КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

  • Олена Аніщенко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

Викладено авторську «Концепцію розвитку неформальної освіти дорослих в Україні», розроблену на основі напрацювань автора у складі робочої групи з розроблення проекту «Концепції розвитку освіти дорослих в Україні» (травень – вересень 2019 р.). Документ має сприяти: визнанню на рівні держави, регіонів і громад, індивідуальному рівні важливості й необхідності розвитку неформальної освіти дорослих (НФОД); розвитку неформальної освіти як невід’ємної складової національної системи освіти; підтримці освітніх ініціатив закладів неформальної освіти щодо особистісного і професійного зростання різних категорій дорослих. Наголошено, що НФОД передбачає цілеспрямований процес навчання, виховання й розвитку дорослих шляхом реалізації варіативних освітніх програм, надання додаткових освітніх послуг у приватних і державних закладах освіти, установах, громадських та інших організаціях, на підприємствах тощо. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення відповідності ринку освітніх послуг і ринку праці, використання ресурсів неформальної та інформальної освіти через визнання результатів попереднього навчання, поширення дистанційних форм навчання тощо. Підкреслено доцільність узгодження та гармонізації освітньої діяльності провайдерів освітніх послуг у сфері неформальної освіти дорослих. Обґрунтовано нагальність розроблення, затвердження та впровадження регіональних програм, стратегій, стратегічних планів розвитку освіти дорослих, в яких необхідно передбачити розвиток неформальної освіти як її невід’ємної складової. Підкреслено доцільність створення розгалуженої мережі закладів неформальної освіти, у тому числі й центрів освіти (і навчання) дорослих. Акцентовано увагу на взаємодоповнюваності формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих.

Ключові слова: освіта дорослих; неформальна освіта дорослих; концепція; концепція розвитку неформальної освіти дорослих в Україні; центри освіти і навчання дорослих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баша, І.М. Маркетингові дослідження на ринку освітніх послуг: дис... канд. екон. наук: 08.00.04. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. К., 2015. 237 с.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/280/97-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про освіту» (2017) від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19

Закон України «Про професійний розвиток працівників» (2012) від 12.01.2012 №4312-VI (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

Лук’янова, Л.Б. (2017). Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. ГС «Українська асоціація освіти дорослих». К.: ТОВ «ДКС-Центр». 147 с.

Лук’янова, Л.Б. (2016). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні (друге видання). ІПООД НАПН України. К. : TOB «ДКС-Центр». 24 с.

Лук’янова, Л.Б., Аніщенко, О.В., Москаленко, А.М. (2019). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. Проєкт (рукопис). ГС «Українська асоціація освіти дорослих». К. 35 с. URL: http://www.uaod.org.ua/

Національний круглий стіл з питань законодавчого забезпечення освіти дорослих в Україні (5 листопада 2019 р., м. Київ). URL: http://ipood.com.ua/novini/naconalniy-krugliy-stl-z-pitan-zakonodavchogo-zabezpechennya-rozvitku-osvti-doroslih-v-ukran/

Національний план дій щодо зайнятості молоді – 2025 (2018). URL: http://careerhub.in.ua/wp-content/uploads/2018/11/NAP-2025.pdf

Ничкало, Н.Г. (2018). Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (післямова). Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективию. Зб. наук. статей [кол. авторів]; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. К.: Знання України, С. 602-606.

Освіта дорослих – регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії. (2017). Зб. матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області. (м. Запоріжжя, 6 жовтня 2016 р.) [кол. авторів]. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького. 142 с.

Прийма, С.М. (2015).Тенденції розвитку систем відкритої освіти дорослих в Україні. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 2. С. 51-60.

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини (2015). Указ Президента України від 25.08.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015

Про затвердження «Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (2013) Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF/paran48

Рекомендації методологічного семінару «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи» (2018). (15 листопада 2018 р., м. Київ). Проект. Наук. ред. Лук’янова Л.Б., Ничкало Н.Г.; упорядн. Аніщенко О.В.; НАПН України. К.: НТУ, 2018. 12 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/712507/

Соколова, М. (2019). Концепция «Неформальное образование взрослых в Беларуси. Повестка дня: материалы для обсуждения». Минск: Медисонт. 68 с.

Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (2018). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 10-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-derzhavnoyi-politiki-z-pitan-zdorovogo-ta-aktivnogo-dovgolittya-naselennya-na-period-do-2022-roku

A Memorandum of Lifelong Learning. COMMISSION STAFF WORKING PAPER (2010). Brussels. 30.10.2000. SEC(2000) 1832. URL: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf.

An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe (2015) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8c38dc9-89d0-11e5-b8b7-01aa75ed71a1/language-en

Lazorenko, O., Kolysko, R. What adult learning policy should be in Ukraine? Brief Policy Research Report (2019). К. 7 р. https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/What-adult-learning-policy-should-be-in-Ukraine.pdf

Roadmap for implementing a system for validation of non-formal and informal learning in the former Yugoslav republic of Macedonia. Ministry of Education and Science and Centre for Adult Education. Elaborated in cooperation with ETF 09.05.2016. http://mrk.mk/wp-content/uploads/2015/05/VNFIL-Roadmap_angl-1.pdf

Statement by the European Association for the Education of Adults (EAEA) on the European Commission’s communication on rethinking education. URL: http://www.eaea.org/media/news/2013/february/eaea_ statement_ rethinkingeducation.pdf.

Study on Analysis of Adult Learning Policies and their Effectiveness in Europe (2014) Consultation Document European Commission (DG EAC 16 June 2014). http://omk-obrazovanje.gov.rs/wp-content/uploads/2015/02/Study-on-Analysis-of-Adult-Learning-Policies-and-their-Effectiveness-in-Europe-Consultation-Document-doc-15.pdf


Переглядів анотації: 592
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Аніщенко, О. (2019). КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 20-39. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.20-39

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають