ЗМІСТ І СУТНІСТЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Наталія Шакун Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Ігор Буцик Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-3105-2802

Анотація

В оглядовій статті розглядається проблема визначення змісту та сутності профорієнтаційної компетентності викладача закладу вищої освіти в контексті підготовки його до здійснення профорієнтаційної роботи, передбаченими професійними завданнями щодо залучення абітурієнтів до вступу. Виділено потребу та основні завдання профорієнтаційної діяльності викладача закладу вищої освіти з орієнтирами на професійний стандарт.
У результаті проведеного авторами аналізу наукових праць виокремлено загальні характерні складові профорієнтаційної компетентності, що дозволило її розглядати як інтегровану якість особистості, об’єднану готовністю й здатністю до здійснення цілеспрямованої профорієнтаційної діяльності з майбутніми вступниками на основі попередньо сформованих знань, умінь, навичок, якостей, інтересів і цінностей.
Авторами публікації пропонуються узагальнені результати аналізу наукових поглядів у даному напрямі, на основі чого виокремлено у змісті профорієнтаційної компетентності викладача закладу вищої освіти інтегровані компоненти (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісний та особистісно-рефлексивний), які характеризуються сформованістю знань, умінь, навичок та якостей особистості, які покладено в основу ефективної профорієнтаційної роботи. У результаті проведеного дослідження авторами уточнено сутність поняття «профорієнтаційна компетентність викладача закладу вищої освіти».
Ключові слова: компетентність; профорієнтаційна діяльність; профорієнтаційна компетентність; викладач закладу вищої освіти; здатність особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адольф, В. А. (1998). Профессиональная компетентность современного учителя: Монография. Красноярск : КрГУ. 286.

Бабюк, М. П. (2009). Компетентністний підхід в системі вищої освіти. Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: Теоретичний та науково-методичний часопис. Київ, 285–290.

Бородієнко, О. (2017). Критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку. URL: http://lib.iitta.gov.ua/707868

Веснин, В. Р. (1998). Практический менеджмент персонала: Пособие покадровой работе. Москва : Юрист. 96.

Волков, Н. П. (2002) Педагогіка: посібник. Київ : Академія. 576.

Денисова, С. П. (2013). Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу. URL: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=969

Дмитренкo, П. В., Косяк, І. В. (2013). Формування профорієнтаційної компетентності як складової фахової підготовки майбутніх вчителів технологій. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Зб. наук праць. Київ : НПУ. 110. 39-45.

Жихорська, О. (2015). Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу. URL: https://cutt.ly/zUWseyp

Закатнов, Д. (2011). Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Серія: Професійна педагогіка. Зб. наук. праць. Київ: Вид-во ІПТО НАПН України. 86–91.

Зінченко, В. П., & Харламенко В. Б. (2010). Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика: монографія. Глухів : РВВ ГНПУ імені О. Довженка. 198.

Климов, Е. А. (2010). Психология профессионального самоопределения : учебное пособие. Москва: Академия. 304.

Кричевский, В. Ю. (1987). Профессиограмма директора школы. Проблемы повышения квалификации руководителей школ. Москва : Педагогика. 212.

Макаров, П. А. (2005). Формирование профориентационной компетентности будущего учителя физической культуры: дис… кандидата пед. наук: 13.00.08. Тольятти. 278.

Мантуленко, С. В. (2013). Зміст, структура та рівні готовності майбутнього вчителя до профільного навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 35. 350–355.

Назимов, И. Н. (1972). Профориентация и профотбор в социалистическом обществе. Москва : Экономика. 254.

Павлютенков, Е. М. (1983). Профессиональная ориентация учащихся. Київ. Радянська школа. 153.

Пологовська, Ю. Ю. (2018). Критерії, показники та рівні сформованості профорієнтаційної компетентності у майбутніх вчителів географії в умовах профільного навчання. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 22. 174-180.

Пономарьова, Н. О. (2017). Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на IT-спеціальності як педагогічна проблема. Інформаційні технології і засоби навчання. 59, 3, 168-178.

Процко, Х. В. (2009). Підготовка майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної роботи у загальноосвітній школі : дис... канд. пед. наук: 13.00.02. Чернігів. 233.

Стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». (2021). URL :https://cutt.ly/QUWszVY

Тюріна, В. О. (2007). Становлення особистості майбутніх правоохоронців на засадах толерантності їх професійної підготовки. Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжн. наук.-прак. конференції, м. Ялта, 5–7 квітня 2007 р. Ялта : РВВ КГУ. 3. 2. 76–79.

Харламенко, В. Б. (2009). Діагностика сформованості профорієнтаційної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Глухів : ГДПУ. 14. 210.

Чорна, І. М. (2003). Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ. 20.

Чумак, М. Є. (2013). Підготовка майбутніх учителів фізики до профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітньої школи в умовах профілізації навчання: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» ДПУ ім. Григорія Сковороди. 20.

References (translated and transliterated)

Adolf. V. A. (1998). Professionalnaya kompetentnost sovremennogo uchitelya: Monografiya [Professional competence of a modern teacher]. Krasnoyarsk: KrGU. 286 [in Russian].

Babiuk, M. P. (2009). Kompetentnistnyi pidkhid v systemi vyshchoi osvity [Competence approach in the system of higher education]. Vyshcha osvita Ukrainy v konteksti intehratsii do Yevropeiskoho osvitnoho prostoru: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys – Higher education in Ukraine in the context of integration into the European educational space: Theoretical and scientific-methodical journal. Kyiv, 285–290 [in Ukrainian].

Borodiienko, O. (2017). Kryterii, pokaznyky, rivni sformovanosti profesiinoi kompetentnosti kerivnykiv strukturnykh pidrozdiliv pidpryiemstv sfery zviazku [Criteria, indicators, levels of formation of professional competence of heads of structural divisions of the enterprises of sphere of communication]. URL: http://lib.iitta.gov.ua/707868 [in Ukrainian].

Vesnin. V. R. (1998). Prakticheskiy menedzhment personala : Posobiye pokadrovoy rabote [Practical personnel management: Personnel work guide]. Moskva : Yurist. 96 [in Russian].

Volkov. N. P. (2002) Pedagogіka : posіbnik [Pedagogy: manual]. Kyiv : Akademіya. 576 [in Ukrainian].

Denysova, S. P. (2013). Komponenty formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly v umovakh pedahohichnoho koledzhu [Components of formation of professional competence of the future primary school teacher in the conditions of pedagogical college]. URL: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=969 [in Ukrainian].

Dmytrenko, P. V., Kosiak I. V. (2013). Formuvannia proforiientatsiinoi kompetentnosti yak skladovoi fakhovoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv tekhnolohii [Formation of career guidance competence as a component of professional training of future teachers of technology]. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy – Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Zb. nauk prats. Kyiv: NPU. 110. 39-45 [in Ukrainian].

Zhykhorska, O. (2015). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiinoi kompetentnosti navchalno-dopomizhnoho personalu vyshchoho navchalnoho zakladu [Criteria, indicators and levels of formation of professional competence of teaching support staff of higher education institution].URL:https://cutt.ly/zUWseyp [in Ukrainian].

Zakatnov, D. (2011). Proforiientatsiini zasady kariernoho rozvytku uchnivskoi molodi [Career guidance principles of the career development of student youth]. Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Seriia: Profesiina pedahohika – Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Series: Professional pedagogy. Zb. nauk. prats. Kyiv: Vyd-vo IPTO NAPN Ukrainy. 86–91 [in Ukrainian].

Zinchenko, V. P., Kharlamenko V. B. (2010). Formuvannia proforiientatsiinoi kompetentnosti pedahoha: teoriia i praktyka : monohrafiia [Formation of vocational guidance competency of a teacher: theory and practice]. Hlukhiv: RVV HNPU imeni O. Dovzhenka. 198 [in Ukrainian].

Klimov, E. A. (2010). Psikhologiya professionalnogo samoopredeleniya : uchebnoye posobiye [Psychology of professional self-determination: a textbook]. Moskva: Akademiya. 304 [in Russian].

Krichevskiy, V. Yu. (1987). Professiogramma direktora shkoly [Professiogram of the school principal]. Problemy povysheniya kvalifikatsii rukovoditeley shkol – Problems of professional development of school principals. Moskva : Pedagogika. 212 [in Russian].

Makarov, P. A. (2005). Formirovaniye proforiyentatsionnoy kompetentnosti budushchego uchitelya fizicheskoy kultury : dis… kandidata ped. nauk: 13.00.08 [Formation of vocational guidance competency of the future teacher of physical training]. Toliatti. 278 [in Russian].

Mantulenko, S. V. (2013). Zmist, struktura ta rivni hotovnosti maibutnoho vchytelia do profilnoho navchannia [Content, structure and levels of readiness of the future teacher for profile training]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy – Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems. Vyp. 35. 350–355 [in Ukrainian].

Nazimov. I. N. (1972). Proforiyentatsiya i profotbor v sotsialisticheskom obshchestve [Career guidance and professional selection in socialist society]. Moskva : Ekonomika. 254 [in Russian].

Pavlyutenkov. E. M. (1983). Professionalnaya oriyentatsiya uchashchikhsya [Professional orientation of students]. Kyiv. Radyanska shkola. 153 [in Russian].

Polohovska, Yu. Yu. (2018). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti proforiientatsiinoi kompetentnosti u maibutnikh vchyteliv heohrafii v umovakh profilnoho navchannia [Criteria, indicators and levels of formation of career guidance competence in future teachers of geography in the conditions of profile education]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti – Origins of pedagogical skill : zb. nauk. prats. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka. 22. 174-180 [in Ukrainian].

Ponomarova, N. O. (2017). Hotovnist vchytelia informatyky do proforiientatsiinoi roboty na IT-spetsialnosti yak pedahohichna problema [Readiness of a computer science teacher for career guidance work in IT-specialty as a pedagogical problem]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information technologies and teaching aids. 59, 3, 168-178 [in Ukrainian].

Protsko, Kh. V. (2009). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv tekhnolohii do proforiientatsiinoi roboty u zahalnoosvitnii shkoli : dys... kand. ped. nauk: 13.00.02 [Preparation of future teachers of technology for career guidance work in secondary school]. Chernihiv. 233 [in Ukrainian].

Standart na hrupu profesii «Vykladachi zakladiv vyshchoi osvity» [Standard for the group of professions «Teachers of higher education»]. (2021). URL : https://cutt.ly/QUWszVY [in Ukrainian].

Tiurina, V. O. (2007). Stanovlennia osobystosti maibutnikh pravookhorontsiv na zasadakh tolerantnosti yikh profesiinoi pidhotovky [Formation of the personality of future law enforcement officers on the basis of tolerance of their professional training]. Rozvytok osvity v umovakh polietnichnoho rehionu – Development of education in a polyethnic region: materials of the international scientific-practical conference : materialy mizhn. nauk.-prak. konferentsii, m. Yalta, 5–7 kvitnia 2007. Yalta : RVV KHU. 3. 2. 76–79 [in Ukrainian].

Kharlamenko, V. B. (2009). Diahnostyka sformovanosti proforiientatsiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia trudovoho navchannia [Diagnosis of the formation of vocational guidance competence of the future teacher of labor training]. Visnyk Hlukhivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of Glukhiv State Pedagogical University: Pedahohichni nauky. Hlukhiv : HDPU. Vyp. 14. 210 [in Ukrainian].

Chorna, I. M. (2003). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti maibutnoho vchytelia do proforiientatsiinoi roboty u shkoli : avtoref. dys. … kand. psykhоl. nauk : 19.00.07 [Formation of psychological readiness of the future teacher for career guidance work at school]. Kyiv. 20 [in Ukrainian].

Chumak, M. Ye. (2013). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizyky do proforiientatsiinoi roboty z uchniamy zahalnoosvitnoi shkoly v umovakh profilizatsii navchannia : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 [Preparation of future physics teachers for career guidance work with secondary school students in terms of training profiling]. Pereiaslav-Khmelnytskyi. DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi DPU im. Hryhoriia Skovorody». 20 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ