ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Ніна Гомеля Київський професійний-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка https://orcid.org/0000-0002-0638-5138
  • Віта Данькевич Київський професійний-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка https://orcid.org/0000-0003-1950-7015
  • Ольга Штапір Київський професійний-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка https://orcid.org/0000-0003-2296-5914

Анотація

В оглядовій статті автори здійснюють історико-педагогічний аналіз формування підприємницької компетентності майбутніх педагогів професійного навчання. Виявлено стан розробленості проблеми формування підприємницької компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в теорії та практиці вітчизняної і зарубіжної освіти. Зокрема, розглянуто ідеї поєднання праці з навчанням у педагогічній науці ХХ століття та деталізовано досвід Антона Макаренка щодо організації трудової діяльності вихованців, яка ґрунтується на ціннісній основі і сприяє творчій та професійній реалізації потенціалу особистості.
У статті проаналізовано ключові компетентності педагога професійного навчання та обґрунтовано необхідність формування підприємницької компетентності для педагогічної діяльності і всебічного розвитку особистості майбутніх організаторів професійної підготовки закладів професійно-технічної освіти. Розглянуто теоретичні основи і узагальнено практичний досвід формування підприємницької компетентності загалом та запропоновано напрями формування підприємницької компетентності майбутніх педагогів професійного навчання задля успішної особистісної та професійної самореалізації здобувачів освіти закладів вищої та фахової передвищої освіти.
Автори переконливо доводять, що вирішення проблеми розвитку підприємливості у підростаючого покоління можливе через впровадження в освітній процес підприємницького змісту як у ході викладання навчальних дисциплін, так і в позаурочний час. З цією метою охарактеризовано вибіркову дисципліну «Основи підприємницького успіху», яка спрямована на формування підприємницької компетентності.
Акцентовано увагу на тому, що сформована підприємницька компетентність майбутніх педагогів професійного навчання стане підґрунтям для їх професійного саморозвитку, усвідомленою потребою в неперервному самовдосконаленні, ставленні до навчання та буде реалізуватись через освітню діяльність, розвиваючи соціально-значимі якості своїх учнів.

Ключові слова: підприємницька компетентність; педагог професійного навчання; професійне та особистісне зростання; заклади фахової передвищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абашкіна, Н. В. (1998). Професійна підготовка вихованців у навчальних закладах А. Макаренка і Г. Кершенштейна. Педагогіка і психологія, 1, 194–197.

Білова, Ю. А. (2013). Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 7, 15–17.

Ду Цзінсюй (2020). Визначення поняття «підприємницька компетентність» у китайській та українській науковій думці (результати порівняльного аналізу). Інноваційна педагогіка, 22 (1), 13–15.

Майковська, В. І. (2017). Проблеми формування підприємницької компетентності в українській освіті. Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 1 (20), 73-80

Ткаченко, А. В. (2011). Завод електроінструментів дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського як середовище професійного розвитку особистості. Педагогіка і психологія проф. освіти, 6, 183–192.

Чарушина, Е. И. (2006). Формирование предприимчивости у старшеклассников в условиях социально-экономического профиля обучения: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Кострома.

References (translated and transliterated)

Abashkina, N.V. (1998). Profesiina pidhotovka vykhovantsiv u navchalnykh zakladakh A. Makarenka i H. Kershenshteina [Professional training of pupils in educational institutions of A. Makarenko and G. Kershenstein]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 1, 194–197 [in Ukrainian].

Bilova, Yu. A. (2013). Poniattia ta struktura pidpryiemnytskoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu [The concept and structure of entrepreneurial competence of future economic professionals]. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity [Updating the content, forms and methods of teaching and education in educational institutions]. 7, 15–17 [in Ukrainian].

Du Tszinsiui. (2020). Vyznachennia poniattia «pidpryiemnytska kompetentnist» u kytaiskii ta ukrainskii naukovii dumtsi (rezultaty porivnialnoho analizu) [Definition of the concept of «entrepreneurial competence» in Chinese and Ukrainian scientific thought (results of comparative analysis)]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy, 22 (1), 13–15 [in Ukrainian].

Maikovska, V. I. (2017). Problemy formuvannia pidpryiemnytskoi kompetentnosti v ukrainskii osviti [Problems of formation of entrepreneurial competence in Ukrainian education]. Naukovi pratsi vyshchoho navchalnoho zakladu «Donetskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet» - Scientific works of the higher educational institution "Donetsk National Technical University», 1 (20), 73-80 [in Ukrainian].

Tkachenko, A. V. (2011). Zavod elektroinstrumentiv dytiachoi trudovoi komuny imeni F.E. Dzerzhynskoho yak seredovyshche profesiinoho rozvytku osobystosti [Plant of power tools of the children's labor commune named after FE Dzerzhinsky as an environment of professional development of personality]. Pedahohika i psykholohiia prof. osvity – Pedagogy and psychology prof. Education, 6, 183-192 [in Ukrainian].

Charushyna, E. Y. (2006). Formyrovanye predpryymchyvosty u starsheklassnykov v uslovyiakh sotsyalno-эkonomycheskoho profylia obuchenyia: dys. … kand. ped. Nauk: 13.00.02 [Formation of entrepreneurship in high school students in the socio-economic profile of education]. Kostroma [in Russian].


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2021-11-23
Розділ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНИХ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ