ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК (НА ПРИКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)

Анотація

Автором оглядової статті зазначено, що провідними тенденціями розвитку в сучасному світі стали інформатизація суспільства та комп’ютеризація всіх галузей людської діяльності. Доведено, що найважливіша роль у соціальному розвитку сучасного суспільства належить інформації. Технологічний прогрес передбачає використання електронної інформації на всіх етапах підготовки фахівців різного рівня, зокрема і майбутніх молодших бакалаврів галузі технічних наук.
Обґрунтовано доцільність підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють інформаційною культурою. Підкреслено, що оволодіння знаннями та вміннями використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання стало важливим чинником професійної підготовки майбутніх молодших бакалаврів галузі технічних наук. Зазначено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій уможливлює формування таких якостей, як: культура пошуку нової інформації й обмін нею, уміння опрацьовувати великі масиви інформації з використанням інформаційних технологій, вести пошук в мережі Інтернет, здатність розуміти важливість толерантності професійного спілкування, вміння обмінюватись досвідом у сучасних інформаційних системах. Актуальність набуття цих якостей зумовлює необхідність формування інформаційної культури майбутніх молодших бакалаврів галузі технічних наук засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Наголошено, що у сучасному світі інформаційні технології стали невід’ємною частиною світового економічного та суспільного розвитку людства. У цих реаліях революційних змін вимагає й система навчання. Використання ІКТ у сучасному освітньому середовищі набуло особливої актуальності, адже нині якісне викладання дисциплін не може відбуватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу викладачеві набагато краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання здобувачів вищої освіти та підвищити їхній інтерес до навчання. Зазначено, що викладач має змогу отримувати найновішу інформацію, активно спілкуватися зі здобувачами вищої освіти та їхніми батьками, колегам та ін. Завдяки цьому підвищується авторитет викладача як носія культури, знань тощо.
Ключові слова: інформація; інформаційна культура; інформатизація суспільства; інформаційно-комунікаційні технології; Інтернет; молодший бакалавр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Блистів, О.М. (2015). Взаємозв’язок інформаційної культури та якості навчального процесу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 815, 15–21.

Гуревич, Р.С. (2012). Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навч. посіб. / за ред. Гуревича Р.С. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 348.

Олійник, В.В. (2020). Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 75, 1, 212–224.

Плахотнюк, Г. (2009). Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засіб формування інформаційної культури педагога. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Ч. 2 / за ред. М. М. Козяра та Н.Г. Ничкало. Львів : ЛДУ БЖД, 218–222.

Степанов, В.Ю. (2010). Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті. Вісник Харківської державної академії культури, 30, 173–179.

References (translated and transliterated)

Blystiv, O.M. (2015). Vzaiemozviazok іnformatsіinoi kultury ta yakosti navchalnoho protsesu [Interconnection of information culture and quality of the educational process]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 815, 15–21 [in Ukrainian].

Hurevych, R.S. (2012). Іnformatsіinі tekhnolohіi navchnnia: innovatsiinyi pidkhid: Navchalnyi posibnyk [Information technology teaching: innovative approach]. Vinnytsia : TOV firma «Planer», 348 [in Ukrainian].

Oliinyk, V.V. (2020). Formuvannia іnformatsіinoi kultury maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Formation of information culture of future elementary school teachers by means of information and communication technologies]. Іnformatsіinі tekhnolohіi i zasoby navchannia – Information technologies and means of training, 75, 1. 212–224 [in Ukrainian].

Plakhotnyuk, H. (2009). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii yak zasib formuvannia іnformatsіinoi kultury pedahoha [Information and communication technologies of teaching as a means of forming an educational culture of a teacher]. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy : zb. nauk. pr. Ch. 2 : Lviv : LDU BZhD, 218–222 [in Ukrainian].

Stepanov, V.Yu. (2010). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti [Information and communication technologies in modern education]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 30, 173–179 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ