ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У ТУРЕЧЧИНІ

  • Надія Постригач Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://orcid.org/0000-0002-5433-2938

Анотація

Здійснений контент-аналіз літературних джерел засвідчив, що вітчизняна система безперервної освіти є інституційно роздрібненою, не має достатніх ознак системності, характеризується відсутністю надійних механізмів стимулювання й недостатньо забезпечена фінансово. Це зумовлює актуальність дослідження зарубіжного досвіду реалізації системи безперервної освіти, зокрема в Туреччині, що зумовлена потребою розширення її доступності для всіх верств населення через створення центрів безперервної освіти при університетах.
Автор статті аналізує особливості діяльності центрів безперервної освіти у Туреччині на базі університетів. Виявлено, що такі центри, спрямовані на досягнення локального розвитку, встановлюють зв'язки між університетами, виробниками знань, ринком та користувачами знань.
З’ясовано, що цільовою групою для реалізації освітньої діяльності центрів безперервної освіти є переважно особи з певним браком освіти, працівники без формальних кваліфікацій, працівники-іммігранти та сільські працівники, які емігрували до міст. Доведено, що забезпечення центрами безперервної освіти тісного взаємозв’язку університетів і громади; демократичність управління, а саме: визначення освітніх програм для усіх верств суспільства з урахуванням різних точок зору для з’ясування освітніх потреб, дотримання принципу безперервної освіти для кожного, забезпечення гнучкості освітніх програм, реалізація програм професійного розвитку на запит компаній чи організацій для їхніх співробітників тощо, є перспективними напрямами розвитку безперервної освіти в Україні.
Ключові слова: освіта дорослих; безперервна освіта; центр безперервної освіти; навчання упродовж усього життя; неформальна освіта; Туреччина.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аніщенко, О. В. (2018). Моделі центрів освіти дорослих в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (14), 22–35. URL: http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/issue/view/14/14.

Кашуба, О. М. (2011). Зарубіжний досвід реалізації системи безперервної освіти та перспективи його впровадження в Україні. Інвестиції: практика та досвід, 10, 43–48.

Лук’янова, Л. Неформальна освіта дорослих як невід’ємна складова освіти впродовж життя. URL: http://www.uaod.org.ua/data/ PRO_OSVITU_DOROSLYH/unformal_OD.PDF

European Association for the education on adults. (2011). Country Report on Adult Education in Turkey. Helsinki, 9 p. URL: https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/turkey_country-report-on-adult-education-in-turkey.pdf

Akçay, R. C., & Yıldırım, R. (2014). Evaluating the continuing education centers in terms of lifelong learning. 5th World Conference on Educational Sciences, 2013. Procedia – Social and Behavioral Sciences,116, 1756–1762.

Arslan, M. M. (2008). Structure and Functions of the Continuing Education Centers at Turkish Universities. Turkish Online Journal of Distance Education, 9 (3), art. 12, 138-148. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED502089.pdf

TÜSEM: The Council of Turkish Universities Continuing Education Centers. (2015). Eucen: European University Continuing Education Network. URL: http://www.eucen.eu/images/network-profiles/tusem_profilev11-8.pdf

Ultanir, G., Ültanir, E. (2012). New Structures in Public Education Centers in Turkey. Problems of education in the 21st century, 44, 92–100. URL: http://oaji.net/articles/2014/457-1413726977.pdf

ÜSEM: Üsküdar University Continuing Education Application and Research Center. URL: https://uskudar.edu.tr/en/usem

References (translated and transliterated)

Anishhenko, O. V. (2018). Modeli centriv osvity` dorosly`x v Ukrayini [Models of adult education centers in Ukraine]. Osvita dorosly`x: teoriya, dosvid, perspekty`vy – Adult education: theory, experience, prospects, 1 (14), 22–35. URL: http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/issue/view/14/14 [In Ukrainian].

Kashuba, O. M. (2011). Zarubizhny`j dosvid realizaciyi sy`stemy` bezperervnoyi osvity` ta perspekty`vy` jogo vprovadzhennya v Ukrayini [Foreign experience in the implementation of the system of continuing education and prospects for its implementation in Ukraine]. Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid – Investments: practice and experience, 10, 43–48 [In Ukrainian].

Luk'yanova, L. Neformal`na osvita dorosly`x yak nevid'yemna skladova osvity` vprodovzh zhy`ttya [Non-formal adult education as an integral part of lifelong learning]. URL: http://www.uaod.org.ua/ data/PRO_OSVITU_DOROSLYH/unformal_OD.PDF [In Ukrainian].

European Association for the education on adults. (2011). Country Report on Adult Education in Turkey. Helsinki, 9. URL: https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/turkey_country-report-on-adult-education-in-turkey.pdf [In English].

Akçay, R. C., & Yıldırım, R. (2014). Evaluating the continuing education centers in terms of lifelong learning. 5th World Conference on Educational Sciences, 2013. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 1756–1762 [In English].

Arslan, M. M. (2008). Structure and Functions of the Continuing Education Centers at Turkish Universities. Turkish Online Journal of Distance Education, 9 (3), art. 12, 138–148. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED502089.pdf [In English].

TÜSEM: The Council of Turkish Universities Continuing Education Centers (2015). Eucen: European University Continuing Education Network. URL: http://www.eucen.eu/images/network-profiles/tusem_profilev11-8.pdf [In English].

Ultanir, G., & Ültanir, E. (2012). New Structures in Public Education Centers in Turkey. Problems of education in the 21st century, 44, 92–100. URL: http://oaji.net/articles/2014/457-1413726977.pdf [In English].

ÜSEM: Üsküdar University Continuing Education Application and Research Center. URL: https://uskudar.edu.tr/en/usem [In English].


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-11-23
Як цитувати
Постригач, Н. (2021). ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У ТУРЕЧЧИНІ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 20(2), 211-218. https://doi.org/10.35387/od.2(20).2021.211-218
Розділ
ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНИХ ТА ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ