ВЧИТЕЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ВЕКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

  • Лідія Хомич Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0003-1130-4395

Анотація

У статті автором проаналізовано проблему професійного розвитку вчителя нової української школи. Актуальність досліджуваної проблеми визначається концептуальними підходами обґрунтованими у законодавчих документах про освіту, зокрема Концепцією Нової української школи. В умовах її впровадження важливо вдосконалювати підготовку майбутніх вчителів у закладах педагогічної освіти, а також сприяти професійному розвитку працюючого вчителя. Вектори професійного розвитку вчителя НУШ визначені з урахуванням концептуальних засад реформування сучасного освітнього простору та впровадження педагогічних інновацій в освітню діяльність. Вони визначають потреби вчителя НУШ: оволодівати новими функціями які пов’язані зі зміною ролі вчителя; бути фасилітатором, тьютером, коучем в освітній діяльності; бути наставником, який готовий ділитися з учнем власним досвідом; бути новатором, використовувати новітні технології та сучасні практики в навчанні учнів; орієнтуватися в інформаційному освітньому просторі. Професійний розвиток вчителя, як відомо, здійснюється у системі формальної, неформальної та інформальної післядипломної освіти. Доведено, що прагнення до самовдосконалення, самоосвіта є важливими чинниками професійного зростання вчителя, забезпечує розвиток його творчих можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності.
Ключові слова: вчитель; професійний розвиток вчителя; Концепція Нової української школи; функції вчителя; освітня діяльність; самоосвіта вчителя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрущенко, В. (2012). Проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи XXI століття. Європейські педагогічні студії. Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи : зб. статей / ред. кол. В. Андрущенко (голова). 1–2. Київ : Вид-во КНПУ ім. М. Драгоманова.

Вознюк, О.В., & Дубасенюк О.А. (2009). Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вчитель НУШ – людина, яка надихає вчитися. (2021). URL: http://osvita.ua/school/71971/

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів: аналітичні матеріали (2017). [Авшенюк, Н.М., Дяченко, Л.М., Котун, К.В., Марусинець, М.М., Огієнко, О.І., Сулима, О.В., Постригач, Н.О.]. Київ : ДКС «Центр».

Концепція нової української школи (2016). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Концепція розвитку педагогічної освіти в Україні. (2018). URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Концептуальні підходи до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні (2011). НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ.

Педагогічна Конституція Європи. (2013). Вища освіта України. 3.

Педагогічна майстерність. (1997). [І. А. Зязюн, Л. В. Карамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. К. : Вища школа. Реєстр професійних стандартів Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. (2021). URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail

Черній, А. (2018). Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до нової української школи. URL: httpumo.edu.uaimagescontentnashi_vydanyapislya_dyplom_osvina2_2018.pdf

Шкарлет, С. (2021). Учитель нової української школи – це людина, на якій тримається реформа. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-uchitel-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-ce-lyudina-na-yakij-trimayetsya-reforma

References (translated and transliterated)

Andrushchenko, V. (2012). Problema formuvannya novoho vchytelya dlya obʺyednanoï Yevropy XXI stolittya [The problem of forming a new teacher for a united Europe in the 21st century].


Переглядів анотації: 99
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ