ДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Анотація

Стаття присвячена організації дидактичного супроводу професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в плані оволодіння ними англійською мовою для ділового спілкування. Дидактичний супровід навчання ділової англійської мови майбутніх учителів розглядається у двох площинах: дотримання дидактичних принципів навчання й забезпечення майбутніх учителів дидактичними матеріалами для формування й розвитку компетенції в діловому спілкуванні. Серед усіх дидактичних принципів для навчання ділової англійської мови необхідними є принципи науковості, свідомості, доступності, зацікавленості, мотиваційної насиченості, повного засвоєння навчального матеріалу. В якості забезпечення дидактичними матеріалами для формування й розвитку компетенції в діловому спілкуванні розглядаємо електронний дидактичний матеріал, ефективність використання якого була підтверджена в процесі віддаленого навчання у період карантину. Використання електронного дидактичного супроводу уможливлює індивідуалізацію, диференціацію та інтенсифікацію академічного процесу, посилення мотивації, формування професійної компетенції, здійснення контролю, візуалізацію навчальної інформації за допомогою мобільних додатків, моделювання міжкультурного спілкування, враховуючи соціокультурні відмінності носіїв англійської мови й українців. Основні правила ділового спілкування, необхідні для взаєморозуміння, такі як дотримання різниці між формальним і неформальним спілкуванням та уникнення сленгу, жаргону, сумнівних виразів; використання офіційних мовних конструкцій, прийнятних в певній сфері діяльності; уникання скорочень тощо згадуються в статті.
Ключові слова: дидактичний супровід; майбутні вчителі іноземних мов; ділова англійська мова; електронний дидактичний матеріал.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреева, В. М. (1989). Методика активизации самостоятельной работы студентов ускоренного обучения. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения общественных наук. Л. : Изд-во ЛГУ, 6, 24-28.

Гришкова, Р. О. (2015). Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 220 с.

Заболоцька, О.О. (2010). Методика викладання іноземних мов у ВНЗ. Херсон: Айлант. 406.

Малихін, О.В., Павленко, І. Г., Лаврентьєва, О. О., & Матукова Г. І. (2014). Методика викладання у вищій школі. К.: КНТ. 262.

Мартинова, Р.Ю. (2004). Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. К.: Вища школа. 454.

Ніколаєва, С.Ю. (2007). Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. К.: Ленвіт. 263.

Стрельчук, Я. В. (2012). Формування культури морально-ділових відносин у менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 258.

Тарнопольський, О.Б., & Кожушко, С.П. (2004). Методика обучения английскому языку для делового общения. К.: Ленвит. 192.

Тарнопольський, О.Б. (2006). Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. К.: Фірма «ІНКОС». 248.

References (translated and transliterated)

Andreeva, V. M. (1989). Metodika aktivizacii samostoyatel'noj raboty studentov uskorennogo obucheniya [Methodology for enhancing the independent work of accelerated students]. Organizaciya samostoyatel'noj raboty studentov v processe izucheniya obshchestvennyh nauk. L.: Izd-vo LGU, 6, 24-28 [in Russian].

Gryshkova, R. O. (2015). Metodyka navchannia anhliiskoi movy za profesiinym spriamuvanniam studentiv nefilolohichnykh spetsial-nostei [Methods of teaching English in the professional direction of students of non-philological specialties]: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv]. Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly. 220 [in Ukrainian].

Zabolotska, O.O. (2010). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u VNZ [Methods of teaching foreign languages in higher education]. Kherson: Ailant. 406 [in Ukrainian].

Malykhin, O.V., Pavlenko, I. H., Lavrentieva, O. O., & Matukova, H. I. (2014). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Methods of teaching in higher education]. Kyiv: KNT. 262 [in Ukrainian].

Martynova, R.Iu. (2004). Tsilisna zahalnodydaktychna model zmistu navchannia inozemnykh mov [A holistic general didactic model of the content of foreign language teaching]. Kyiv: Vyshcha shkola. 454 [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Iu. (2007). Metodyka navchannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. Kyiv: Lenvit. 263 [in Ukrainian].

Strelchuk, Ya. V. (2012). Formuvannia kultury moralno-dilovykh vidnosyn u menedzheriv zovnishnoekonomichnoi diialnosti: monohrafiia [Formation of a culture of moral and business relations in managers of foreign economic activity]. Kherson: Hrin D.S., 258 [in Ukrainian].

Tarnopol's'kij, O.B., & Kozhushko, S.P. (2004). Metodika obucheniya anglijskomu yazyku dlya delovogo obshcheniya [Methods of teaching English for business communication]. Kyiv: Lenvit. 192 [in Russian].

Tarnopolskyi, O.B. (2006). Metodyka navchannia inshomovnoi movlennievoi diialnosti u vyshchomu movnomu zakladi osvity [Methods of teaching foreign language speech activity in a higher language educational institution]. Kyiv: Firma «INKOS». 248 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ