ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Лариса Лук'янова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

Статтю присвячено аналізу проблеми освіти впродовж життя в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Здійснено аналіз сучасних досліджень і публікацій з досліджуваної проблеми. Обґрунтовано актуальність і важливість розвитку освіти впродовж життя, що зумовлено динамікою соціального й науково-технічного прогресу, змінами у змісті й характері праці, збільшенням вільного часу, а також можливостями його раціонального використання.

Акцентовано увагу на суспільстві знань як особливому рівні розвитку суспільства, в якому знання впливає на матеріальне й духовне життя людини і стає основним джерелом її подальшого розвитку, а власне суспільству знань притаманні потреба й спроможність до постійного набуття знань, що перетворюються на фактор розуміння проблем розвитку суспільства та їх технологічного рішення. Розкрито значення освіти як чинника сталого розвитку суспільства. Наголошено, що освіта стає універсальним цивілізаційним ресурсом, який уможливлює розвиток потенціалу кожної особистості. Зазначено, що забезпечення доступності та безперервності освіти упродовж усього життя визнано одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики, окреслених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, що активізувало процеси творення української моделі освіти дорослих.

Візуалізовано результати міжнародних експертних опитувань, які свідчать про наявність позитивного впливу різних форм освіти і навчання дорослих на продуктивність праці та зайнятість. Приділено увагу питанню фінансування освіти. Наведено заходи, що сприятимуть підвищенню ефективності освіти впродовж життя в Україні, обґрунтовано доцільність їх упровадження. Доведено, що освіта впродовж життя зумовлює інноваційність розвитку, який можна представити на трьох рівнях: індивідуальному, рівні підприємства (організації) та рівні суспільства.

Ключові слова: освіти впродовж життя; безперервна освіта; освіта дорослих; суспільство знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гершунский, Б. С. (2008). Философия образования для XXI века (в поисках практикоориентированных образовательных концепций). М.: Интердиалект. 607 c.

Кремень, В. (2009). Філософія людиноцентризму у світлі національної ідеї. Вища освіта України. № 1. С. 5-13.

Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасний стан та перспективи: монографія (2016). За заг. ред. О. М. Левченка. Кіровоград: Ексклюзив-Систем. Ч. І. 580 с.

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 176 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

Огаренко, В. М. (2005). Державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг. Монографія. К.: Вид-во НАДУ. 328 с.

Швед, М. (2014). Вплив освіти і культури на розвиток суспільства [PRACE NAUKOWE Akademi i im. Jana Długosza w Częstochowie Rocznik Polsko-Ukraiński]. T. XVI. С. 463-471.

Kuwan, H. (2005). Berichtssystem Weiterbildung IX: Bericht. B.: BMBF. 117 р.

Malakhovskyi, Y., Nabulsi, H. N., Savitska, I. (2017). Features of financing of the innovative-oriented structures using mechanisms of the public-private partnership [Baltija Publishing. The Visegrad Four – Ukrainian dimension. Integration – step by step: collective monograph]. Riga (Latvia). Baltija Publishing. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/ 123456789/7408/1/PPP%20v%20klasterah.pdf

Education at a Glance 2016: OECD Indicators (2016) [OECD Publishing, Paris. 510. URL: http://dx.doi.org/ 10.187/eag-2016-en.

Schwab, K. (2016). The Global Competitiveness Report 2016–2017. World Economic Forum. 400. URL: www.weforum.org/gcr.

Dutta, S., Lanvin, B., Wunsch-Vincent, S. (2017).The Global Innovation Index 2017 (2017) [Cornell University, INSEAD, and WIPO, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva]. 433. URL: www. globalinnovationindex.org.

Third Global Report on Adult Learning and Education (2016). [UNESCO Institute for Lifelong Learning]. Hamburg. 158 р. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245913e.pdf.


Переглядів анотації: 342
Завантажень PDF: 193
Опубліковано
2019-10-01
Як цитувати
Лук’янова, Л. (2019). ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА. ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ, 1(15), 10-20. https://doi.org/10.35387/od.1(15).2019.10-20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають