РОЛЬ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА В РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Ярослав Нагрибельний Херсонська державна морська академія

Анотація

У статті на основі аналізу педагогічних праць Івана Андрійовича Зязюна визначено вплив його наукових ідей на розвиток педагогічної освіти в Україні. Зазначено, що фундаментальні основи майстерної педагогічної діяльності вчителя складають, на думку І.А. Зязюна, такі аспекти: цільовий, зорієнтований на цілісну особистість учня як самоцінність, змістовий, спричинений появою авторизованих варіантів навчальних курсів, процесуальний, що уможливлює корелювання методики і змісту відповідно до особистісного розуміння і стилю, професійно-особистісний, за якого актуалізуються самобутні і неповторні вміння та особистісні якості педагога, що характеризують його акторську майстерність, рефлексію згідно з власною, екслюзивною педагогічною дією.

Аналіз змісту наукових студій Івана Зязюна переконує, що концептуальні засади педагогічної майстерності побудовані на засадах етнопедагогіки, культурології, історії, дидактики.

Ключові слова: педагогічна спадщина Івана Зязюна, особистість, учитель, учень, педагогічна майстерність, людиноцентризм, філософія освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вовк, М., Грищенко Ю. (2018). Наукова школа академіка І.А.Зязюна: Аксіологічні актуалітети розвитку. Естетика і етика педагогічної дії. Вип. 18. С. 44-55.

Зязюн, І. А. (2000) Концептуальні засади теорії освіти в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти. № 1. С. 11-24.

Зязюн, І. А. (2003). Освітні парадигми в контексті філософських ідей. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. Київ; Ченстохова. Вип. 5. С. 213-226.

Зязюн, І.А. (2011). Педагогічна майстерність – технологія педагогічної дії. Іван Андрійович Зязюн. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 20-21 травня 2011 р. Житомир: ЖДУ ім. І.Франка. С. 6-12.

Зязюн, І.А. (2003). Світоглядна парадигма освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. Українська інж.-пед. академія. Х. Вип. 5. С. 24-31.

Зязюн, І. А. (2001). Технологізація освіти як історична неперервність. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. № 1. С. 73-85.

Кузьмінський, А. І. (2015). Людиноцентрична педагогіка І. А. Зязюна. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (26), Issue: 50. URL: www.seanewdim.coм

Педагогічна майстерність: підручник (2008). І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. 3-тє вид., допов. і переробл. К.: СПД Богданова А.М. 376 с.

Семеног, О.М. (2013). Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: лінгвоаксіологічний аспект. Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр. Редкол.: Н.Г.Ничкало (голова) та ін. Упорядн. : Н.Г. Ничкало, О.М.Боровік. К. : Богданова А.М. С. 153-160 с.

Філософія педагогічної дії : монографія (2008). І. А. Зязюн. Київ; Черкаси : [Б. в.]. 608 с.


Переглядів анотації: 184
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Нагрибельний, Я. (2019). РОЛЬ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА В РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 89-98. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.89-98