збагачення тематики навчальних і робочих програм, розроблення проблемних змістових модулів, лекцій, практичних і семінарських занять, програм ознайомчої практики і стажування; використання інтерактивних форм пізнавальної діяльності (лекція-дискусія, бінарна лекція, рольові ігри, проведення відеолекторіїв), організація виховних заходів (зустрічі з військовослужбовцями, керівним складом); проведення тренінгів (комунікативних, з педагогічної майстерності); використання різноманітних методів (проектів, мозкового штурму, дискусія, професійно орієнтовані ситуації, практикуми та ін.); організація семінарів для викладачів фахових дисциплін з проблем досвіду управлінської культури правоохоронних органів в Україні та зарубіжжі.
Автори доводять, що удосконалення змісту фахової підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України з метою формування готовності до управлінської діяльності має ґрунтуватися на цінностях професійного розвитку фахівця та основних положеннях провідних методологічних підходів (діяльнісного, особистісно орієнтовного, культурологічного, системного, компетентнісного).
Наголошено, що на сучасному етапі розвитку правоохоронної сфери актуалізується потреба у підготовці мобільного фахівця, здатного вчитися упродовж усього життя, наділеного позитивним ставленням до свого фаху, прагненням до постійного особистісного та професійного саморозвитку, розумінням фахових функцій, здатністю до їх виконання на високому професійному рівні, розвитку власної моральності, інтелекту, емпатійності, культури, що становить підґрунтя ефективної управлінської діяльності.
Ключові слова: фахова підготовка; курсанти вищих навчальних закладів МВС України; управлінська діяльність; майбутні офіцери; фахові дисципліни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абрамовских, Н.В., & Казаева, Е.А. (2013). Тьюторство: история и современность. URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-31.pdf.

Караван, Ю.В., Саницька, А.О., & Ташак, М.С. (2015). Нетрадиційні форми лекцій у вищій школі. URL: http://nauka.zinet.info/15/karavan.php

Козак, Л.В. (2009). Професійно-орієнтовані форми навчання у підготовці фахівців туризму. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/1809/1/L_Kozak_PPTP_1_GI.pdf

Комунікативний потенціал музею та засоби його реалізації (методична довідка). URL: https://warmuseum.kiev.ua/_ua/projects/method/comm.pdf

Кремень, В.Г. (Ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Левченко, О.О. (2007). Формування фасилітативної компетентності студентів-психологів за умов впровадження інтерактивних технологій професійної підготовки. В В.Д. Будько, О.М. Пєхота (Ред.). Науковий вісник Миколаївського державного університетуту. Миколаїв: МДУ.

Левченко, О.О. (2008). Фасилітативна діяльність педагога в контексті суб’єкт-суб’єктного підходу до педагогічної діяльності. Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка, 39, 23–28. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка.

Платонов, В.Я. (1991). Деловые игры: разработка, организация, просвещение. М.: Профиздат.

Поясок, Т. (2000). Нестандартні та нетрадиційні групові форми навчання у вузі. Проблеми педагогічних технологій, 3, 159-164.

Радул, В.В. (Ред.). (2015). Соціолого-педагогічний словник. Харків: Мачулін.

Тюріна, В.О., & Кулик, Н.А. (2005). Тренінг як метод підготовки курсантів до профілактики міжособистісних конфліктів. Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності. Харків: Стиль ІЗДАТ. 228–234.

References (translated and transliterated) Abramovskih, N.V., & Kazaeva, E.A. (2013). T'yutorstvo: istoriya i sovremennost' [Tutoring: history and modernity]. URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-31.pdf [in Russian]. Karavan, Ju.V., Sanycjka, A.O., & Tashak, M.S. (2015). Netradycijni formy lekcij u vyshhij shkoli [Unconventional forms of lectures in high school]. URL: http://nauka.zinet.info/15/karavan.php [in Ukrainian].

Kozak, L.V. (2009). Profesijno-orijentovani formy navchannja u pidghotovci fakhivciv turyzmu [Forms of training in the training of tourism professionals, focused on the profession]. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/1809/1/L_Kozak_PPTP_1_GI.pdf [in Ukrainian].

Komunikatyvnyj potencial muzeju ta zasoby jogho realizaciji (metodychna dovidka) [Communicative potential of the museum and means of its realization (methodical reference)]. URL: https://warmuseum.kiev.ua/_ua/projects/method/comm.pdf [in Ukrainian].

Kremenj, V.Gh. (Red.). (2008). Encyklopedija osvity [Encyclopedia of Education]. Kyjiv: Jurinkom Inter [in Ukrainian].

Levchenko, O.O. (2007). Formuvannja fasylitatyvnoji kompetentnosti studentiv-psykhologhiv za umov vprovadzhennja interaktyvnykh tekhnologhij profesijnoji pidghotovky [Formation of facilitative competence of students-psychologists under the conditions of introduction of interactive technologies of professional training]. V V.D. Budjko, O.M. Pjekhoty (Red.). Naukovyj visnyk Mykolajivsjkogho derzhavnogho universytetu – Scientific Bulletin of the State Nikolaev University. Mykolajiv: MDU [in Ukrainian].

Levchenko, O.O. (2008). Fasylitatyvna dijaljnistj pedaghogha v konteksti subjektnogho pidkhodu do pedaghoghichnoji dijaljnosti [Facilitatory activity of a teacher in the context of a subject-subject approach to pedagogical activity]. Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu im. I. Franka – Zhytomyr Ivan Franko State University Journal, 39, 23–28. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Platonov, V.Ja. (1991). Delovye igry: razrabotka, organizacija, prosveshhenie [Business games: development, organization, education]. Moskva: Profizdat [in Russian].

Pojasok, T. (2000). Nestandartni ta netradycijni ghrupovi formy navchannja u vuzi. [Non-standard and non-traditional group forms of higher education]. Problemy pedaghoghichnykh tekhnologhij – Problems of pedagogical technologies, 3, 159-164 [in Ukrainian].

Radul, V.V. (Red.). (2015). Sociologho-pedaghoghichnyj slovnyk [Sociological and pedagogical dictionary]. Kharkiv: Machulin [in Ukrainian].

Tjurina, V.O., & Kulyk, N.A. (2005). Treningh jak metod pidghotovky kursantiv do profilaktyky mizhosobystisnykh konfliktiv [Training as a method of preparing cadets for the prevention of interpersonal conflicts]. Kharkiv: Stylj IZDAT, 228–234 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 50
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ